Xem mẫu

  1. 5 câu h i b n c n t ra cho i tác phát tri n website c a b n Xây d ng m t trang web cũng như l p ghép trò x p hình v y - ôi khi nh ng mi ng ghép nhìn có v ơn gi n nhưng khi tìm hi u k hơn, t t c chúng u ang v trí không mong mu n. M t trang web cũng ph c t p như v y, nhưng hãy nh r ng m i khi b n ch nh s a hay nâng c p nó, t m hình c a b n l i hoàn toàn tan rã. Làm cách nào mà b n có th tránh kh i vi c tuy n d ng m t nhà thi t k ho c trang trí xây d ng m t trang web có v mong manh như v y? Sau ây là m t s câu h i b n có th h i cùng nh ng ý ki n ph n h i giúp b n gi i quy t v n . 1. Nh ng tiêu chu n nào cho trang web mà b n c n hư ng t i. ó là m t câu h i l n làm b i r i nh ng ngư i nào chưa có nh ng tiêu chu n rõ ràng. Tiêu chu n c a m t trang web là gì? ó là cách trang trí và t o d ng h th ng trang web cho phép trang web có th l n m nh c v công ngh cũng như s ngư i truy c p. Nh ng ngôn ng và công ngh thư ng s d ng là: • CSS ( Casacading Style Sheets): M t k thu t cho phép ưa vào trang web : fonts, màu s c, và không gian cho trang webs.
  2. • XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) m t d ng ngôn ng l p trình có chi u sâu như HTML, ngoài ra còn h tr cú pháp XML. • ECMA Scripts: Phiên b n tiêu chu n c a JavaScript dùng cho ph n l n các trang web. B n không c n ph i bi t nhi u v nh ng ngôn ng l p trình; ch c n bi t v nh ng tiêu chu n c n ph i ư c gi i quy t. Cách ơn gi n b n liên k t các câu h i này chính là luôn nh r ng, nh ng ngư i s d ng internet không bao gi dùng chung m t h i u hành và công c lư t web. Thi t k và phát tri n nh ng chu n m c riêng c a trang web cho phép b n thay i và v n hành chúng theo cách c n thi t trên các phương di n khác nhau. 2. Có ph i h thi t k trang web có th ư c tìm th y d dàng b i các công c tìm ki m tr c tuy n? Ch c ch n r ng ngày nay m i ngư i u mu n r ng t t c các trang web u ư c hi n th trên các công c tìm ki m. S d ng nh ng công c tìm ki m quá ph c t p không ph i là i u b n mong i t các nhà thi t k và phát tri n c a mình; tuy nhiên, vi c thi t k và các o n mã như v y s có tác d ng m t khi b n th t s có nh ng hi u bi t y v chúng. Khi b n ph ng v n nhà thi t k , ó chính là câu h i nh n bi t r ng ngư i b n ang nói chuy n có phù h p v i hình tư ng và cách v n h nh c a các công c tìm ki m .Sau ây là m t vài công c có nh hư ng l n n s v n hành c a SEO (T i ưu hóa công c tìm ki m). • CSS (Cascading Style Sheets): Trang trí m t trang web t ư c hi u qu cao nh t trong tìm ki m có nghĩa là ph i gi m thi u s lư ng
  3. các o n mã c a nó và thay b ng các dòng text, t o i u ki n thu n l i cho các công c tìm ki m. • Script files: Khi b n s d ng nh ng công c năng ng như thư vi n hình nh ho c s d ng mouse-over menu, thì thông thư ng chúng ư c t o d ng nh JavaScript. hư ng t i hình tư ng SEO thích h p, nh ng t p tin nên ư c thi t k dư i d ng các “trang văn b n” thay vì nh ng cú pháp trên trang web. • Web page content: Văn b n và n i dung c a chúng nên ư c th hi n trên các trang nhi u nh t có th , nó còn có th bao g m c m c l c trang web c a b n. Có nh ng cách nh ng dòng văn b n ư c hi n ra trư c t m m t mà không c n nh ng nhà trang trí ph i ưa chúng vào tranh nh. Hình nh hàm ch a nh ng câu ch thư ng không ư c ưa vào k t qu tìm ki m. N u vi c t i ưu hóa công c tìm ki m là m t chi n thu t b n luôn mu n hư ng t i, v y hãy luôn ch c ch n r ng website c a b n ư c xây d ng d a trên tiêu chí này. 3. H ã lên k ho ch thay i và l n m nh như th nào? M t trong nh ng bài h c au u nh t c n ph i h c chính là làm sao khi xây d ng trang web trong ngày hôm nay mà nó v n có i u ki n vào ngày mai. B ng dưng b n ư c bi t là c n ph i b t u m i th t u chính là i u mà t t c các nhà kinh doanh u s hãi. V y trư c khi b t u, hãy t h i: “Công ngh mà b n ang s d ng có cho phép s n ph m này l n m nh ho c thêm nhi u ch c năng khác không?” B n có th còn mu n nhi u hơn n a và còn suy nghĩ c v nh ng công c s c n ph i thêm sau này. B n cũng có th ngh ngư i trang trí và thi t k web cung c p nh ng danh
  4. sách công c c n thi t mà h có dành cho nh ng trang web tương t c a b n. i u này cho phép b n không nh ng có th tìm hi u ư c nh ng công ngh c a i th , m mang u óc chính b n thân b n, mà còn xúc ti n nh ng ý tư ng c a b n. 4. Làm cách nào h ki m tra công vi c c a mình? Như tôi ã c p bên trên, không ph i t t c khách hàng u dùng chung m t lo i công ngh . Nhưng ch c ch n r ng m i vi c ư c t ch c úng n, nhà thi t k web s c n ph i ki m tra l i công trình c a mình. V n này có v t m thư ng, nhưng b n s th t ng c nhiên khi bi t r ng có bao nhiêu công ty chuyên ki m tra l i nh ng công c lư t web. Tôi khuyên b n nên h i m t cách ch c ch n v công c lư t web và nh ng phiên b n h ã s d ng trong ti n trình nghiên c u. N u b n ang phát tri n m t h th ng m ng xã h i, m t c ng ng tr c tuy n ho c trang web giao d ch i n t , vi c test l i là vô cùng quan tr ng i v i s thành công c a b n. Nh ng c ng giao d ch an toàn c n ph i ư c ki m tra ngoài th c nghi m. Và ph i b o m r ng nh ng gì b n làm ư c nh ng gì mình ã công b và gi i quy t ư c t t c m i tình hu ng sau khi trang web i vào ho t ng. 5.Làm cách nào h gi i quy t các yêu c u tr giúp. Sau khi m t trang web chính th c ư c v n hành, nh ng sai sót k thu t phát sinh là i u không th tránh kh i. Câu h i b n mu n tr l i trư c khi t bút ký vào b n h p ng chính là làm cách nào có th gi i quy t v n h tr k thu t và s a l i cho trang web? M i công ty u có cách gi i quy t c a riêng mình, vì v y hãy th t c n th n vào cách mà h cam k t. Xây d ng m t trang web ph thu c vào m c ích b n mu n, i u ó có v r t gi ng như chơi trò chơi x p hình. Chìa khó c a thành công chính là tìm
  5. ra ư c i tác thích h p, nh ng ngư i hi u ư c mi ng ghép ti p theo b n c n cho công ty mình là gì.
nguon tai.lieu . vn