Xem mẫu

  1. 5 L i ích c a Email Marketing
  2. Email marketing là m t phương th c c c kỳ ti t ki m chi phí trong vi c giao ti p v i các khách hàng ti m năng và các khách hàng hi n t i. Cũng gi ng như thư t tr c ti p, email là m t cách giao ti p nhanh hơn, r hơn và d dàng hơn v i các khách hàng ti m năng và khách hàng c a b n. Không quan tr ng là b n ang ho t ng theo lo i hình kinh doanh nào hay trong lĩnh v c nào, email marketing có th s có tác ng tích c c lên doanh s bán hàng c a b n. Dư i ây là 5 l i ích hàng u c a email marketing, không theo th t c bi t: - Tăng doanh s c a b n B n có bi t m t ngư i trung bình ph i xem ho c nghe v s n ph m c a b n 7 l n trư c khi h mua hàng c a b n? V i vi c s d ng email marketing, b n có th g i m t lo t các tin nh n cho các a ch email mà b n có, nh hư ng cho h v s n ph m và d ch v c a b n. M t khách hàng ti m năng ư c nh hư ng s tin tư ng b n, và khi b n có ư c s tin tư ng c a khách hàng, thì vi c bán hàng s tr thành m t quá trình nh nhàng và t nhiên hơn - và vi c tăng doanh s c a b n là m t k t qu t t y u. Ngay c n u bây gi h không trong th trư ng cho s n ph m hay d ch v c a b n, b n s là ngư i u tiên trong tâm trí c a h khi h c n nh ng th b n cung c p.
  3. Cu i cùng, email là m t cách tuy t v i g i nh ng thông i p qu ng cáo. N u các khách hàng ti m năng mu n bi t khi nào b n phát hành c phi u m i hay khi nào b n có t gi m giá ti p theo, email có th ưa tin nh n c a b n n h trong vài phút... và ch m t vài xu cho m i a ch email. - T o ra vi c kinh doanh l p l i Có gì t t hơn so v i vi c ngư i ta mua hàng c a b n m t l n, làm th nào v cũng m t ngư i l i mua t b n l n này n l n khác, gi i thi u cho b n bè và các thành viên gia ình trong quá trình ó? Như b n ã bi t, s t n kém hơn có ư c m t khách hàng m i và hơn n a là gi chân m t khách hàng hi n có, và email marketing s là m t vũ khí bí m t c a b n khi nói n vi c gi khách hàng. Gi liên l c thư ng xuyên v i khách hàng sau khi h mua hàng là m t cách tuy t v i t o ra doanh s l p l i. Ví d , b n có th dành cho h nh ng s i ãi c bi t i v i các m t hàng mà liên quan n nh ng gì h ã mua c a b n. Hãy nói r ng b n bán thi t b i n t và John (m t khách hàng nào ó) ã mua m t chi c tivi t ch b n. T i sao l i không g i cho anh y m t email vào 2 tu n sau ó v qu ng cáo khuy n mãi c bi t trên các thi t l p âm thanh vòm? Kh năng bán hàng l p l i là ch gi i h n b i trí tư ng tư ng c a b n thôi. - Tăng giá tr t hàng trung bình c a b n
  4. i v i h u h t các lĩnh v c, email cung c p m t cách tuy t v i tăng s lư ng khách hàng và có th d dàng thêm n 30% vào giá tr t hàng trung bình c a b n khi làm úng cách. Ví d , n u b n cung c p m t d ch v như gi t khô, b n có th email cho các khách hàng c a mình v các d ch v khác mà b n cung c p, ch ng h n như i áo sơ mi công s d ch v g i v t n nhà. B n ti t ki m th i gian cho h và t o ra nhi u doanh s hơn cho b n thân b n trong quá trình ó, do ó, nó là s có l i cho t t c m i ngư i. - Tăng doanh s bán hàng offline c a b n B n ã bao gi s d ng Internet nghiên c u m t s n ph m và sau ó i vào c a hàng mua nó? Theo m t cu c kh o sát g n ây c a MarketingSherpa thì ó là nh ng gì 59% s ngư i s d ng Internet làm m t cách thư ng xuyên. N u b n i u hành m t doanh nghi p offline và không có website, email marketing là m t cách r t t t làm tăng s lư ng bư c chân vào cánh c a c a b n - ch c n kèm theo a ch c a b n khách hàng ti m năng có th tìm th y b n! - Có ư c nh ng ph n h i trung th c và có giá tr Th t d dàng có ư c thông tin ph n h i trung th c v s n ph m và d ch v c a b n b ng cách h i th t ơn gi n và vì email là m t hình th c giao ti p không i m t, các a ch email b n có s ư c thêm trung th c v i b n hơn.
  5. Ví d , n u b n g i m t email h i r ng li u h nghĩ gì v d ch v khách hàng c a b n ho c cách b n có th c i thi n các s n ph m c a mình như th nào, b n s ng c nhiên khi th y các thông tin ph n h i vô giá và trung th c mà b n s nh n ư c.
nguon tai.lieu . vn