22 dạng bài tập toán tài chính - Tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 8 | FileSize: 8.37 M | File type: PDF
of x

22 dạng bài tập toán tài chính - Tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính. Cùng tham khảo tài liệu 22 dạng bài tập toán tài chính - Tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính, tài liệu này sẽ giúp bạn ôn tập các dạng bài trong toán tài chính.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/22-dang-bai-tap-toan-tai-chinh-tong-hop-cong-thuc-nhanh-giai-bai-tap-toan-tai-ch-3gq6tq.html

Nội dung


  1. 22 DẠNG BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG THỨC NHANH GIẢI BÀI TẬP TOÁN TÀI CHÍNH Dạng 1: Một dãy gồm N niên kim “cố định”, i1,i2 là hai lãi suất khác nhau. Tính giá trị thu được = + = Dạng 2: Một khoản vay C được thanh toán bằng N niên kim. (N-1) niên kim cố định, tính niên kim cuối cùng b= Dạng 3: Một dãy gồm 20 niên kim cố định được thực hiện vào các thời điểm 1,2,...20 ,từ thời kì 1 đến k là 8% bắt đầu (k+1) đến lãi suất 9% . Tính giá trị dãy niên kim đó tại thời điểm gốc 0 biết a =2000, k=9
  2. (1+i1)-k Dạng 4: Một người mua 1 lô hàng có 3 phương án A, B, C trong đó A cho trước. Biết S=10.000 ; n=16 ; b=900; m=20; c=800; i=5%. So sánh các phương án? A = 10.000 B=b C= Dạng 5: Thay thế 2 khoản nợ:( khoản 1 sau 1 năm, khoản 2 sau 3 năm) bằng 1 khoản nợ duy nhất trả trong n năm, i =6%. Tính S biết n=1,2,3... S= ( k ở đây hiểu rằng các thời hạn trả các khoản nợ VD :sau 3 năm , sau 1 năm)
  3. Dạng 6: Hai thương phiếu b có mệnh giá A ( ngàn euro) và B ( ngàn euro) với thời hạn 6(n1), 8(n2) năm với n1
  4. Dạng 10: Một khoản tiền thừa kế... n1, n2, n3 là số tuổi của các con. Tính số tiền chia cho từng người con ( C01=x, C02=y, C03=z)  3.000.000= C1+ ) Dạng 11:Tính giá trị tại thời điểm 0 của dãy niên kim n thực hiện cách nhau 1 năm. Niên kim đầu sau k=2,3,4... với i Dạng 12: Một khoản vay 1.000.000 euro với i= 6% được thanh toán bằng k niên kim. Tím khoản thanh toán nợ gốc cuối cùng
  5. Dạng 13: Một dãy niên kim cố định được thực hiện vào thời điểm 1,2,...,n ; mỗi niên kim =a (USD). Tính giá trị thu được vào thời điểm (n+k) biết lãi suất i= 5% Dạng 14: Một thương phiếu có mệnh giá C (euro) thời hạn n năm. Chiết khấu theo lãi gộp. Biết e, C, i. Số tiền chiết khấu e= 264,97. Tìm thời hạn n n= Dạng 15: Một khoản nợ D được thanh toán bằng n niên kim cố định với lãi suất i. Tính niêm kim thứ 2 (hoặc k) biết D, n, i
  6. = Dạng 16: Một khoản nợ D được thanh toán bằng n niên kim cố định với lãi suất i. Biết D,n,i tính khoản thanh toán nợ gốc thứ k Dạng 17: Giá trị hiện tại của số tiền D được trả sau n năm khi tư bản hoá liên tục là V. Tìm lãi suất i biết C=10.000, V=9,048,37418, n=2 i= Dạng 18: Hai khoản tiền có tổng số 30.000 (C) đem đầu tư theo lãi đơn. Khoản tiền thứ 2 với lãi suất năm (t +2) %, khoản thứ nhất với lãi suất năm t%, khoản thứ nhất đem lại thu nhập năm là A, khoản 2 là B. Tìm khoản 1 =>
  7. Dạng 19: Một khoản nợ 1.000.000 USD phải được thanh toán vào ngày 15/1/2005 theo sự thoả thuận giữa người đi vay và chủ nợ, được thanh toán làm 3 lần: 15/1/2007, 2008, 2010. Số tiền lần sau nhiều hơn lần trước là d, biết i. Tính số tiền C1, C2, C3 C2=C1+d C3=C1+2d Dạng 20: Tương tự 19 nhưng lần sau nhiều hơn lần trước q%. Tìm C1, C2, C3 C2=(1+q)C1 C3= Dạng 21: Một thương phiếu có mệnh giá C euro thời hạn 10 năm chiết khấu theo lãi gộp. Biết C, i. tìm số tiền chiết khấu e= C [1 -
  8. Dạng 22: NPV = C chọn i1>0, i2
885493