Xem mẫu

  1. 22 l i n v s c kh e (Ph n 1) Trong xã h i hi n i, b n có cơ h i c p nh t thông tin s c kh e b i nhi u ngu n khác nhau, ch y u là qua internet, truy n hình và c nh ng thông tin truy n mi ng. V i lư ng thông tin phong phú như v y, b n s r t khó nh n bi t âu là thông tin chính xác và h u ích, âu là nh ng thông tin không áng tin c y. Ch c h n b n cũng không tránh kh i băn khoăn v nh ng v n liên quan n s c kh e mà mình ư c “nghe nói” – b t k ngu n thông tin này xu t x t âu thì nó cũng khi n b n t n không ít th i gian và công s c th m nh chúng. Có r t nhi u nh ng quan ni m sai l m nhưng v n ư c nhi u ngư i truy n t cho nhau. B n c n nh n bi t và tránh m c ph i. Sau ây là 22 quan ni m không úng v s c kh e thư ng ư c g p nh t.
  2. 22 l i n v s c kh e (ph n 2) M i b n xem bài b ng hình nh t i ây nh: Inmagine 1. C cà r t r t c h i vì chúng ư c b o qu n b ng thu c t y. ây là m t quan ni m sai l m nghiêm tr ng nhưng v n “hù d a” ư c r t nhi u ph huynh. S th t là, cà r t ư c r a
  3. qua (ch không ph i ư c b o qu n) trong dung d ch clo nh m tiêu di t các lo i vi khu n có th gây h i cho th c ph m. Theo các chuyên gia, cách làm này hoàn toàn không gây h i cho ngư i s d ng và ây cũng chính là phương pháp ư c áp d ng ph bi n nhi u lo i trái cây, rau qu b o qu n l nh khác. 2. Ch ăn u ng nhi u detox s t t cho ru t già. Câu tr l i là không, th m chí là có th gây nguy hi m. Richard Harkness, m t dư c sĩ tư v n và tác gi c a 5 cu n sách v ch ng c trên cơ s t nhiên và y h c, ã kh ng nh r ng s “làm s ch ru t k t” là d a trên m t vài lý thuy t sai l m. C th , các lý thuy t sai l m này cho r ng ch t th i thư ng bám l i m t ít vào vành i tràng và gi l i các c t cùng nh ng ký sinh trùng gây b nh nguy hi m cho cơ th . Trên th c t , các chuyên gia không tìm th y b t kỳ b ng ch ng khoa h c nào v vi c detox có kh năng thanh t y các ch t c t và ký sinh trùng trong cơ th b n. 3. Làm vi c nhi u khi ói b ng thì cơ th s tăng cư ng
  4. t cháy lư ng m th a. úng, nhưng b n ng mong i mình s gi m cân hi u qu theo cách này. Ch khi b n t p th d c, cơ th b n m i t cháy hàm lư ng m th a l n carbohydrate. Các nghiên c u g n ây cho th y cơ th s t cháy lư ng m th a nhi u hơn m t ít trong khi b n v n ng ho c làm vi c mà không có lư ng calo d phòng (t c là khi b n ang ói), nhưng trên t ng th thì lư ng calo b t cháy là như nhau. Có nghĩa là b n không h tiêu hao ư c nhi u năng lư ng hơn khi làm vi c trong lúc ói b ng. 4. S d ng i n tho i trong b nh vi n s gây nguy hi m. Nhi u ngư i v n còn ng nh n r ng vi c nghe i n tho i trong b nh vi n có th gây ra nguy hi m. Năm 2007, m t cu c nghiên c u Hà Lan ã ưa ra k t lu n r ng s giao thoa c a sóng i n tho i di ng v i các thi t b y t có th làm t t máy hô h p nhân t o hay phá h ng máy i u hoà nh p tim. Nhưng ch m t th i gian sau ó, m t cu c nghiên
  5. c u khác c a các nhà khoa h c hàng uc aM ã ưa ra k t lu n hoàn toàn ngư c l i. B n hãy yên tâm, vì i n tho i hoàn toàn không nh hư ng gì n các thi t b y t . Trư c ây, cũng có m t vài b nh vi n c m s d ng i n tho i di ng nhưng sau khi các nhà khoa h c ưa ra nh ng b ng ch ng thuy t ph c v vi c không có b t kỳ s giao thoa nào gi a i n tho i di ng và các thi t b y t trong b nh vi n, l nh c m này ã hoàn toàn ư c g b . 5. U ng nư c l c giúp gi m cân? Nư c l c ch có th giúp b n gi m cân n u nó khi n b n ăn ít hơn. B n ch c n thêm nư c vào m t ch ăn u ng bình thư ng thúc y vi c gi m cân. Nhưng n u b n u ng nư c có pha ư ng ho c ăn kèm v i các lo i bánh snack, khoai tây rán thì ch c ch n r ng b n s b tăng cân. 6. Ăn quá nhi u ư ng là nguyên nhân gây ra b nh ti u ư ng.
  6. Không gi ng như vi c thu c lá gây ra ung thư ph i, các nghiên c u cho th y r ng, ư ng không tr c ti p gây ra b nh ti u ư ng mà ch gây tăng cân. Tăng cân l i làm tăng nguy cơ phát tri n b nh ti u ư ng lo i 2. Vì v y, cách t t nh t b n phòng ng a b nh ti u ư ng không ph i là kiêng ăn ư ng mà là h n ch b tăng cân. Tuy nhiên, m t s nghiên c u g n ây cũng cho th y r ng lư ng ư ng dư th a cũng có th là nguyên nhân làm tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng, b t k tr ng lư ng c a b n m c nào i chăng n a. Nghiên c u cho th y r ng ph n s b tăng nguy cơ m c b nh ti u ư ng n u h tăng lư ng ư ng h p th vào cơ th hàng ngày ho c hàng tu n trong vòng 4 năm. 7. Cơ b p có th chuy n thành lư ng m th a. Không úng. Các mô m và cơ b p hoàn toàn khác nhau. Các chuyên gia còn cho bi t r ng lư ng cơ b p c a b n s gi m d n khi b n b t u bư c sang tu i 30, c bi t là n u như b n không t p luy n gi m t cơ th th kho m nh.
  7. Tuy nhiên, cơ b p cũng có s chuy n hóa thành m nhưng t l này vô cùng th p: ch là 3 % trong su t 10 năm. 8. Nư c súc mi ng Listerine có công d ng u i mu i. Hoàn toàn không ph i. Các b ng ch ng khoa h c c a Trư ng i h c Y t công c ng Kentucky ã cho th y nh ng ngư i bôi nư c súc mi ng Listerine lên cánh tay v n có th b mu i “ghé thăm” như nh ng ngư i bình thư ng khác. M c dù v y, thông tin v nư c súc mi ng u i mu i này n nay v n khi n nhi u ngư i ng nh n. Các chuyên gia cũng cho bi t thêm r ng, s dĩ nhi u ngư i v n tin vào i u này vì trong nư c súc mi ng Listerine có ch a ch t Eucalyptol – m t thành ph n ư c tìm th y trong các thu c x t côn trùng b o v th c v t. Tuy nhiên, n ng này là dư i 1%, m t t l quá th p chúng có th gây ra b t c tác ng nào.
  8. 9. Th c ph m cay s giúp tăng cư ng trao i ch t. S th t có th khi n b n th t v ng nhưng i u này không úng v i khoa h c. Các chuyên gia kh ng nh r ng, t l trao i ch t c a b n ch ư c xác nh b i gi i tính, chi u cao, cân n ng, thành ph n cơ th và tu i tác. Ngoài ra, các y u t xác nh lư ng calo cơ th t cháy h ng ngày ph thu c vào các ho t ng mà b n th c hi n c ng v i c ngu n năng lư ng tiêu hao b i các cơ quan trong cơ th như tim, b não, d dày…. Mùi v c a th c ph m hoàn toàn không liên quan gì n chuy n trao i ch t. M c dù trong th c ph m cay có th khi n c th b n nóng lên, tim p nhanh hơn trong th i i m b n thư ng th c chúng, nhưng v lâu dài, b n ng hy v ng nó có th làm nên b t kỳ s thay i nào trong t l trao i ch t c a cơ th b n. 10. Thu c nh m t có th gây ra b nh viêm xoang. Nh ng tin n v b nh viêm xoang do thu c nh m t gây
  9. ra cũng ã khi n không ít ngư i lo l ng. M i nghe qua, b n th y có v như ây là m t l i c nh báo h p lý b i thu c nh m t ôi khi có th ch y vào mũi c a b n và gây ra c m giác khó ch u. Nhưng sau quá trình nghiên c u, các chuyên gia ã kh ng nh r ng b n không nên lo l ng v i u này. Thu c nh m t không h liên quan n b nh viêm xong hay nhi m trùng xoang. N u sau khi dùng thu c nh m t mà x y ra các tri u ch ng khó ch u gi ng như d u hi u c a b nh viêm xoang thì ó cũng ch là nh ng bi u hi n c a d ng ch không có gì nghiêm tr ng. 11. B t mì tr ng ư c t y b ng nh ng ch t hóa h c nguy hi m. Không úng. ây là m t l i cáo bu c vô căn c . M t s l i n i cho r ng b t mì ư c t y tr ng b ng alloxan – m t h p ch t có th gây ra b nh ti u ư ng. Nhưng các chuyên gia ã bác b i u này. B t t y t nhiên có ch a h p ch t xantophyll, sau kho ng th i gian là vài tu n ph n ng v i oxy trong không khí s chuy n b t sang màu tr ng t nhiên và hoàn toàn m b o an toàn.
  10. Các chuyên gia cũng cho bi t, alloxan cũng có th xu t hi n trong quá trình này v i vai trò là m t ch t ph và s lư ng c c nh . Theo Ti n sĩ Julie Jones – Khoa Dinh dư ng i h c Catherine thì lư ng alloxan ư c xem là an toàn khi nó vào kho ng th p hơn 0,03 mg trên m t lát bánh mì.
nguon tai.lieu . vn