Xem mẫu

  1. 50 câu h i tr c nghi m lý thuy t và bài t p chương 5 – Nhóm halogen Câu 1: Đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đi m c a các nguyên t halogen (F, Cl, Br, I) ? A. Nguyên t ch có kh năng thu thêm 1 electron. B. T o ra h p ch t lien k t c ng hóa tr có c c v i hiđro. C. Có s oxi hóa – trong m i h p ch t. D. L p electron ngoài cùng c a nguyên t có 7 electron. Câu 2: Đ c đi m nào dư i đây là đ c đi m chung c a các đơn ch t halogen (F2, Cl2, Br2, I2 ) ? A. đi u ki n thư ng là ch t khí. B. Có tính oxi hóa m nh. C. V a có tính oxi hóa v a có tính kh . D. Tác d ng m nh v i nư c. Câu 3: Nh n xét nào sau đây v liên k t trong phân t các halogen là không chính xác ? A. Li n k t công hóa tr . B. Li n k t phân c c. C. Li n k t đơn. D. T o thành b ng s d ng chung m t đôi electron. Câu 4: Theo chi u t F → Cl → Br →I, bán kính nguyên t : A. tăng d n. B. gi m d n. C. không đ i. D. không có quy lu t chung. Câu 5: Theo chi u t F → Cl → Br →I, nhi t đ nóng ch y c a các đơn ch t: A. gi m d n. B. tăng d n. C. không đ i. D. không có quy lu t chung. Câu 6: Theo chi u t F → Cl → Br →I, nhi t đ sôi c a các đơn ch t: A. không đ i. B. tăng d n. C. gi m d n. D. không có quy lu t chung. Câu 7: Theo chi u t F → Cl → Br →I, giá tr đ âm đi n c a các đơn ch t: A. không đ i. B. tăng d n. C. gi m d n. D. không có quy lu t chung. Câu 8 : Nh n xét nào dư i đây là không đúng ? A. F có s oxi hóa -1. B. F có s oxi hóa -1 trong các h p ch t. C. F có s oxi hóa 0 và -1. D. F không có s oxi hóa dương. Câu 9: Nh n xét nào sau đây v nhóm halogen là không đúng: A. Tác d ng v i kim lo i t o mu i halogenua. B. Tác d ng v i hiđro t o khí hiđro halogenua.
  2. C. Có đơn ch t d ng khí X2 D. T n t i ch y u d ng đơn ch t. Câu 10: Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t sau: A. HCl, HClO, Cl2. B. Cl2 và H2O. C. HCl và Cl2. D. HCl, HClO, Cl2 và H2O. Câu 11: Kim lo i nào sau đây tác d ng v i dung d ch HCl loãng và khí Cl2 cho cùng lo i mu i clorua kim lo i ? A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Ag. Câu 12: Trong phòng thí nghi m, khí clo thư ng đư c đi u ch b ng cách oxi hóa h p ch t nào sau đây: A. NaCl. B. HCl. C. KClO3. D. KMnO4. Câu 13: Phương pháp đi u ch khí clo trong công nghi p là: A. cho HCl tác d ng v i ch t oxi hóa m nh. B. đi n phân dung d ch NaCl. C. đi n phân dung d ch NaCl có màng ngăn x p. D. phương pháp khác. Câu 14: Tính t y màu c a dung d ch nư c clo là do: A. Cl2 có tính oxi hóa m nh. B. HClO có tính oxi hóa m nh. C. HCl là axit m nh. D. nguyên nhân khác. Câu 15: Ph n ng gi a Cl2 và H2 có th x y ra đi u ki n: A. nhi t đ thư ng và bong t i. B. ánh sáng m t tr i. C. ánh sang c a magie cháy. D. C A, B và C. Câu 16: Đ tránh ph n ng n gi a Cl2 và H2 ngư i ta ti n hành bi n pháp nào sau đây? A. L y dư H2. B. L y dư Cl2. C. Làm l nh h n h p ph n ng. D. Tách s n ph m HCl ra kh i h n h p ph n ng. Câu 17: Trong thiên nhiên, clo ch y u t n t i dư i d ng: A. đơn ch t Cl2. B. mu i NaCl có trong nư c bi n. C. khoáng v t cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O). D. khoáng v t sinvinit (KCl.NaCl). Câu 18: Đ lôi khí HCl có l n trong khí Cl2, ta d n h n h p khí qua: A. nư c.
  3. B. dung d ch NaOH đ c. C. dung d ch NaCl. D. dung dich H2SO4 đ c. Câu 19: Đ đi u ch clo trong công nghi m ta ph i dùng bình đi n phân có màng ngăn cách hai đi n c c đ : A. khí Cl2 không ti p xúc v i dung d ch NaOH. B. thu đư c dung d ch nư c Giaven. C. b o v các đi n c c không b ăn mòn. D. C A, B và C đ u đúng. Câu 20: Các h s cân b ng trong phương trình ph n ng : HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O theo th t là: A. 2;6;2;3;4. B. 2;6;2;3;2. C. 2;2;2;1;2. D. 1;6;1;3;1. Câu 21: Ch t nào sau đây thư ng đư c dùng đ đi t khu n và t y màu ? A. O2. B. N2. C. Cl2. D. CO2. Câu 22: Đ nh n ra khí hiđro clorua trong s các khí đ ng riêng bi t : HCl, SO2, O2 và H2 ta làm như sau: A. d n t ng khí qua dung d ch phenolphthalein. B. d n t ng khí qua dung d ch AgNO3. C. d n t ng khí qua CuSO4 khan, nung nóng. D. d n t ng khí qua dung d ch KNO3. Câu 23: Khi nung nóng, iot bi n thành hơi không rua tr ng thái l ng. Hi n tư ng này đư c g i là: A. s chuy n tr ng thái. B. s bay hơi. C. s thăng hoa. D. s phân h y. Câu 24: Dùng bình th y tinh có th ch a đư c t t c các dung d ch axit trong dãy nào dư i đây : A. HCl, H2SO4, HF, HNO3. B. HCl, H2SO4, HF. C. H2SO4, HF, HNO3. D. HCl, H2SO4, HNO3. Câu 25: Phương pháp đ đi u ch khí F2 trong công nghi p là: A. oxi hóa mu i florua. B. dùng halogen khác đ y flo ra kh i mu i. C. đi n phân h n h p KF và HF th l ng. D. không có phương pháp nào. Câu 26: Đ ch ng minh tính oxi hóa thay đ i theo chi u : F2 > Cl2 > Br2 > I2. ta có th dùng ph n ng: A. halogen tác d ng v i hiđro.
  4. B. halogen m nh đ y halogen y u hơn ra kh i mu i. C. halogen tác d ng v i kim lo i. D. C A và B. Câu 27: Axit nào đư c dùng đ kh v lên th y tinh ? A. H2SO4. B. HNO3. C. HF. D. HCl. Câu 28: Axit có kh năng ăn mòn th y tinh là: A. HF. B. HBr. C. HCl. D. HI. Câu 29:Đ thu đư c mu i NaCl tinh khi t có l n t p ch t NaI ta ti n hành như sau: A. s c khí F2 đ n dư, sau đó nung nóng, cô c n. B. s c khí Cl2 đ n dư, sau đó nung nóng, cô c n. C. s c khí Br2 đ n dư, sau đó nung nóng, cô c n. D. Cách làm khác. Câu 30: Đ ch ng minh trong mu i NaCl có l n t p ch t NaI ta có th dùng: A. khí Cl2. B. dung d ch h tinh b t. C. gi y quỳ tím. D. khí Cl2 và dung d ch h tinh b t. Câu 31: dung d ch th y tinh có th ch a t t c các dung d ch axit trong dãu nào sau đây ? A. HCl, H2SO4, HF, HNO3.. B. HCl, H2SO4, HF. C. H2SO4, HF, HNO3. D. HCl, H2SO4, HNO3. Câu 32: Ph n ng gi a I2 và H2 x y ra đi u ki n: A. ánh sang.khuy ch tán. B. Đun nóng. C. 350 – 5000C. D. 350 – 5000C, xúc tác Pt. Câu 33: Ngu n ch y u đ đi u ch iot trong công công nghi p là: A. rong bi n. B. nư c bi n. C. mu i ăn. D. ngu n khác. Câu 34: S quan sát đư c hi n tư ng gì khi ta thêm d n d n nư c clo vào dung d ch KI có ch a s n m t ít h tinh b t ? A. không có hi n tư ng gì. B. Có hơi màu tím bay lên. C. Dung d ch chuy n sang màu vàng. D. Dung d ch có màu xanh đ c trưng. Câu 35: S oxi hóa c a brom trong các h p ch t HBr, HBrO, KBrO3, BrF3 l n lư t là: A. -1, +1, +1, +3.
  5. B. -1, +1, +2, +3. C. -1, +1, +5, +3. D. +1, +1, +5, +3. Câu 36: Có th đi u ch Br2 trong công nghi p t cách nào sau đây? A. 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2. B. 2H2SO4 + 4KBr + MnO2→ 2K2SO4 + MnBr2 + Br2 + H2O. C. 2HBr + Cl2 → 2HCl + Br2. D. 2AgBr → 2Ag + Br2. Câu 37: S c khí Cl2 qua dung d ch K2CO3 th y có khí CO2 thoát ra. Các phương trình ph n ng hóa h c x y ra là: A. Cl2 + H2O → HCl + HClO. B. 2HCl +K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O. C. 2HClO + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O + O2. D. C A và B. Câu 38: Cho hai khí v i th tích là 1:1 ra ngoài ánh sang m t tr i thì có hi n tư ng n , hai khí đó là : A. N2 và H2. B. H2 và O2. C. Cl2 và H2. D. H2S và Cl2. Câu 39: Cho 2,24 lit halogen X2 tác d ng v a đ v i magie thu đư c 9,5g MgX2. Nguyên t halogen đó là: A. flo. B. clo. C. brom. D. iot. Câu 40: Cho 16 gam h n h p b t Fe và Mg tác d ng v i dung d ch HCl dư th y co 1 gam khí H2 bay ra. H i lư ng mu i t o ra trong dung d ch là bao nhiêu gam ? A. 33,75 gam. B. 51,5 gam. C. 87 gam. D. K t qu khác. Câu 41: Cho 44,5 gam h n h p b t Zn và Mg tác d ng v i dung d ch HCl dư th y có 22,4 lit khí H2 bay ra (đktc). Kh i lư ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là: A. 80 gam. B. 97,75 gam. C. 115,5 gam. D. K t qu khác. Câu 42: Cho h n h p hai mu i FeCO3 và CaCO3 tan trong dung d ch HCl v a đ , t o ra 2,24 lit khí (đktc). S mol HCl tiêu t n h t là: A. 0,1 mol. B. 0,15 mol. C. 0,2 mol. D. 0,3 mol. Câu 43: Cho 10 gam MnO2 tác d ng v i axit HCl dư, đun nóng. Hãy ch n câu phát bi u đúng: 1) Th tích khí thoát ra (đktc) là: A. 2,57 lit. B. 5,2 lit. C. 1,53 lit. D. 3,75 lit.
  6. 2) Kh i lư ng MnCl2 t o thành là: A. 8,4 gam. B. 14,5 gam. C. 12,2 gam. D. 4,2 gam. Câu 44: Hòa tan 2,24 lit khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nư c thu đư c dung d ch HCl có n ng đ là : A. 7,3%. B. 73%. C. 7,87%. D. 0,1M. Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam m t lim lo i M hóa tr II b ng dung d ch HCl dư, thu đư c 2,24 lit khí (đktc). Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng: A. M là Fe, kh i lư ng mu i khan là 9,15 gam. B. M là Si, kh i lư ng mu i khan là 9,15 gam. C. M là Fe, kh i lư ng mu i khan là 12,7 gam. D. M là Si, kh i lư ng mu i khan là 12,7 gam. Câu 46: Có 1 gam c a m i khí sau trong cùng m t đi u ki n nhi t đ và áp su t. Khí chi m th tích l n nh t là : A. flo. B. clo. C. brom. D. iot. Câu 47: S c khí clo dư vào dung d ch ch a các mu i NaBr và NaI đ n ph n ng hoàn toàn ta thu đư c 1,17 gam NaCl. S mol cua h n h p mu i ban đ u là: A. 0,01 mol. B. 0,015 mol. C. 0,02 mol. D. 0,025 mol. Câu 48: Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nư c đ đư c 500 ml dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng đ là : A. 0,0002M. B. 0,1M. C. 0,2M. D. K t qu khác. Câu 49: Cho lư ng dư dung d ch AgNO3 tác d ng v i h n h p g m 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Kh i lư ng k t t a t o thành là: A. 10,8 gam. B. 14,35 gam. C. 21,6 gam. D. 27,05 gam. Câu 50: Hòa tan 10 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II b ng dung d ch HCl dư ta thu đư c dung d ch A và 2,24 lit khí (đktc). Cô c n dung d ch A, s gam mu i thu đư c là: A. 7,55 gam. B. 11,1 gam. C. 12,2 gam. D. 13,55 gam.