Xem mẫu

  1. 5m o có nh ng b c nh l t t p nh t Th t có lý khi nói máy nh sinh ra là đ dành cho ngày ngh . Nh ng ngày ngh cu i năm v i không khí nh n nh p tràn ng p m i n o đư ng, hay giây phút sum h p cùng gia đình là nh ng d p không t i đ “ch p” nh ng ki u nh đáng nh . 1. Ch nh đ cân b ng tr ng Đôi khi màu s c không đơn gi n như nh ng gì ta nhìn th y. Ch ng h n như v i đi u ki n ánh sáng th p, m t ngư i khó có th phân bi t màu s c và thư ng ch th y màu ghi s m. Tương t , màu s c c a ánh sáng cũng có nh hư ng rõ r t. M t th có th mang
  2. màu tr ng dư i ánh sáng m t tr i nhưng l i có màu vàng khi trong phòng, dư i ánh đèn r c r . Có nh ng th i đi m nhi u ngu n ánh sáng cùng t p trung và tương kh c khi n vi c ch p nh tr nên khó khăn. Ch ng h n như khi r ng sáng, ánh sáng t c a s tràn vào, ánh sáng t bóng đèn đi n, bóng đèn màu trang trí hay th m chí là m t vài ánh n n có th khi n c m ng c a máy nh nhi u lo n. Gi i pháp lúc này là ch nh đ cân b ng tr ng: Trư c khi ch p, chú ý đi u ch nh đ cân b ng tr ng v i m t t m gi y tr ng. Ho c ngư i ch p có th ch n ch đ ch p RAW và sau đó x lý đ cân b ng tr ng trên máy tính. nh ch p cũng kh dĩ hơn m c dù m t nhi u th i gian hơn. 2. Ch c n b m máy N u máy nh có ch đ ch p h n gi hay ch p theo t n s cho trư c, nên c đ nh máy nh trên giá đ , đ t v trí thích h p và ch n t c đ ch p.
  3. Th nh t, ch p cách quãng t đ ng s giúp “ch p” đư c nh ng kho nh kh c mà ngư i ch p có th b l n ut ch p, như khi d tay làm vi c gì đó hay đang trò chuy n v i ai đó. Th hai, s nh ch p đư c hoàn toàn có th t n d ng đ làm m t đo n phim stop-motion ng n. Do hình ch p càng nhi u, hình nh càng mư t, t c đ t i thi u nên là 8-10 hình/giây. V i t c đ này, trung bình c n 100 hình cho m t đo n phim 10 giây. Ngư i dùng có th dùng b t kỳ chương trình ch nh s a video nào đ n i nh ng t m hình này thành phim. Ti n d ng hơn c là chương trình Windows Movie Maker có s n trong Windows XP và Vista. 3. Đ máy r i tay B n không mu n “giao phó” t t c cho ch đ ch p t đ ng c a máy nh? M t m o nh là có th chuy n máy nh cho nhi u ngư i cùng ch p. Như v y b n s có kho ng th i gian ngh ngơi và nh ng b c hình đư c ch p v i nhi u góc đ khác nhau. N u th nh máy nh có dung lư ng l n, b n có th có hàng trăm b c nh r t đa d ng.
  4. 4. Ch p đêm Đ i v i ph n l n hình ch p đêm, ngư i ch p không c n ph i quan tâm t i v n đ dư hay thi u sáng. Ch c n đ t ch đ ch p th công, ch n tiêu c t m trung ( kho ng f/5.6), th t c đ c a ch p kho ng vài giây và ki m tra k t qu . N u mu n b c hình có nhi u ánh sáng hơn, lung linh hơn, b n có th kéo dài th i gian đóng c a ch p ho c k t h p v i nhi u hi u ng khác nhau và l a ch n phương án t i ưu nh t. Như b c hình cây thông Noel c nh lò sư i dư i đây đư c ch p v i t c đ 6 giây.
  5. 5. C n c nh và cá tính N u có th , hãy ch p g n hơn. Nh ng b c hình v a ph i và nh n m nh đư c đ i tư ng ch p thư ng đ p hơn nh ng b c hình t góc đ r ng do đ i tư ng ch p thư ng b “chìm” vào ph n n n. Đ i v i nh ng b c hình ch p kỳ ngh , đi u này càng quan tr ng hơn b i ph n h u c nh có nhi u kho ng nhi u hơn thông thư ng. Zoom g n vào đ i tư ng ch p và tìm ch n chi ti t n m b t theo đúng ý đ ngay c khi ch p tĩnh v t.
nguon tai.lieu . vn