Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 22B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NhËp KHÈU HµNG HO¸ Bé Tµi chÝnh sè..Q§-TTg ngµy... (B¸o c¸o 6 th¸ng, n¨m (Tæng côc H¶i quan) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ b»ng file d÷ liÖu) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: 60 ngµy sau kú b¸o c¸o N¨m: 90 ngµy sau kú b¸o c¸o Kỳ báo cáo (6 tháng, năm) Đơn vị Nước nhập Mã số hàng hóa (HS 6 số) tính khẩu Lượng Trị giá (USD) A B C 1 2 99 99