Xem mẫu

 1. 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ******************* Phần II (116 câu) C©u 101: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 1%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 12% b. 12,68% c. 12,92% d. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ë trªn lµ ®óng C©u 102: Tr¸i phiÕu coupon d−¬ng (> 0), thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n cña tr¸i phiÕu nµy: a. B»ng thêi gian ®¸o h¹n b. Nhá h¬n thêi gian ®¸o h¹n c. Lín h¬n thêi gian ®¸o h¹n d. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 103: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua, kh«ng b¸n g× c¶ mµ ®Ó c¬ cÊu nh− cò v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng. C©u 104: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAB, C«ng ty Y lµ AAA a. Møc bï rñi ro cña C«ng ty X lín h¬n C«ng ty Y b. Møc rñi ro cña C«ng ty X nhá h¬n c«ng ty Y c. Møc rñi ro cña hai c«ng ty lµ nh− nhau
 2. C©u 105: HÖ sè β (bªta) cña mét cæ phiÕu trong m« h×nh CAPM hín h¬n 1 cã nghÜa lµ: a. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro nhá h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng. b. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro b»ng rñi ro b×nh qu©n thÞ tr−êng. c. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro lín h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng. d. Kh«ng tån t¹i cæ phiÕu nh− thÕ nµy C©u 106: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a. §é lÖch chuÈn (σ) b. Ph−¬ng sai (σ2): lµ b×nh ph−¬ng cña rñi ro) c. HÖ sè β (bª ta) d. §é låi (C) e. a vµ c C©u 107: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñ ro d. a vµ c e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 108: Khi dù b¸o l·i suÊt thÞ tr−êng gi¶m th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: a. Mua TP dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n. b. Mua TP ng¾n h¹n, b¸n TP dµi h¹n c. Kh«ng mua, kh«ng b¸n g× c¶ mµ ®Ó c¬ cÊu nh− cò v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng. C©u 109: Göi tiÕt kiÖm 8000$ trong 15 n¨m víi l·i suÊt 15%, sau 15 n¨m ®ã
 3. ta cã: a. 57103 $ b. 59200$ c. 61000$ d. 65095 $ e. 68801 $ C©u 110: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña mét c«ng ty lµ 11.25%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 1 cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 25% c. 20% d. 75% e. Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o C©u 111: B¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i phiÕu kho b¹c lµ 7%, hÖ sè rñi ro β (bªta) cña cæ phiÕu ®ang xem xÐt lµ 2; møc bï rñi ro cæ phiÕu th−êng lµ 4%. B¹n cã thÓ ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy kh«ng? a. Cã b. Kh«ng c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 112: Khi l·i suÊt tr¶ sau lµ 10% th× l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: a. 10% b. 9.09% c. 11% L·i suÊt tr¶ tr−íc bao giê còng nhá h¬n l·i suÊt tr¶ sau L·i suÊt tr¶ tr−íc = l·i suÊt tr¶ sau/(1+l·i suÊt tr¶ sau) = 10/(1.1) =
 4. 9.09% C©u 113: Tû lÖ chia cæ tøc cña mét c«ng ty CP lµ 2.5%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 15%, dù b¸o kh¶ n¨ng t¨ng tr−ëng cña cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 21,25% c. 20% d. Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o. C©u 114: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: a) §óng b) Sai C©u 115: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a) Mua cæ phiÕu REE b) B¸n cæ phiÕu REE c) Kh«ng mua b¸n g× c¶, v× gi¸ kh«ng æn ®Þnh. C©u 116: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,6%, l·i nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a) 7,0% b) 7,2% c) 7,4% d) 7,6% C©u 117: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a) §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− b) §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng.
 5. c) §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp vµ c¸c chØ tiªu do rñi ro d) a vµ c e) a, b vµ c C©u 118: C¸c chØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a) §é lÖch chuÈn b) Ph−¬ng sai c) HÖ sè bª ta d) §é låi e) b vµ d C©u119: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cá tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ ng−îc chiÒu nhau: a) §óng b) Sai C©u 120: §−êng trung b×nh ®éng (KA30) c¾t ®−êng Vn-Index tõ d−íi lªn ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu b. B¸n cæ phiÕu c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ C©u 121: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm 1 n¨m lµ 8,4%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp 3 n¨m lµ: a) 25,2% b) 27,1 c) 27,4% d) 27,8% C©u 122: **** thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML gièng ®−êng thÞ tr−êng CML ë chç a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−.
 6. b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. DÒu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a vµ c e. a, b vµ c f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 123: NÕu hai cæ phÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n kh«ng th× kh«ng thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc a) §óng b) Sai C©u 124: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®Çu ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng C©u 125: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu: a) Møc tr¼ cæ tøc theo % mÖnh gi¸ b) ChØ sè P/E c) ChØ sè Div/P d) ROE C©u 126: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña mét c«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai tû lÖ chiÕt khÊu thu nhËp lµ 15%. P/E cña c«ng ty ®ang lµ 5,5. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a) 40% b) 25% c) 20%
 7. d)7% e) Kh«ng ®ñ th«ng tin dù b¸o C©u 127: β trong m« h×nh CAPM kh«ng thÓ cã gi¸ trÞ ©m a. §óng b. Sai C©u 128: Quan s¸t gi¸ cæ tøc trong mét sè phiªn giao dÞch liªn tôc gÇn ®©y chóng ta thÊy gi¸ ®−îc h×nh thµnh nh− sau (ngµn ®ång) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58. §©y lµ tÝn hiÖu: a. Xu h−íng gi¸ xuèng b. Xu h−íng gi¸ lªn c. Xu h−íng lóc lªn xuèng d. Kh«ng thÓ hiÖn xu h−íng g×. C©u 129: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 0,9% b. 9,6% c. 10% d. H¬n 10% C©u 130: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. b. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a, b vµ c e. b vµc f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 131: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp
 8. víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 danh môc ®Çu t− ®Ó giam rñi ro cña danh môc ®ã: a. §óng. b. Sai. C©u 132: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh. Ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang phËp phï, kh«ng æn ®nhj. C©u 133: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè bª ta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ) d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d. C©u 134: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi tøc mong ®îi lµ 15%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 13%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t−. b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 135: Rñi ro trong ®Çu t− chøng kho¸n lµ:
 9. a. Sù mÊt tiÒn trong ®Çu t− chøng kho¸n. b. Sù kh«ng may m¾n trong ®Çu t− chøng kho¸n c. Sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n. d. a vµ b. e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn lµ ®óng. C©u 136: B¹n ®nag xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30% vµ møc rñi ro lµ 9%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro lµ 2. B¹n cã ®Çu t− vµo cæ phiÕu trªn kh«ng: a. Cã. b. Kh«ng C©u 137: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: a. §óng b. Sai C©u 138: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu REE b. B¸n cæ phiÕu REE c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× gi¸ kh«ng æn ®Þnh C©u 139: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,6%, l·i nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 7,0% b. 7,2% c. 7,4% d. 7,6%
 10. C©u 140: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CMI) ë chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro gi÷a l·i suÊt vµ ®Çu t− b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. DÒu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a vµ c e. a, b vµ c f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 141: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n kh«ng th× cã thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc: a. §óng b. Sai C©u 142: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ t¨ng m¹nh, ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó gi¶m thiÓu thua lç ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng C©u 143: Nh÷ng nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t− vµo nh÷ng cæ phiÕu cã P/E thÊp lµ ph−¬ng ph¸p tèt ®Ó th¾ng lîi trªn thÞ tr−êng. a. §óng b. Sai C©u 144: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng th× gi¸ tr¸i phiÕu gi¶m. §Ó tÝnh gi¸ trÞ gi¶m, ng−êi ta trõ khái gi¸ trÞ ban ®Çu ¶nh h−ëng theo thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) vµ theo ®é låi (convexcio). a. §óng b. Sai
 11. C©u 145: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 7%; L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 12%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn (ER(A) = Rf ÷ βA) (RM - Rf) = 7 ÷ 2 (12-7) = 17% > 16%) C©u 146: C¸c chØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a. §é lÖch chuÈn b. Ph−¬ng sai c. HÖ sè bªta d. §é låi e. b vµ d C©u 147: Quan s¸t gi¸ cæ tøc trong mét sè phiªn giao dÞch liªn tôc gÇn ®©y chóng ta thÊy gi¸ ®−îc h×nh thµnh nh− sau (ngµn ®ång) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58. §©y lµ tÝn hiÖu: a. Xu h−íng gi¸ xuèng b. Xu h−íng gi¸ lªn c. Xu h−íng lóc lªn xuèng d. Kh«ng thÓ hiÖn xu h−íng g×. C©u 148: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ:
 12. a. 0,9% b. 9,6% c. 10% d. H¬n 10% C©u 149: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. b. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a, b vµ c e. b vµc f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 150: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 danh môc ®Çu t− ®Ó giam rñi ro cña danh môc ®ã: a. §óng. b. Sai. C©u 151: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh. Ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang phËp phï, kh«ng æn ®nhj. C©u 152: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè bª ta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ)
 13. d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d. C©u 153: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi tøc mong ®îi lµ 15%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 13%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t−. b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 154: Rñi ro trong ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. Sù mÊt tiÒn trong ®Çu t− chøng kho¸n. b. Sù kh«ng may m¾n trong ®Çu t− chøng kho¸n c. Sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n. d. a vµ b. e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn lµ ®óng. C©u 155: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30% vµ møc rñi ro lµ 9%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro lµ 2. B¹n cã ®Çu t− vµo cæ phiÕu trªn kh«ng: a. Cã. b. Kh«ng C©u 156: M« h×nh t¨ng tr−ëng bÊt biÕn cæ tøc vÉn cã thÓ øng dông ®−îc nÕu møc t¨ng tr−ëng cæ tøc g = 0. a. §óng b.Sai c. Lóc ®óng lóc sai tïy tõng tr−ên hîp.
 14. C©u 157: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè Beta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ) d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d C©u 158: C«ng ty cña b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét lo¹i cæ phiÕu cã lîi suÊt cña tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%, møc bï rñi ro khi ®Çu t− vµo thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 9%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β = 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nÕu: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 159: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu a. ChØ lín h¬n 0 b. ChØ nhá h¬n 0 c. Lóc lín h¬n, lóc nhá h¬n tïy tõng tr−êng hîp C©u 160: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 38% vµ møc rñi ro lµ 15%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n b¹n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8,5. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro A = 2. B¹n cã ®»ut vµo cæ phiÕu trªn kh«ng? a. Cã b. Kh«ng c. Kh«ng x¸c ®Þnh C©u 161: β trong m« h×nh CAPM cã thÓ cã gi¸ trÞ: a. Nhá h¬n 0
 15. b. B»ng 0 c. Lín h¬n 0 d. ChØ b vµ c e. C¶ a, b vµ c C©u 162: Quan s¸t ®å thÞ n©ng cao vÒ giao dÞch mét lo¹i cæ phiÕu chóng ta thÊy nh÷ng chØ tiªu sau: - §−êng biÓu thÞ gi¸ c¾t trung b×nh ®éng Ýt (MA10) vµ trung b×nh ®éng nhiÒu kú (MA25) tõ trªn xuèng. - MA 10 c¾t MA25 tõ trªn xuèng. - ChØ tiªu divegence ©m - ChØ tiªu søc m¹nh t−¬ng ®èi (RSI) ®æi chiÒu tõ (+) sang (-) C¸c tr−êng hîp trªn khuyªn nhµ ®Çu t− nªn: a. Mua chøng kho¸n b. B¸n chøng kho¸n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× gi¸ chøng kho¸n kh«ng ®æi. C©u 163: Ng©n hµng dù kiÕn c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ sau lµ 11% n¨m. NÕu ¸p dông h×nh thøc l·i tr−íc th× 11% trªn t−¬ng ®−¬ng víi møc l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: a. 10,11% b. 10% c. 9,5% d. 9,4% e. C¸c ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai C©u 164: Møc ng¹i rñi ro cña b¹n cµng thÊp th× b¹n cÇn møc bï rñi ro a. Cµng lín b. Cµng bÐ c. Chóng kh«ng cã quan hÖ g× víi nhau C©u 165: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt
 16. hîp víi nhau thµnh mét cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc ®ã. a. Sai b. §óng c. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®óng sai C©u 166: NH c«ng bè LS göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, LS nµy t−¬ng ®−¬ng víi LS kÐp n¨m lµ: Trªn 10% (C«ng thøc: (1 + r)n - 1) C©u 167: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n SML gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn CML ë chç: - §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− - §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro C©u 168: Hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan > 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña DM ®ã - Sai. C©u 169: Ng−êi qu¶n lý TP chñ ®éng vµ dù ®o¸n LS gi¶m m¹nh, th× sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: - Mua TP dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n C©u 170: Ng−êi qu¶n lý ®Çu t− TP chñ ®éng vµ dù ®o¸n LS sÏ t¨ng m¹nh, ng−êi ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó gi¶m thiÓu thua lç - Mua TP ng¾n h¹n, b¸n TP dµi h¹n C©u 171: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− CK lµ: - HÖ sè bª ta - §é lÖch chuÈn C©u 172: ChØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: - Ph−¬ng sai - §é C©u 173: NH ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét CP cã lîi suÊt mong ®îi lµ 15%. LS phiÕu kho b¹c lµ 8%. LS ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng CP lµ 13%, CP ®ang xem xÐt hÖ rñi ro = 2. - Nªn ®Çu t− { C«ng thøc: r = rf + β (rm - rf)
 17. C©u 174: Rñi ro trong ®Çu t− CK lµ: Sù bÊp bªnh, sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n C©u 175: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét CP cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30%, møc rñi ro lµ 5%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo CP nµy lµ LS kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro = 2. B¹n cã ®Çu t− vµo CP trªn kh«ng. - Cã C©u 176: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña C«ng ty vµ gi¸ trÞ CP cña C«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: C©u 177: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: - Mua cæ phiÕu REE C©u 178: Nh÷ng nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t− vµo nh÷ng CP cã P/E thÊp lµ ph−¬ng ph¸p tèt ®Ó th¾ng lîi trªn thÞ tr−êng: §óng/Sai C©u 179: Khi gi¸ thÞ tr−êng t¨ng th× gi¸ TP gi¶m. §Ó tÝnh gi¸ trÞ gi¶m, ng−êi ta trõ khái gi¸ trÞ ban ®Çu ¶nh h−ëng theo thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) vµ theo ®é låi (convexio): §óng C©u 180: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt NH khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu: ChØ sè DIV/P C©u 181: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 C«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai; tû lÖ chiÕt khÊu dßng thu nhËp lµ 15%. P/E cña C«ng ty ®ang lµ 5,5%. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: 75% {C«ng thøc: P/E = (1-b) (1+g) / (r + g)
 18. C©u 182: RSI gi¶m vµ c¾t ®−êng 0 tõ trªn xuèng, ®©y lµ t×n hiÖu ®Ó: Mua/B¸n/Kh«ng g× c¶. C©u 183: Ng−êi X cã møc ng¹i rñi ro lµ A = 3 vµ Y cã møc ng¹i rñi ro A = 5. Th× X cã møc bï rñi ro cao h¬n/ Y cao h¬n/ Kh«ng thÓ so s¸nh. C©u 184: NH c«n bè LS göi tiÕt kiÖm tr¶ tr−íc lµ 10%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi LS tr¶ sau lµ 11% C«ng thøc: rs = rt (1 + rt)n C©u 185: Mét ®iÓm A cña mét CK n»m phÝa trªn ®−êng SMLth× ®iÓm nµy biÓu thÞ: - ThÞ tr−êng ®¸nh gi¸ thÊp C©u 186: B¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cña VCB, TP nµy ®ang ®−îc giao dÞch ë gi¸ 200.000® (mÖnh gi¸ 100.000®). Ng−êi së h÷u TP nµy ®−îc dïng mÖnh gi¸ ®Ó mua CP cña VCP khi CPH víi gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n. Gi¶ sö khi ®Êu gi¸ ®Ó CPH VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ 200.000®/1 CP. Theo b¹n: B¹n tr¸i phiÕu sÏ lîi h¬n C©u 187: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm cho gi¶m hÖ sè P/E cña c«ng ty: §óng/sai C©u 188: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAA, Y lµ BBB: Møc rñi ro cña X < Y C©u 189: Khi ph©n tÝch CP cña c«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp ®Õn: Tû lÖ vèn/nî. C©u 190: Mét sè nhµ ph©n tÝch kü thuËt, nhËn thÊy khi c¸c chøng kho¸n ®−îc å ¹t mua vµo lµ dÊu hiÖu cña thÞ tr−êng: KÕt thóc thÞ tr−êng xuèng gi¸ C©u 191: M« h×nh ®Çu vµo vµ 2 vai ®¶o ng−îc lµ dÊu hiÖu: Gi¸ t¨ng
 19. C©u 192: H×nh th¸i d¹ng trung b×nh cña lý thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶ cho chóng ta biÕt r»ng gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng: Ph¶n ¸nh tÊt c¶ tin tøc biÕt ®−îc trªn th«ng tin mµ nh÷ng tin tøc nµy ®· ®−îc c«ng bè ra c«ng chóng (b×nh th−êng). C©u 193: Nh÷ng tuyªn bè nµo sau ®©y trong tr−êng hîp lý thuyÕt vÒ thÞ tr−êng hiÖu qu¶ tån t¹i: Gi¸ c¶ cña chøng kho¸n ph¶n ¸nh hoµn toµn nh÷ng th«ng tin ®· nhËn ®−îc C©u 194: C¸c nhµ ph©n tÝch c¬ b¶n th−êng kh«ng quan t©m ®Õn hai trong c¸c yÕu tè sau: - L·i suÊt ng¾n h¹n - Khèi l−îng giao dÞch C©u 195: NÕu mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (®¸o h¹n trong vßng 30 ngµy) cña C«ng ty, trong c¸c hÖ sè sau ®©y, hÖ sè nµo ®−îc nhµ ph©n tÝch ®ã quan t©m nhÊt: HÖ sè thanh to¸n nhanh (quick ratio) C©u 196: Kh¸i niÖm "Sù c©n b»ng th«ng tin hiÖu qu¶ trong c¸c thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ: Lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc trang bÞ th«ng tin thu ®−îc b»ng víi lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc trang bÞ th«ng tin C©u 197: Mét C«ng ty cã tû lÖ nî so víi tæng tµi s¶n lµ 0,4. Tæng nî lµ 200tr. L·i rßng sau thuÕ lµ 30tr. ROE cña doanh nghiÖp lµ: 10% C«ng thøc: ROE = thu nhËp rßng/vèn chñ së h÷u Tæng nî/ tæng tµi s¶n = 0,4 ⇒ TTS - tæng nî/0,4 = 200/0,4 = 500 Vèn chñ së h÷u = tæng TS - tæng nî = 500 - 3000 = 200 ⇒ ROE = 30/300 = 0,1 = 10% C©u 198: Tr¸i phiÕu coupon d−¬ng, thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n cña tr¸i
 20. phiÕu nµy: Nhá h¬n thêi gian ®¸o h¹n C©u 199: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAB, c«ng ty Y lµ AAA: Møc bï rñi ro cña c«ng ty X lín h¬n c«ng ty Y. C©u 200: HÖ sè β cña mét cæ phiÕu trong m« h×nh CAPM lín h¬n 1, nghÜa lµ: Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro lín h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng C©u 201: Göi tiÕt kiÖm 8000 trong 15 n¨m, víi l·i suÊt 15%, sau 15 n¨m ®ã ta cã: 65096 C«ng thøc: FV = PV (1 + r) C©u 202: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 c«ng ty lµ 11,25%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 15%. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: 25%. C«ng thøc: g = ROE.b => b = g/ROE => 1 - b = C©u 203: Cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i suÊt TP kho b¹c lµ 7%, hÖ sè rñi ro β cña CP nµy lµ 2; møc bï rñi ro cña CP th−êng lµ 4%. Cã thÓ ®Çu t− vµo CP nµy kh«ng: Cã. C«ng thøc: E (ri) = ff + β (rm - rf) C©u 204: Mét sè rñi ro mµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc lµ: Rñi ro vÒ l·i suÊt Rñi vo vÒ søc mua C©u 205: Mét sè rñi ro cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc ë møc ®é t−¬ng ®èi lµ: Rñi ro kinh doanh Rñi ro tµi chÝnh C©u 206: TÝnh gi¸ cæ phiÕu hiÖn nay cña 1 c«ng ty biÕt c«ng ty cã tû lÖ thu nhËp trªn vèn së h÷u lµ 12,5%. C«ng ty chia cæ tøc hµng n¨m lµ 40%. ¦íc tÝnh thu nhËp cña 1 CP trong n¨m tíi lµ 3$. L·i suÊt chiÕt khÊu theo yªu cÇu lµ 10%. ROE = 12,5% D = 40% DIVo = 3$ r = 10%
nguon tai.lieu . vn