Xem mẫu

  1. 5 thói quen nguy hi m làm d dày “xu ng c p” Có r t nhi u nh ng thói quen x u trong sinh ho t và ăn u ng d n t i b nh d dày như au, viêm loét, ung thư… V y hãy tránh xa nh ng thói quen sau nhé. 1. Ăn trư c khi ng B t c lo i th c ph m nào, k c th c ph m d tiêu hóa như s a, hoa qu … cũng có th làm h ng d dày. Vì thành ph n protein có trong th c ph m s kích thích quá trình ti t axit và d ch v trong d dày. Th c ăn chưa k p tiêu hóa h t s phân h y và lên men trong d dày, d n t i y b ng và au d dày.
  2. 2. Ăn không úng b a Ăn v t nhi u quên b a chính hay th i gian gi a các b a ăn không c nh chính là nguyên nhân gây viêm loét d dày. n m t gi c nh, d dày theo thói quen s ti t axit tiêu hóa th c ăn. N u không b sung th c ăn k p th i, lư ng axit s n sinh s “ph n l i” chính ch nhân c a mình, t ó gây ra căn b nh
  3. viêm loét d dày thư ng g p. 3. L m d ng thu c gi m au Chúng ta thư ng có thói quen vi n t i thu c gi m au ngay c khi ch là nh ng cơn au ơn thu n như au u, au cơ, au kh p… mà không h bi t r ng thu c gi m au gây tác h i không nh cho d dày. Các lo i thu c gi m au u có tác d ng kìm hãm s s n xu t niêm m c b o v thành d dày, gây ch y máu d dày, th m chí v t loét xu t hi n su t th i gian dài mà không bi u hi n tri u ch ng nào. Do v y, n u cơn au không th c s nghiêm tr ng,
  4. b n không nên l m d ng thu c gi m au. Ch nên s d ng thu c gi m au khi có s tư v n c a các bác s . nh: Inmagine 4. Hút thu c quá nhi u Thu c lá, ngoài vi c gây ra nh ng t n thương cho ph i và các cơ quan hô h p, thu c lá còn gây ra nh ng di ch ng n ng n cho d dày. Thành ph n các ch t nicotine trong thu c lá có th làm thu h p các
  5. m ch máu thành d dày, t ó làm t n thương l p niêm m c d dày và làm gi m tính năng ti t d ch v tiêu hóa th c ăn c a d dày. 5. Ăn quá nhanh Ăn quá nhanh thư ng gây nên hi n tư ng khó tiêu hoá vì khi lư ng th c ăn ư c “n p” vào quá nhanh, não b chưa k p nh n tín hi u t d dày và k t qu là d dày không k p ti t d ch và co bóp tiêu hoá th c ăn. Thói quen ăn nhanh lâu ngày có th d n t i b nh au d dày.
nguon tai.lieu . vn