Xem mẫu

 1. 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ******************* Phần I (100 câu) C©u 1: RSI gi¶m vµ c¾t ®−êng O tõ trªn xuèng d−íi, ®©y lµ tÝn hiÖu ®Ó: a. Mua CP b. B¸n CP c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× TT ®ang biÕn ®éng C©u 2: Ng−êi X cã møc ng¹i rñi ro lµ A = 3 vµ Y cã møc ng¹i rñi ro A = 5 vËy: a. X cã møc bï rñi ro cao h¬n Y b. Y cã møc bï rñi ro cao h¬n X c. Kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc. C©u 3: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ tr−íc lµ 10%/n¨m, ls nµy t−¬ng ®−¬ng víi lãi suất tr¶ sau lµ: a. 11% b. 11,1% c. 21% d. kh«ng ph−¬ng ¸n nµo ®óng C©u 4: Mét ®iÓm A cña 1 chøng kho¸n n»m phÝa trªn ®−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n SML th× ®iÓm nµy biÓu thÞ: a. TT ®¸nh gi¸ cao A b. TT ®¸nh gi¸ thÊp A c. Kh«ng thÓ dïng ®Ó biÕt TT ®¸nh gi¸ nh− thÕ nµo vÒ A tõ th«ng tin trªn. C©u 5: NÕu 2 CP cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n 0 th× vÉn cã thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DM§T ®Ó gi¶m rñi ro cña DM ®ã:
 2. a. §óng b. Sai C©u 6: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i suÊt ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n b. Mua TP ng¾n b¹n, b¸n TP dµi hanh c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× TT ®ang phËp phï, kh«ng æn ®Þnh. C©u 7: Rñi ro cña ®Çu t− CK lµ: a. Sù mÊt m¸t tiÒn cña khi ®Çu t− vµo CK b. Sù kh«ng æn ®Þnh cña tiÒn l·i ®Çu t− sau TTCK c. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng C©u 8: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo 1 CP cã lîi suÊt mong ®îi lµ 50%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8,5%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña TT cæ phiÕu lµ 30%. CP ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β gÊp 2 lÇn rñi ro cña CP thÞ tr−êng. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 9: B¹n ®ang së h÷u 1 l−îng TP chuyÓn ®æi cña VCB. TP nµy ®ang ®−îc giao dÞch ë gi¸ 200.000® cho 1 TP mÖnh gi¸ 100.000®. Nguêi së h÷u TP nµy ®−îc dïng mÖnh gi¸ ®Ó mua CO VCB khi cæ phÇn ho¸ víi gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n. Gi¶ sö khi ®Êu gi¸ ®Ó CP ho¸, VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ 200.000 ®/1 CP. Theo b¹n: a. Gi÷ TP sÏ lîi h¬n. b. B¸n TP sÏ lîi h¬n c. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n nµo lîi h¬n
 3. C©u 10: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm cho gi¶m hÖ sè P/E cña C«ng ty a. §óng b. Sai C©u 11: M« h×nh t¨ng tr−ëng bÊt biÕn cæ tøc vÉn cã thÓ ®−îc øng dông ®−îc nÕu møc t¨ng tr−ëng cæ tøc g = 0. a. §óng C©u 12: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè Beta (β) b. §é lÖch chuyÓn (δ) C©u 13: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu: a. ChØ lín h¬n 0. C©u 14: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 38% vµ møc rñi ro lµ 15%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n b¹n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8,5%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro A = 2. B¹n cã ®Çu t− vµo cæ phiÕu trªn kh«ng? A. Cã (v× U = E(R) - 0.5 a σ2) C©u 15: β trong m« h×nh CAPM cã thÓ cã gi¸ trÞ: a. B»ng 0 b. Lín h¬n 0 C©u 16: β trong m« h×nh CAPM > 1 cã nghÜa lµ: d. cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro > b×nh qu©n T2 C©u 17: Quan s¸t ®å thÞ n©ng cao vÒ giao dÞch mét lo¹i cæ phiÕu chóng ta thÊy nh÷ng chØ tiªu sau: - §−êng biÓu thÞ gi¸ c¾t trung b×nh ®éng Ýt (MA10) vµ trung b×nh céng nhiÒu kú (MA25) tõ trªn xuèng. - MA10 c¾t MA25 tõ trªn xuèng
 4. - ChØ tiªu divegence ©m - ChØ tiªu søc m¹nh t−¬ng ®èi (RSI) ®èi chiÕu tõ (+) sang (-) C¸c tr−êng hîp trªn khuyªn nhµ ®Çu t− nªn: a. Mua chøng kho¸n C©u 18: Ng©n hµng dù kiÕn c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ sau lµ 11% n¨m. NÕu ¸p dông h×nh thøc tr¶ l·i tr−íc th× 11% trªn t−¬ng ®−¬ng víi møc l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: a. 10% L·i suÊt tr¶ tr−íc bao giê còng nhá h¬n l·i suÊt tr¶ sau. L·i suÊt tr¶ tr−íc = l·i suÊt tr¶ sau / 1 + l·i suÊt tr¶ sau = 11/1.11 = 9.9 C©u 19: Møc ng¹i rñi ro cña b¹n cµng thÊp th× b¹n cÇn møc bï rñi ro. a. Cµng bÐ C©u 20: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan vÒ møc sinh lêi lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh mét cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc ®ã. a. §óng. C©u 21: §−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng víi (CML) ë chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− b. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro. C©u 22: GDP tÝnh theo ph−¬ng ph¸p s¶n phÈm bao gåm: a. TÝch luü, tiªu dïng, xuÊt khÈu, nhËp khÈu. C©u 23: §−êng trung b×nh ®éng (MA30) c¾t ®−êng VN Index tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu thÞ tr−êng: a. lªn C©u 24: §−êng trung b×nh ®éng (MA30) c¾t ®−êng VN Index tõ trªn xuèng, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn nhµ ®Çu t− nªn
 5. Mua cæ phiÕu C©u 25: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu: chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t−. a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n vµ b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. C©u 26: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÐu chñ ®éng nªn: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n vµ b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n C©u 27: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng gi¶m th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n vµ b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n C©u 28: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu. a. ChØ sè DIV/P C©u 29: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty ®ã cã quan hÖ ng−îc chiÒu nhau: b. Sai (v× Po = Do (1 + g) / r - g → quan hÖ cïng chiÒu P) C©u 30: Mét sè rñi ro mµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc lµ 1. Rñi ro vÒ l·i suÊt 3. Rñi ro vÒ søc mua C©u 31: §é tÝn nhiÖm cña c«ng ty X lµ AAA vµ c«ng ty Y lµ BBB a. Møc rñi ro cña C«ng ty X < C«ng ty Y C©u 31: §é tÝn nhiÖm cña c«ng ty X lµ AAB vµ c«ng ty Y lµ AAA a. Møc rñi ro cña C«ng ty X > C«ng ty Y C©u 33: Khi ph©n tÝch cæ phiÕu cña c«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp tíi. a. Tû lÖ vèn trªn nî
 6. C©u 34: Mét sè nhµ ph©n tÝch kü thuËt, nhËn thÊy khi c¸c CK ®−îc å ¹t mµu vµo lµ dÊu hiÖu cña thÞ tr−êng a. KÕt thóc thÞ tr−êng gi¸ xuèng C©u 35: M« h×nh ®Çu vµo vµ 2 vai ®¶o ng−îc lµ dÊu hiÖu a. Gi¸ t¨ng C©u 36: H×nh th¸i dang trung b×nh cña lý thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶ cho chóng ta biÕt r»ng gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng: a. Ph¶n ¸nh tÊt c¶ tin tøc biÕt ®−îc trªn th«ng tin mµ nh÷ng tin tøc nµy ®· ®−îc c«ng bè ra c«ng chóng. C©u 37: Nh÷ng tuyªn bè nµo sau ®©y trong tr−êng hîp lý thuyÕt vÒ thÞ tr−êng hiÖu qu¶ tån t¹i: a. gi¸ c¶ cña CK ph¶n ¸nh hoµn toµn nh÷ng th«ng tin ®· nhËn ®−îc C©u 38: Nhµ ph©n tÝch c¬ b¶n th−êng kh«ng quan t©m ®Õn 2 trong sè c¸c yÕu tè sau: a. L·i suÊt ng¾n h¹n vµ khèi l−îng giao dÞch C©u 39: RSI gi¶m vµ c¾t ®−êng 0 tõ trªn xuèng, ®©y lµ tÝn hiÖu ®Ó b. Mua cæ phiÕu (RSI bÞ gh 2 ®−êng lµ 30 vµ 70 nÕu lªn trªn ®−êng 70 th× b¸n vµ xuèng d−íi ®−êng 30 nªn mua). C©u 40: Mét ®iÓm A cña mét chøng kho¸n n»m phÝa trªn ®−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) th× ®iÓm nµy biÓu thÞ: a. ThÞ tr−êng ®¸nh gi¸ cao A C©u 41: Sù rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ b. Sù kh«ng æn ®Þnh cña tiÒn l·i ®Çu t− vµo TTCK (Sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− TTCK) C©u 42: Mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (30 ngµy) cña mét c«ng ty, trong c¸c hÖ sè sau, hÖ sè nµo ®−îc nhµ ph©n tÝch quan t©m nhÊt?
 7. a. HÖ sè thanh to¸n nhanh (Quick ratio) C©u 43: Tr¸i phiÕu coupon d−¬ng (> 0), thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n cña tr¸i phiÕu nµy: a. nhá h¬n thêi gian ®¸o h¹n. C©u 44: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm gi¶m hÖ sè P/E cña C«ng ty a. §óng (v× P/E = Gi¸ ChÝnh phñ trªn LN = P/E, Po = DIV1 (1 + g)r-g do vËy R t¨ng th× P gi¶m). C©u 45: Nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t− vµo cæ phiÕu cã PE thÊp lµ PP tèt ®Ó th¾ng trªn thÞ tr−êng. a. §óng (v× P/E = Gi¸ ChÝnh phñ trªn LN = P/E) ???? C©u 46: B¹n ®ang SH 1 TP chuyÓn ®æi cña CB, TP ®−îc giao dÞch t¹i gi¸ 200.000® (cho TP mÖnh gi¸ 100.000®). Ng−êi SH nµy ®−îc dïng mÖnh gi¸ nµy ®Ó mua cæ phiÕu cña VCB khi cæ phÇn ho¸ víi ®Êu gi¸ b×nh qu©n, gi¶ sö VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ 200.000®, theo b¹n: a. B¸n tr¸i phiÕu cã lîi h¬n??? C©u 47: Khi l·i suÊt TT t¨ng th× gi¸ TP gi¶m, ®Ó tÝnh gi¸ trÞ gi¶m ng−êi ta trõ khái gi¸ trÞ ban ®Çu ¶nh h−ëng theo thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) vµ theo ®é låi. a. §óng C©y 48: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo 1CP X, l·i suÊt mong ®îi lµ 11%, l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c 8%, l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 12%, CP ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β = 1/2 cña b×nh qu©n thÞ tr−êng, b¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn ®Çu t− v× E(R) = Rf + β (Rm - Rf) = 0.08 + 0.5(0.12 - 0.08) = 10% < 11%. C©u 49: β cña Ck A trong m« h×nh CAPM nh− sau: - β > 1A cã møc bï rñi ro > h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng - β < 1A cã møc bï rñi ro < b×nh qu©n thÞ tr−êng
 8. - β = 0 A ®éc lËp víi thÞ tr−êng (CK phi rñi ro) - β < 0 Ck dao ®éng ng−îc chiÒu thÞ tr−êng. C©u 50: Tû sè PE/g cña cæ phiÕu A - -0,5 < mua < 0,65 - -0,65 < gi÷ < 1 - -1 < b¸n < 1,2 - 1,3 < b¸n gÊp < 1,7 C©u 51: ChØ tiªu Momentum cña mét cæ phiÕu - Nªn mua khi Momentum > 0 - Nªn b¸n khi Momentum < 0 C©u 52: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu - ChØ lu«n > 0 ®é låi cµng lín th× l·i suÊt cµng cao Câu 53: Mét sè rñi ro kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc lµ: 1. Rñi ro l·i suÊt 2. Rñi ro kinh doanh 3. Rñi ro søc mua 4. Rñi ro tµi chÝnh a. ChØ 1 & 2 b. ChØ 2 & 3 c. ChØ 1 & 3 Câu 54: §é tÝn nhiÖm cña c«ng ty X lµ AAA, c«ng ty Y lµ BBB a. Møc bï rñi ro c«ng ty A > cña c«ng ty Y b. Møc bï rñi ro cña c«ng ty X < cña c«ng ty Y c. Kh«ng x¸c ®Þnh Câu 55: HÖ sè bª ta (β) trong m« h×nh CAPM cã thÓ cã gi¸ trÞ nh− sau: a. β < 0
 9. b. β = 0 c. β > 0 d. ChØ cã b & c e. tÊt c¶ Câu 56. Khi ph©n tÝch cæ phiÕu 1 c«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp ®Õn: a. Khèi l−îng giao dÞch cña c«ng ty b. M« h×nh lËp biÓu ®å c. TiÒn lêi b¸n khèng (häc thuyÕt b¸n khèng) d. Tû lÖ vèn/Nî Câu 57: Mét sè ph©n tÝch kü thuËt nhËn thÊy mét chøng kho¸n ®−îc å ¹t mua vµo khi: a. Gi¸ thÞ tr−êng b¾t ®Çu lªn. b. Gi¸ thÞ tr−êng b¾t ®Çu xuèng. c. KÕt thóc thÞ tr−êng gi¸ lªn d. KÕt thóc thÞ tr−êng gi¸ xuèng Câu 58: M« h×nh ®Çu vµ 2 vai ®¶o ng−îc lµ dÊu hiÖu: a. Gi¸ t¨ng b. Gi¸ gi¶m c. Gi¸ kh«ng t¨ng, kh«ng gi¶m Câu 59: H×nh th¸i d¹ng trung b×nh cña lý thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶ cho ta biÕt gi¸ c¶ cña cæ phiÕu: a. Ph¶n ¸nh tÊt c¶ th«ng tin vÒ gi¸ chøng kho¸n trong qu¸ khø. b. Ph¶n ¸nh tin tøc cã thÓ biÕt trªn thÞ tr−êng ®· ®−îc c«ng bè ra c«ng chóng. c. Ph¶n ¸nh th«ng tin chung vµ riªng. Câu 60: Nh÷ng tuyªn bè nµo lµ ®óng trong tr−êng hîp lý thuyÕt thÞ tr−êng
 10. hiÖu qu¶ tån t¹i: a. Nh÷ng sù kiÖn trong t−¬ng lai dù ®o¸n lµ hoµn toµn chÝnh x¸c. b. Gi¸ c¶ chøng kho¸n ph¶n ¸nh hoµn toµn nh÷ng th«ng tin cã thÓ nhËn ®−îc. c. Gi¸ c¶ chøng kho¸n thay ®æi víi nh÷ng lý do kh«ng râ rµng. d. Gi¸ c¶ chøng kho¸n kh«ng giao ®éng. Câu 61: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan vÒ møc sinh lêi lín h¬n kh«ng th× kh«ng thÓ ®−a vµo víi nhau trong DM §T ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc ®Çu t−. a. §óng b. Sai c. Kh«ng x¸c ®Þnh Câu 62: M« h×nh t¨ng tr−ëng bÊt biÕn cæ tøc cã thÓ øng dông ®−îc nÕu møc t¨ng tr−ëng cæ tøc = 0. a. §óng b. Sai c. Tuú thuéc t×nh huèng Câu 63: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña nhµ ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè β b. HÖ sè t−¬ng quan (p) [lý thuyÕt: p=correl=Cov(Ra,Rb)/(σa.σb)] c. Ph−¬ng sai (σ2) d. a & b e. a & c Câu 64: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu: a. ChØ > 0 b. ChØ < 0 c. Tuú thuéc tõng tr−êng hîp
 11. Câu 65: Ng©n hµng b¹n dù kiÕn c«ng bè l·i tiÕt kiÖm tr¶ sau lµ 11%/n¨m. NÕu ¸p dông h×nh thøc tr¶ l·i tr−íc th× 11%/n¨m t−¬ng ®−¬ng víi l·i lµ bao nhiªu? a. 10,11% b. 10% c. 9.5% d. C¸c ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai. Câu 66: §−êng biÓu thÞ gi¸ c¾t d−êng trung b×nh ®éng Ýt kú MA15 (15 ngµy) vµ trung b×nh ®éng nhiÒu kú MA50 (50 ngµy) tõ trªn xuèng, khuyªn nhµ ®Çu t− nªn: a. Mua chøng kho¸n b. B¸n chøng kho¸n c. Kh«ng mua vµ kh«ng b¸n chøng kho¸n. C©u 67: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ ng−îc chiÒu nhau: a. §óng b. Sai C©u 68: §−êng trung b×nh ®éng (MA30) c¾t ®−êng VN-Index tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu b. B¸n cæ phiÕu c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ C©u 69: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm 1 n¨m lµ 8,4%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp 3 n¨m lµ: a. 25,2% b. 27,1% c. 27,4%
 12. d. 27,8% C©u 70: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn .............. chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a vµ c e. a, b vµ c f) Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 71: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n kh«ng th× kh«ng thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc. a. §óng b. Sai C©u 72: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi d©n ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng. C©u 73: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu: a. Møc tr¶ cæ tøc theo % mÖnh gi¸ b. ChØ sè P/E c. ChØ sè Div/P d) ROE C©u 74: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña mét c«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai; tû lÖ chiÕt khÊu dßng thu nhËp lµ 15%. P/E cña c«ng ty
 13. ®ang lµ 5,5. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 25% c. 20% d. 75% e) Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o. C©u 75: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 11%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 12%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro chØ b»ng mét nöa cña b×nh qu©n thÞ tr−êng. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x©y dùng ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn. C©u 76: GDP tÝnh theo ph−¬ng ph¸p s¶n phÈm bao gåm: I. TÝch luü (S) II. Tiªu dïng (C) III. XuÊt khÈu (E) IV. NhËp khÈu (I) a- I vµ II b- II vµ III c- I, II vµ III d- TÊt c¶ C©u 77: §−êng trung b×nh ®éng MA 30) c¾t ®−êng Vn - Index tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn nhµ ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu b. B¸n cæ phiÕu c. Kh«ng mua b¸n g× c¶
 14. C©u 78: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm 1 n¨m lµ 8,4%. L·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng l·i suÊt kÐp 3 n¨m lµ: a. 25,2% b. 27,1% c. 27,4% d. 27,8% C©u 79: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: I. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− II. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. III. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro a. ChØ I vµ III b. C¶ I, II vµ III c. C¶ I, II vµ III ®Òu kh«ng ®óng. C©u 80: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan vÒ møc sinh lêi lín h¬n kh«ng th× kh«ng thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc. a. §óng b. Sai C©u 81: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu: chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t−. a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng C©u 82: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu:
 15. a. Møc tr¶ cæ tøc theo % mÖnh gi¸ b. ChØ sè P/E c. ChØ sè DIV/E d. ROE C©u 83: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 c«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai: tû lÖ chiÕt khÊu dßng thu nhËp lµ 15''%. P/E cña C«ng ty ®ang lµ 5,5. TA cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 25% c. 20% d. 75% e. Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o. C©u 84: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cps, lîi suÊt mong ®îi lµ 11%, l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%, l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng ®èi víi cæ phiÕu lµ 12%. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β chØ b»ng mét nöa cña b×nh qu©n thÞ tr−êng. Ban khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 85: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña C«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña C«ng ty ®ã cã quan hÖ ng−îc chiÒu nhau a. §óng b. Sai C©u 86: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã Tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 150 tû ®ång, l·i suÊt thuÇn cña ng©n hµng dã n¨m nay cã thÓ lµ 15 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chØ lµ 3 tû ®ång. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng
 16. tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. C©u 87: Mét sè rñi ro mµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc lµm: 1- Rñi ro vÒ l·i suÊt 2- Rñi ro vÒ kinh doanh 3- Rñi ro vÒ søc mua 4- Rñi ro vÒ tµi chÝnh a. ChØ 1 vµ 1. b. ChØ 2 vµ 3_ c. ChØ 3 vµ 5 d. ChØ 1 vµ 3 C©u 88: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ 3 ch÷ A, C«ng ty Y lµ 3 B a. Møc rñi ro cña C«ng ty X ? C«ng ty Y b) Møc rñi ro cña C«ng ty X < C«ng ty Y c. Kh«ng x¸c ®Þnh C©u 89: β trong m« h×nh CAPM cã thÓ cã gi¸ trÞ nh− nhau: a. < 0 b. = 0 c. ChØ cã b vµ c. c. TÊt c¶ C©u 90: Khi ph©n tÝch cæ phiÕu cña C«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp ®Õn: a. Khèi l−îng c«ng ty b. M« h×nh vµ biÓu ®å c. TiÒn lêi b¸n khèng d. Tû lÖ vèn/nî C©u 91: Mét sè nhµ ph©n tÝch kü thuËt, nhËn thÊy khi c¸c Chøng kho¸n ®−îc å ¹t mua vµo lµ dÊu hiÖu cña thÞ tr−êng:
 17. a. B¾t ®Çu thÞ tr−êng gi¸ lªn. b. B¾t ®Çu cña thÞ tr−êng gi¸ xuèng c. KÕt thóc thÞ tr−êng gi¸ lªn. d. KÕt thóc cña thÞ tr−êng gi¸ xuèng C©u 92: M« h×nh ®Çu vµo vµ 2 vai ®¶o ng−îc lµ dÊu hiÖu: a. Gi¸ t¨ng b. Gi¸ gi¶m c. Gi¸ kh«ng t¨ng, kh«ng gi¶m C©u 93: H×nh th¸i d¹ng trung b×nh cña lý thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶ cho chóng ta biÕt r»ng gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng: a. Ph¶n ¸nh tÊt c¶ th«ng tin vÒ gi¸ chøng kho¸n trong qu¸ khø (yÕu) b. Ph¶n ¸nh tÊt c¶ tin tøc biÕt ®−îc trªn th«ng tin mµ nh÷ng tin tøc nµy ®· ®−îc c«ng bè ra c«ng chóng (b×nh th−êng). c. Ph¶n ¸nh tÊt c¶ th«ng tin chung vµ th«ng tin riªng (m¹nh) C©u 94: Nh÷ng tuyªn bè nµo sau ®©y trong tr−êng hîp lý thuyÕt vÒ thÞ tr−êng hiÖu qu¶ tån t¹i: a. Nh÷ng sù kiÖn cña t−¬ng lai cã thÓ dù ®o¸n ®−îc víi møc hoµn toµn chÝnh x¸c. b. Gi¸ c¶ cña chøng kho¸n ph¶n ¸nh hoµn toµn nh÷ng th«ng tin ®· nhËn ®−îc. c. Gi¸ c¶ cña chøng kho¸n thay ®æi víi nh÷ng lý do kh«ng râ rµng. d. Gi¸ c¶ cña chøng kho¸n kh«ng dao ®éng. C©u 95: C¸c nhµ ph©n tÝch c¬ b¶n th−êng kh«ng quan t©m ®Õn hai trong sè c¸c yÕu tè sau: I. L·i suÊt ng¾n h¹n II. HÖ sè P/E III. Khèi l−îng giao dÞch IV. HÖ sè EPS
 18. a. I vµ III b. I & IV c. II & III d. II & IV C©u 96: Mét sè nhµ rñi ro mµ C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc ë møc ®é t−¬ng ®èi lµ: I. Rñi ro l·i suÊt II. Rñi ro kinh doanh III. Rñi ro søc mua IV. Rñi ro tµi chÝnh a. I vµ II b. II & III c. III & IV d. II & IV C©u 97: NÕu mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (®¸o h¹n trong vßng 30 ngµy) cña c«ng ty, trong c¸c hÖ sè sau ®©y, hÖ sè nµo ®−îc nhµ ph©n tÝch ®ã quan t©m nhÊt: a. HÖ sè thanh to¸n hiÖn thêi (Curent ratio) b. HÖ sè thanh to¸n nhanh (Quick ratio) c. HÖ sè vßng quay hµng tån kho d. HÖ sè nî trªn vèn cæ phÇn C©u 98: Kh¸i niÖm "sù c©n b»ng th«ng tin hiÖu qu¶" trong c¸c thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ: I. Lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc trang bÞ th«ng tin thu ®−îc b»ng víi lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc trang bÞ II. Gi¸ chøng kho¸n hµnh thµnh mét c¸ch ngÉu nhiªn, ng−êi cã th«ng tin ch¼ng cã lîi thÕ g× h¬n ng−êi kh«ng cã th«ng tin
 19. III. Trªn thÞ tr−êng sè nhµ ®Çu t− ®−îc th«ng b¸o th«ng tin b»ng víi sè nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc th«ng b¸o th«ng tin. a. ChØ I b. ChØ II c. ChØ I vµ II d. ChØ I, II, III C©u 99: Mét c«ng ty cã tû lÖ nî so víi tæng tµi s¶n lµ 0.4. Tæng nî lµ 200 triÖu. Trªn l·i réng sau thuÕ lµ 30 triÖu. ROE cña doanh nghiÖp lµ: a. 8% b. 9% c. 10% d. 12% e. 14% f. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 100: §−êng trung b×nh ®éng (MA) c¾t ®−êng VN-Index tõ trªn xuèng, ®©y lµ tÝn hiÖu cña thÞ tr−êng: a. Lªn b. Xuèng c. Kh«ng thÓ hiÖn g×
nguon tai.lieu . vn