Xem mẫu

  1. 24 K SÁCH TRÊN THƯƠNG TRƯ NG Keá 1 : Thaû Boùng Baét Moài Duøng moät hình aûnh nhö ngöôøi ta mong ñôïi hoaëc khoâng mong ñôïi ñeå ñaït ñöôïc moät ñieàu lôïi cuï theå (ñoái keá thaû moài baét boùng). CHIEÁU HÌNH AÛNH GAÂY AÁN TÖÔÏNG MAÏNH TAÏO HÌNH AÛNH THÍCH HÔÏP NHÖ NGÖÔØI TA MONG ÑÔÏI ÑÒNH GIAÙ CAO ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO DUØNG GIAÙ THAÁP ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO TAÏO CAÛM GIAÙC THAÀN BÍ DUØNG GIAÛ LAÁY THAÄT : Taøo Thaùo daãn quaân ñi ñeán Uyeån Thaønh bò thieáu nöôùc beøn noùi “ta töøng qua vuøng naøy, phí tröôùc coù röøng mô lôùn, ñi nhanh ñeán ñoù khoâng coù nöôùc cuõng coù mô” Keá 2: Thaû Moài Baét Boùng Thaû ra moät ñieàu lôïi cuï theå ñeå coù moät hình aûnh mong muoán. ÑAÀU TÖ CHO HÌNH AÛNH GAÂY SÖÏ CHUÙ YÙ VAØ THIEÄN CAÛM TAÏO HÌNH AÛNH TOÁT BAÈNG CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ DUØNG TIEÀN ÑEÅ TAÏO UY TÍN UOÁNG BIA KHOÂNG TRAÛ TIEÀN Keá 3: Phuù Quyù Keá Töï toân taïo mình leân cho ngöôøi ta tin. Döïa treân taâm lyù töï nhieân, söï ngöôõng moä, tin ngöôøi coù ñaëc ñieåm noåi baät. THAY TRÔØI HAØNH ÑAÏO Keá 4: Khoå Nhuïc Keá Töï haønh haï thaân xaùc mình laøm cho ngöôøi ta tin. Ñk “phuù quyù keá”. Duøng söï bieåu loä baûn thaân, töøng traûi, laøm cho ñoái töôïng ñoàng caûm neân maát caûnh giaùc. TÖÏ HAØNH HAÏ ÑEÅ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM: khoå luyeän, haï thaáp mình, laøm nhuïc mình, chaáp nhaän söï haønh haï cuûa theå xaùc tinh thaàn. Keá 5: Thaû Teùp Baét Toâm Ñk “thaû toâm baét teùp” Chieâu duï nhaân taøi Taëng choåi ñeå baùn ñöôïc sôn Baùn loã ñeå caâu khaùc Dòch vuï mieãn phí Duøng ít laáy nhieàu Convert to PDF by Vodanh 1
  2. Keá 6: Thaû Toâm Baét Teùp Nhöõng ñeàu haïi choïn haïi ít hôn. Khuûng hoaûng Keá 7: Kích Töôùng Keá Laøm thay ñoåi taâm sinh lyù cuûa ñoái töôïng khi kích ñoäng. Söï noùng giaän maát ñi saùng suoát, sai laàm. Ñk “ haøng töôùng keá”. Tala chôi côø vôùi baïn “chôi côø vôùi ngöôøi ngu nhö anh thì laøm toâi chôi keùm ñi” Khoång Minh ñaõ töøng duøng lôøi noùi gieát cheát hai töôùng Môøi töôùng khoâng baèng kích töôùng Keá 8: Haøn Töôùng Keá Laøm cho ñoái töôïng thay ñoåi taâm sinh lyù laøm maáy yù chí vaø töï tin. Duøng giaùn tieáp, duøng ngöôøi khaùc ñeå taùc ñoäng. Keá 9: Rung Caây Doaï Khæ Giaùn tieáp laøm ñoái töôïng sôï, qua ñoù ñaït muïc ñích. Nhöng mình vaãn theá chuû ñoäng. Ñk “ troàng caây duï khæ”. Gieát gaø khæ sôï Keá 10: Troàng Caây Duï Khæ Duøng haønh ñoäng giaùn tieáp khieán cho ñoái töôïng thích qua ñoù taán coâng baát ngôø maø ñaït muïc ñích. Taïo neân tính huoáng ñöa ñoái töôïng vaøo trong phaïm vi kieåm soaùt Thoaû maõn nhu caàu ñeå sai khieán, daïy baûo Thöï hieän keá hoaïch gì ñoù thì caàn ñöa vaøo hoaøn caûnh heat söùc thuaän lôïi Keá 11: Myõ Nhaân Keá Duøng söùc haáp daãn cuûa ngöôøi ñeïp, ñeå ñaït muïc ñích. Döïa treân yeáu ñieåm cuûa nam giôùi deã bò quyeán ruõ bôûi ngöôøi ñeïp. Keá 12: Nam Nhaân Keá Nhö myõ nhaân keá nhöng duøng ñaøn oâng. Duøng tình caûm thöông, geùt, phuï nöõ suy ñoaùn, suy nghó mang tính boâ phaän khoâng suy nghó toaøn cuïc. Khí chaát ngheä thuaät - Veõ bí aån - Ñaëc ñieåm noå troäi Rung ñoäng khi nghe aâm thanh, lôøi noùi dòu daøng, quyeán ruõ. Convert to PDF by Vodanh 2
  3. Keá 13: Thöøa Gioù Beû Maêng Thaáy cô hoäi toát laø haønh ñoäng, döïa treân tính huoáng môùi xuaát hieän, deã thaønh coâng. Khoâng boû qua baát cöù cô hoäi naøo – Taän duïng caùc söï kieän – ñuùng thôøi cô Tìm cô hoäi theo höôùng khaùc - “söông muø laáy teân cuûa Khoång Minh” Keá 14: Taïo Gioù Beû Maêng Taïo ñieàu kieän ñeå coù cô hoäi toát xuùaât hieän maø haønh ñoäng. Töï chaâm moài cho tình huoáng môùi xuaát hieän. Taïo ñoäng löïc laøm vieäc cho cô hoäi thaêng tieán Laøm ñöôøng taïo cô hoäi phaùt trieån, giaù baát ñoäng saûn taêng Quan heä ñoái ngoaïi khoâng maát bao nhieâu tieàn – Taïo côn khaùc ñeå baùn nöôùc Laøm cho ñoái taùc khinh ñòch – Bieán khoâng thaønh coù Keá 15: Thöøa Nöôùc Ñuïc Thaû Caâu Nhaân luùc tình huoáng xaáu maø haønh ñoäng, trong tai hoaï luoân tieàm aån may maén. Ñk “taïo nöôùc ñuïc thaû caâu”. Bieán haïi thaønh lôïi “chuyeän mua ngöïa” – Nhaân luùc bò nguy hieåm maø haønh ñoäng Chuyeån hoaï thaønh phuùc. Keá 16: Taïo Nöôùc Ñuïc Thaû Caâu Taïo ñieàu kieän cho tình huoáng xaáu xuaát hieän maø haønh ñoäng. Gaây söï oàn aøo maø quaûng caùo – Gaây ñoå vôõ ñeå quaûng caùo – Bieán khoâng thaønh coù. Keá 17: Thuaän Tay Daét Boø Ñang thöïc hieän coâng vieäc moät thuaän lôïi laøm luoân coâng vieäc hai. Keá 18: Nghòch Tay Daét Boø Ñang thöïc hieän coâng vieäc thou nhaát, taïo ñieàu kieän vaø thöïc hieän luoân coâng vieäc thöù hai. Keá 19: Giaû Yeáu Cheá Maïnh Döïa treân tính chuû quan. Ñk “giaû maïnh cheá yeáu” giaû beänh, töø chöùc… Keá 20: Giaû Maïnh Cheá Yeáu Giaû maïnh maø ñoái töôïng thaáy mình yeáu maø deã cheá ngöï. Keá 21: Bieát Maø Giaû Laø Khoâng Bieát Giaû ngu, nai, laøm cho ñoái töôïng giaûm söùc taán coâng, maát caûnh giaùc, hay coù ñeàu kieän chuaån bò keá khaùc. Ñk “khoâng bieát maø giaû bieát”. Convert to PDF by Vodanh 3
  4. Keá 22: Khoâng Bieát Maø Giaû Bieát Döïa treân yù chí choáng cöï, doø xeùt loøng ngöôøi, chuaån bò keá khaùc. Toâi maát chieác maùy tính nhoû khoâng bieát ai laáy, toâi gaëp ngöôøi baïn maø toâi nghi ngôø lieàn baûo. Sao maøy möôïn maùy tính tao maáy ngaøy maø chöa traû, theá laø caäu ta traû laïi cho toâi hoâm sau. Keá 23: Giöông Ñoâng Kích Taây Chuaån bò höôùng naøy nhöng thöïc hieän theo höôùng khaùc. Ñk “giöông ñoâng kích ñoâng”. Keá 24: Giöông Ñoâng Kích Ñoâng Duøng vôùi ngöôøi gioûi, taäp theå lôùn. Coù ñieàu chænh caùc chi tieát cuûa traän kích. Convert to PDF by Vodanh 4
nguon tai.lieu . vn