Xem mẫu

  1. 22 l i n v s c kh e (Ph n 2) Trong xã h i hi n i, b n có r t nhi u cơ h i c p nh t thông tin s c kh e b i nhi u ngu n khác nhau, ch y u là qua internet, truy n hình và c nh ng thông tin truy n mi ng. V i lư ng thông tin phong phú như v y, b n s r t khó nh n bi t âu là thông tin chính xác và h u ích, âu là nh ng thông tin không áng tin c y. Ch c h n b n cũng không tránh kh i băn khoăn v nh ng v n liên quan n s c kh e mà mình ư c “nghe nói” – b t k ngu n thông tin này xu t x t âu, thì nó cũng khi n b n t n không ít th i gian và công s c th m nh. 22 l i n v s c kh e (Ph n 1)
  2. nh: Inmagine 12. Qu n lót dây có th gây nhi m trùng. ây là m t quan ni m sai l m khi n nhi u ph n lo l ng. Hi n nay, ngày càng nhi u ph n chu ng nh ng ki u qu n lót dây và nó hoàn toàn vô h i i v i s c kh e c a h . Theo các nhà khoa h c, s dĩ có m t s l i n v tác h i c a nh ng chi c qu n lót dây này vì h cho r ng s i dây c a chi c qu n này n m gi khe mông s d gây ra nhi m trùng hơn ki u qu n lót truy n th ng.
  3. Nhưng ch em ph n không nên lo l ng v i u này, b i chưa có b t kỳ trư ng h p nào b nhi m trùng do s d ng qu n lót dây, tr khi b n b d ng do không bi t cách gi gìn v sinh. 13. Th c ph m v n m b o v sinh và an toàn n u b rơi xu ng n n không quá 5 giây. S th t là, “quy t c 5 giây” này v n b sai ngay c khi nó chuy n thành “quy t c 1 giây”. Vi c chuy n giao các vi khu n t m t b m t nhi m b n (có th m t thư ng không nhìn th y) thư ng di n ra ngay l p t c, nhanh hơn c ph n x c a b n. Các vi khu n trên n n g ch men, sàn g hay t m th m có th xâm nh p vào th c ph m c a b n trong vòng 5 giây cũng b ng v i s lư ng có th xâm nh p trong vòng 60 giây. Sau 5 giây, s có kho ng 1.800 vi khu n xâm nh p vào th c ăn c a b n, v i các th c ph m có m cao thì con s này có th nhi u hơn. Và trong vòng 60 giây sau ó, lư ng vi khu n này s tăng lên g p 10 l n.
  4. 14. Thói quen b các t ngón tay s gây ra b nh viêm kh p. Hoàn toàn không, b nh viêm kh p xương mãn tính không h liên quan n vi c b kh p tay – m t hành ng thư ng x y ra khi b n lo l ng ho c căng th ng. Các chuyên gia ã ti n hành cu c nghiên c u trên nhi u ngư i có thói quen b các t ngón tay lâu năm và cho ra k t qu hoàn toàn bình thư ng. Nhưng các chuyên gia cũng khuyên b n nên mau chóng t b thói quen này, vì vi c b các t ngón tay s làm gi m s khéo léo, d o dai c a các ngón tay, ng th i khi n chúng d dàng b sưng t y khi b va p ho c b k p tay. Riêng i v i b nh viêm kh p, ch có di truy n và tu i tác m i làm tăng nguy cơ m c b nh này. 15. Nh ng viên gi m cân acai ang ư c qu ng cáo r t nhi u hi n nay có hi u qu không?
  5. S th t là không có b ng ch ng khoa h c nào cho th y các ch t b sung có thành ph n acai có th giúp gi m cân, hay có nh ng công d ng kì di u nào khác. Acai là lo i qu nh có t nh ng cây c acai ph bi n Trung và Nam M . Hi n nay, nhi u lo i thu c gi m cân cũng gi i thi u là ư c chi t xu t t acai. Trên th c t , lo i qu có ch a thành ph n acai thư ng có kh năng ch ng oxy hóa cao và có ch a m t s lo i ch t béo có l i cho tim m ch. Nhưng v n c n nhi u nghiêu c u ti p theo có th i n k t lu n r ng acai có kh năng ch ng ung thư, gi m lư ng cholesterol hay có nh ng tác d ng như nó ang ư c qu ng cáo r m r hi n nay. 16. Không nên u ng rư u bia trong th i gian dùng thu c kháng sinh? T t nh t là nên như v y. Trong th i gian s d ng thu c kháng sinh, ph n ng c a cơ th b n v i rư u bia là vô cùng ph c t p. Ch t c n trong rư u có th gây tr ng i cho vi c h p th m t s ch t có trong thu c kháng sinh, ch ng h n như erythoromycin và doxycycline. Th m chí, m t ít
  6. rư u trong th i gian này cũng có th khi n b n b ng, bu n nôn, co th t d dày, au u, h huy t áp, tim p nhanh và khó th . 17. Son môi ch a chì gây ra ung thư? M t cu c nghiên c u và phân tích 10 hi u son môi khác nhau do t ch c FDA th c hi n ã cho th y r ng hàm lư ng chì trong son môi là vô cùng th p (ch vào kho ng t 0,09 cho n 3,06 ph n tri u). Nhưng ây là con s t i thi u, chưa tính n nh ng lo i son môi không có thương hi u rõ ràng mà v n ư c bày bán trên th trư ng hi n nay. M c an toàn cho phép mà các lo i son môi c n ph i có là 10 pm. 18. Có r t nhi u ý ki n khác nhau v tác d ng c a u nành. V y nó có th t s t t cho s c kh e không? Dù có r t nhi u thông tin trái ngư c nhau nhưng s th t là u nành r t t t i v i s c kh e n gi i. B ng ch ng là m t s nư c ph n ăn r t nhi u u nành như Nh t B n và
  7. Trung Qu c, t l ung thư vú ã ư c h n ch áng k . Tuy nhiên, v n có m t s nghiên c u cho th y r ng u nành mang l i m t lư ng l n Phytoestrogen (m t ch t th c v t có ch c năng tương t như estrogen n gi i). N ng Phytoestrogen cao có th kích thích s tăng trư ng c a các t bào có tác d ng h tr estrogen, trong ó bao g m c nguy cơ ung thư vú. 19. B n s b tăng cân n u ăn sau 9 gi t i? úng, nhưng không như nh ng gì b n nghĩ. S tăng cân do ăn khuya không ph i b i vì s trao i ch t c a cơ th b n t ng t di n ra ch m vào ban êm như nhi u ngư i v n hay o tư ng, mà nguyên nhân chính là b n ăn bao nhiêu trong ngày ch không ph i ăn th i i m nào trong ngày. Nh ng ngư i có thói quen ăn khuya thư ng ăn vì c m xúc, vì c m th y bu n chán ch không ph i vì ói, và h ã vô tình cung c p cho mình m t ngu n năng lư ng b sung vư t m c năng lư ng c n thi t – lư ng calo này sau ó s ư c tích tr thành ch t béo. K t lu n: th i i m n p năng
  8. lư ng không ph i là nguyên nhân tăng cân theo như quan ni m sai l m c a nhi u ngư i. 20. Nư c ng t gây nh hư ng x u n th n? úng, n u b n u ng 16 ounce (tương ương 28,35g) ho c nhi u hơn m i ngày. Theo m t cu c nghiên c u NIH ư c th c hi n v i hơn 900 ngư i M ã cho th y r ng b t kỳ ngư i nào tu i trư ng thành mà tiêu th nhi u hơn 59 gallon nư c ng t m i năm s tăng nguy cơ v i các b nh như tăng huy t áp, ti u ư ng và s i th n. Các chuyên gia nghi ng r ng các thành ph n axit photphoric có trong nư c ng t chính là th ph m, nó có s liên quan n nh ng thay i thúc y s i th n ti t ni u. Ngoài ra, các lo i nư c ng t có ga còn có th gây ra tình tr ng m t xương th p, tăng áng k nguy cơ loãng xương và gãy xương ph n . 21. Vi khu n s b lây lan n u b n dùng chung bát nư c ch m v i ngư i khác?
  9. ây là thói quen ph bi n c a nhi u tr em và c ngư i l n i v i các món nhưng ph ng tôm, b ng ngô, khoai tây rán. Ăn theo ki u “double-dipping” có nghĩa là b n dùng m t mi ng khoai tây hay m t mi ng ph ng tôm, nhúng vào trong nư c ch m, c n m t mi ng r i l i ti p t c ch m… ây là thói quen b xem là m t v sinh và d lây b nh do các lo i vi khu n, vi trùng b truy n qua nư c b t. Tuy nhiên, các nhà khoa h c kh ng nh r ng m c dù m i l n ch m có th mang n hàng ngàn vi khu n cho bát nư c ch m c a b n, nhưng v n không quá nghiêm tr ng như b n nghĩ. Nh ng v khách c a b n ch có nguy cơ b lây các lo i vi khu n này trong trư ng h p h “u ng h t” c bát nư c ch m. 22. Ch t trám răng thư ng có ch a th y ngân gây nguy hi m? Không ph i v y. Các ch t trám răng thư ng là h p ch t có ch a th y ngân, b c, thi c và m t s kim lo i khác. Th y ngân ư c s d ng trong trư ng h p này thư ng d ng
  10. hơi, v i m t lư ng r t nh nhưng l i r t c n thi t trong quá trình trám răng. M t vài ý ki n cho r ng lo i hơi này có th gây ra các v n s c kh e, bao g m c b nh Alzheimer, xơ c ng nhi u b ph n và gây ra các b nh mãn tính khác, c bi t là tr em. Nhưng ây không ph i là nh ng k t lu n áng tin c y vì các t ch c y t l n c a M u ã kh ng nh các lo i ch t trám răng này hoàn toàn an toàn i v i b n. N u răng b n ang ư c trám b ng lo i ch t trám h n h p, FDA khuyên b n không nên g b chúng b i nó không có gì nguy h i c . Nhưng n u mi ng trám y b v và b n c n ph i thay th b ng các lo i ch t trám không ch a th y ngân như nh a composite ho c vàng.