Xem mẫu

 1. 200 Bμi tËp ph©n tÝch Vμ §ÇU T¦ CHøNG KHO¸N ****** Phần II V: BÀI TẬP TỔNG HỢP (77 bài) C©u 101: Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu, F = 1.000.000 ®. Thêi gian ®¸o h¹n M = 10 n¨m. a. H·y x¸c ®Þnh gi¸ tr¸i phiÕu nµy, nÕu l·i suÊt yªu cÇu cña b¹n lµ 9,5% b. NÕu b¹n mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn ë gi¸ 350.000 ® th× b¹n cã l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n lµ bao nhiªu? C©u 102: Gi¶ sö cÊu tróc l·i suÊt n¨m ngang víi møc l·i suÊt 12%/n¨m. B¹n muèn thiÕt kÕ mét danh môc ®Çu t− vµo kú ®Çu t− 30 th¸ng gåm 2 lo¹i tr¸i phiÕu sau: - Tr¸i phiÕu A: L·i suÊt coupon 8%/n¨m (tr¶ l·i theo n¨m), thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m. - Tr¸i phiÕu B: L·i suÊt coupon 10%/n¨m (tr¶ l·i theo n¨m), thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m. - C¶ hai lo¹i tr¸i phiÕu trªn ®Òu cã mÖnh gi¸ 1.000.000 ®. C©u 103: Cßn 20 n¨m n÷a b¹n sÏ vÒ h−u. B¹n dù ®Þnh tÝch gãp mét sè tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖm h−ëng l·i vµo lóc nghØ h−u víi môc tiªu lµ cã thªm mçi th¸ng 1 triÖu ®ång ngoµi l−¬ng h−u. B©y giê cho ®Õn lóc b¹n vÒ h−u lµ thêi kú ph¸t triÓn bÒn l©u. SuÊt b×nh qu©n cña thÞ tr−êng lµ 9% n¨m. Lóc b¹n vÒ h−u (20 n¨m sau) kinh tÕ æn ®Þnh nªn l·i suÊt chØ cã 0,5%/th¸ng. NÕu n¨m nµo b¹n còng bá mét mãn tiÒn vµo tiÕt kiÖm nh− nhau, th× mçi n¨m b¹n chØ bá bao nhiªu ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña m×nh.
 2. C©u 104: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 400 tû ®ång, trong ®ã tµi s¶n cã ®−îc tõ vèn vay lµ mét nöa. Lia thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 30 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chi lµ 10 tû ®ång. Gi¶ sö doanh nghiÖp t¨ng tr−ëng ®Òu trong t−¬ng lai. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. C©u 105: Gi¶ sö Ng©n hµng b¹n ®ang sö dông mét l−îng tr¸i phiÕu chÝnh phñ, ký hiÖu CP + A0304 ph¸t hµnh ngµy 03/03/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (ngµy thùc hiÖn kiÓm tra). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång C = 9,4% tr¶ sau, mçi lÇn; M = 15 n¨m; l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%. B¹n h·y gióp Gi¸m ®èc cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 3 c«ng thøc ®Þnh gi¸) C©u 106: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m gåm 3 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 110.0o00 ®ång l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n ba n¨m ®ang lµ 8% n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu t− tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖm nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng, v× sao? C©u 107: Gi¶ sö chØ sè Dow Lone c«ng nghiÖp hiÖn lµ 10400 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch nh÷ng chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã liÖu nh− sau: DJCN Sè ng−êi sau 2 n¨m dù ®o¸n 10200 25 10400 25 10800 25 11200 25 a) H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo DJCN
 3. b) H·y dù b¸o møc rñi ro ®Çu t− vµo DJCN. C©u 108: Gi¶ sö Vietcombank sÏ cæ phÇn ho¸ xong vµ ®Çu n¨m sau (2007), cæ tùc dù kiÕn tr¶ vµo cuèi n¨m 2007 lµ 20% vµ trong 3 n¨m tiÕp theo cæ tøc t¨ng tr−ëng 10% n¨m, nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. L·i suÊt yªu cÇu cña b¹n víi cæ phiÕu nµy lµ 12%. B¹n h·y ®Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy vµo lóc ph¸t hµnh ®Çu n¨m tíi. C©u 109: C«ng ty A cã l·i suÊt yªu cÇu lµ 16% vµ cã cæ tøc hiÖn t¹i lµ 3000®. NÕu gi¸ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu nµy lµ 55.000®. Gi¶ sö tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc ®Òu th× t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ bao nhiªu? C©u 110: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt cña A, (%) B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 a) TÝnh møc sinh lêi mong ®îi cña A vµ B b) §¸nh gi¸ rñi ro ®Çu t− vµo mçi cæ phiÕu c) TÝnh tÝch sai mong ®îi (expected convariance) cña lîi nhuËn A&B A vµ B cã thÓ kÕt hîp ®Ó trõ khö rñi ro trong danh môc ®Çu t− hay kh«ng? V× sao? C©u 111: Mét ng©n hµng cã tæng vèn lµ 200 tû ®ång, trong ®ã cã 30 tû ®ång vèn tù cã. Vèn ®i vay cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 6 th¸ng. Gi¸m ®èc Ng©n hµng lµ ng−êi kinh doanh m¹o hiÓm nªn lÊy toµn bé vèn vay ®ã ®Ó mua tæ hîp tr¸i phiÕu cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 15 n¨m. L·i suÊt chiÕt khÊu cña thÞ tr−êng lµ 7%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña Ng©n hµng nµy.
 4. C©u 112: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 000 000 ® vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m, F = 100 000® - Tr¸i phiÕu B: TP coupon 6%, thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, F = 100 000® L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªn trªn ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro theo ph−¬ng ph¸p trung hoµ rñi ro l·i suÊt. C©u 113: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 200.000 ®ång, thêi gian dµi h¹n hµng n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/n¨m, cßn 3 n¨m n÷a ®¶o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 2200 l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n ba n¨m ®ang lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖm nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? C©u 114: Gi¶ sö chØ sè Vn - Index hiÖn lµ 230 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã t− liÖu nh− sau: VN-Index 1 n¨m sau Sè ng−êi dù ®o¸n 200 10 250 30 280 30 320 20 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo VN-Index b. H·y dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo VN-Index. C©u 115: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Çu lµ 25% nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gÇn nhÊt lµ 1,2$. L·i suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 12,4%. H·y x¸c ®Þnh gi¸ CP mµ nhµ ®Çu t− chÊp
 5. nhËn mua vµo ®Çu n¨m thø 3. a)*********** b) Kh«ng ®Çu t− c) Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 116: Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu F = 10.000®. Thêi gian ®¸o h¹n M = 10 n¨m. a) H·y ®Þnh gi¸ TP nµy b) NÕu b¹n mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn ë gi¸ 350000 ® th× b¹n cã l·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n lµ: C©u 117: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã vèn vay lµ 150 tû ®ång. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 15 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã. C©u 118: Gi¶ sö Ng©n hµng b¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, ký hiÖu CP4-0502 ph¸t hµnh ngµy 08/08/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (9/05/05) (n¨m nay kh«ng ph¶i lµ n¨m nhuËn). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång: C = 8,1%; M = 5 n¨m; l·i suÊt dµi h¹n ®Ó chiÕt khÊu lµ 8%. B¹n h·y gióp G§ cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 1 c«n thøc ®Þnh gi¸) 8/8/02 9/5/05 C©u 119: Ng©n hµng cña b¹n cã nghÜa vô tr¶ nî theo thêi h¹n vµ gi¸ trÞ theo b¶ng sau: Sau L−îng tiÒn cÇn tr¶ nî d
 6. 1 n¨m 20 000 000 2 n¨m 40 000 000 3 n¨m 38 000 000 4 n¨m 60 000 000 §Ó tËn dông nguån vèn, Ng©n hµng ®Þnh dïng chiÕn l−îc ®Çu t− vµo danh môc tr¸i phiÕu víi c¸c lo¹i tr¸i phiÕu hiÖn cã nh− sau: - Tr¸i phiÕu coupon 1 n¨m cã C = 9%, F = 100 000® - Tr¸i phiÕu chiÕt khÊu 2 n¨m, C = 0; F = 100 000® - Tr¸i phiÕu coupon 3 n¨m, c = 8%; F = 100 000® - Tr¸i phiÕu zcro coupon 4 n¨m; F = 100 000 B¹n h·y gióp l·nh ®¹o x¸c ®Þnh mét danh môc ®Çu t− sao cho tæng sè tiÒn chØ ra cho danh môc nµy lµ bÐ nhÊt (chØ yªu cÇu lËp bµi to¸n). C©u 120: Mét ng©n hµng cã vèn tù cã lµ 20 tû vµ vèn vay lµ 180 tû. Gi¶ sö NG nay kinh doanh m¹o hiÓm vµ dïng vèn vay ng¾n h¹n 6 th¸ng ®Ó ®Çu t− vµo danh môc tr¸i phiÕu dµi h¹n cã D = 10 n¨m. L·i suÊt chiÕt khÊu hiÖn t¹i lµ 7%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña Ng©n hµng nµy. (møc l·i suÊt t¨ng lªn cÇn thiÕt ®Ó tµi s¶n tù cã cña Ng©n hµng b»ng O). C©u 121: B¹n ®ang së h÷u danh môc ®Çu t− gåm 4 cæ phiÕu vµ th«ng sè cña chóng nh− sau: Lo¹i cæ phiÕu Gi¸ trÞ thÞ tr−êng (®) Møc sinh lêi (%) A 150 000 000 8 B 20 000 000 14 C 30 000 000 16 D 10 000 000 15 H·y x¸c ®Þnh møc sinh lêi kú väng tæng thÓ cña b¹n
 7. C©u 122: C«ng ty ABC dù ®o¸n chia cæ tøc 3 USD, trong vßng 1 n¨m tíi sau ®ã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ 7,5 hµng n¨m. Gi¸ c¶ l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 12% . §Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy. C©u 123: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 a. TÝnh møc sinh lêi mong ®îi cña A vµ B b. §¸nh gi¸ rñi ro ®Çu t− vµo mçi cæ phiÕu c. TÝnh tÝch sai mong ®îi (expected covariance) cña lîi nhuËn A &B d. TÝnh hÖ sè t−¬ng quan cña lîi nhuËn A&B A vµ B cã thÓ kÕt hîp ®Ó trõ khö rñi ro trong danh môc ®Çu t− hay kh«ng? V× sao? C©u 124: Tr¸i phiÕu A cã c¸c th«ng sè sau: - Thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m - Tr¸i phiÕu Zcro co«pn - Lîi suÊt thÞ tr−êng lµ 8% - MÖnh gi¸ lµ 100 000 ® B¹n h·y gióp kh¸ch hµng x¸c ®Þnh: a) Gi¸ tr¸i phÕu b) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n (D) c) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) d) §é lâi (C)
 8. Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cho kh¸ch hµng. C©u 125: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 trd vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian ®¸o h¹n 3 n¨m , F = 100 ngµn ®ång - Tr¸i phiÕu B: TP cã coupou 6% thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, kF = 100 ngµn ®ång. - L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªn trªn sao ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro. C©u 126: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 500 000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m cßn 2 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 600000®, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi hÆnnm d¹ng lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ tr¸i phiÕu, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? C©u 127: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 3 n¨m ®Ç lµ 25% nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. Cæ tøc trong lÇn tr¶ gÇn nhÊt lµ 1,2$. L·i suÊt yªu cÇu cña nhµ ®Çu t− ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 12,4%. H·y x¸c ®Þnh CP mµ nhµ ®Çu t− chÊp nhËn mua. C©u 128: N¨m ngo¸i c«ng ty A tr¶ cæ tøc 6000®/1 cæ phiÕu, cæ tøc nµy ®· t¨ng ®Òu kho¶ng 5% n¨m trong nh÷ng n¨m qua vµ cã kh¶ n¨ng t¨ng nh− vËy trong t−¬ng lai. NÕu lîi nhuËn yªu cÇu cña b¹n ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 13%; cæ phiÕu ®ang được b¸n ë gi¸ 72000®. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ b¹n cã nªn móa cæ phiÕu nµy kh«ng? V× sao? C©u 129: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi:
 9. T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2 T¨ng tr−ëng møc 3 0,4 24 -10 C©u 130: Mét kh¸ch hµng ®ang muèn ®Çu t− vµo tr¸i phiÕu A cã c¸c th«ng sè sau: - Thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m: F = 100 ngµn ® - Tr¸i phiÕu Zcro coopon. - Lîi suÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng lµ 9%. B¹n h·y gióp kh¸ch hµng x¸c ®Þnh: a) Gi¸ tr¸i phiÕu mµ ng−êi ®Çu t− chÊp nhËn mua b) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n (D) c) Thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) d) §é låi (C) e) Gi¸ TP biÕn ®æi bao nhiªu % theo D vµ C nÕu l·i suÊt yªu cÇu cña kh¸c hµng t¨ng 1% Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cho kh¸ch hµng. C©u 131: Mét nhµ ®Çu t− cã kho¶n tiÒn 10 tr® vµ dù ®Þnh ®Çu t− trong thêi h¹n 2,5 n¨m vµo danh môc ®Çu t− cã c¸c tr¸i phiÕu nh− sau: - Tr¸i phiÕu A: TP chiÕt khÊu, thêi gian d¸o h¹n 3 n¨m, F = 100 ngµn ® - Tr¸i phiÕu B: TP cã coupon 6%, thêi gian ®¸o h¹n 2 n¨m, F = 100 ngµn ®ång. L·i suÊt thÞ tr−êng hiÖn ®ang lµ 10%. B¹n h·y x¸c ®Þnh gióp nhµ ®Çu t− mét danh môc 2 tr¸i phiÕu nªu trªn sao ®¹t môc tiªu ®Ò ra vµ phßng tr¸nh ®−îc rñi ro.
 10. C©u 132: Sau 20 n¨m n÷a b¹n vÒ h−u, ngoµi tiÒn l−¬ng h−u b¹n muèn cã thªm 1 th¸ng 2.000.000 ®ång tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó tiªu xµi. HiÖn b¹n ch−a cã ®ång nµo dù tr÷. Trong 20 n¨m tíi nÒn kinh tÕ trong thêi kú ph¸t triÓn nhanh nªn l·i suÊt tiÒn göi chØ 0,5% th¸ng. NÕu b¹n muèn ®¹t môc tiªu trªn th× b¹n ph¶i bá mét kh¶n tiÒn tiÕt kiÖm bao nhiªu h»ng n¨m? 2tr 2tr 2tr 20 n¨m §Ó sau 20 n¨m võa nhËn ®−îc 2 triÖu ®ång 1 th¸ng tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm th× sau 20 n¨m n÷a sè tiÒn göi lµ: FV 2 PV = FVA (n →∞, 0,005) = = = 400tr r 0,05% Gi¶ sö gäi sè tiÒn hµng n¨m ph¶i göi vµo lµ C th× ta cã chØ sau 20 n¨m ta l¹i thu ®−îc sè tiÒn lµ 400tr th× ta l¹i cã: 400 = C.FVA(20,9%) = C [(1 + 0,09) ] − 1 20 0,09 400 → C= = 7,92 (tr®) 51,160 C©u 133: Ng©n hµng cña b¹n cã tæng tµi s¶n lµ 200 tû ®ång, trong ®ã ****** lµ 170 ty ®ång. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 15tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chØ lµ 3 tû ®ång. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin trªn: VA = 200 tû VL = 170 tû; D = 3; r = 15 g = REC x k ROE = thu nhËp rßng/ vèn cæ ®«ng = 15 / (200 - 170) = 50% = 0,5 b = 1 - O/E = 1 - 3/15 = 0,8 → g = ROE x b = 0,5 x 0,8 = 0,4 → 40% C©u 134: Gi¶ sö ®¬n vÞ b¹n ®ang së h÷u 1 l−îng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ
 11. ký hiÖu CP4A3403 ph¸t hµnh ngµy 24/9/2003, do cËn vèn gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®Þnh b¸n chóng vµi ngµy b¹n lµm bµi kiÓm tra biÕt r»ng: F = 100 ngµn ®ång C = 9,7% M = 15 n¨m, l·i suÊt yªu cÇu mµ Gi¸m ®èc ®Æt ra lµ 40%. B¹n h·y viÕt 3 c«ng thøc ®Ó ®Þnh gi¸ TP trªn (******************) Tõ F/6/06 ®Õn 24/9/06 cã: 8/6 - 30/6; 23 ngµy (30-8+1= 23) 1/7 - 31/7: 31 ngµy 1/8 - 31/8: 31 ngµy 1/9 - 24/9: 24 ngµy (24 - 1 + 1 = 24) α = 109/365 ngµy 9,7 9,7 9,7 9,7 100 C1: + 109 / 365 + 109 / 365 −12 ... + 109 / 365 +12 + 109 ,365 1,1109 / 365 1,1 + 1 1,1 1,1 1,1 C2: TÝnh vÒ: P - 1 = Po = P-1. 1,1 9,7 9,7 9,7 100 P −1 = + 2 + ... + 13 + 13 1,1 1,1 1,1 1,1 P +1 C3: TÝnh vÒ P+1 = Po = 1,1109 / 365 9,7 9,7 100 P + 1 = 9,7 + + ... + 12 + 12 1,1 1,1 1,1 Câu 135: Khi nµo trang Web http: www.investinginbonds.com/calcs/tipscalculator vµ thay c¸c thèngè cña TP quèc tÕ do VN võa ph¸t hµnh, th× nhËn ®−îc c¸c th«ng tin sau: (Gi¸ TP nµy lµ 98,228$). - YTM: 7,13 (l·i suÊt ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Duration: 7,525 (thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n) - Convexity: 64,953 (®é låi) a). H·y tÝnh thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh cña TP nµy
 12. b) NÕu L·i suÊt th−êng t¨ng 1% th× gi¸ TP gi¶m bao nhiªu D 7,525 a) Modified Durution MD = = = 7,024 1 + r 1 + 0,0713 f ®¸o h¹n binh qu©n ®iÒu chØnh lµ: 7,024 n¨m $ D = MD x gi¸ = 7,024 x 98,228 = 689,95$ → NÕu l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng 1% th× gi¸ IP sÏ gi¶m 6,8995$ C©u 136: Gi¶ sö chØ sè Vn-index hiÖn t¹i lµ 540 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ chØ sè nµy vµo cuèi n¨m nay b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n chóng ta cã t− liÖu nh− sau: Vn-index 1 n¨m sau Sè ng−êi dù ®o¸n P't Møc chªnh lÖch Vn-index 500 20 = 0,2% 20% -40 550 20 = 0,2% 20% 10 600 30 = 0,3% 30% 60 650 20 = 0,2% 20% 110 700 10 = 0,1% 10% 160 a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo VN-nidex? b. H·y dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo Vn-index? a) Møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo Vn-Index lµ: = 500 x 20% + 550 x 20% + 600 x 30% + 650 x 206 + 700 x 10% = 590 b) Dù b¸o møc ®é rñi ro khi ®Çu t− vµo VnIndex δ2 = Σ. Pi (R - R i )2 = 3.900 = 62,45 C©u 137: Gi¶ sö Viet combank sau khi cæ phÇn hãa vµo ®Çu n¨m 2006 vµ tr¶ cæ tøc 20% ë cuèi n¨m nµy vµ cã møc t¨ng tr−ëng cæ tøc trong 4 n¨m tiÕp theo lµ 20% n¨m, nh÷ng n¨m sau cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 8%. L·i suÊt yªu cÇu cña b¹n ®èi víi cæ phiÕu nµy lµ 15%. H·y tÝnh gi¸ cæ phÇn Vietcmbank vµo lóc cæ phÇn hãa ®Çu n¨m tíi víi c¸c th«ng
 13. tin dù b¸o trªn. - Gi¶ sö CP Vietcombank ®−îc x¸c ®Þnh n DIVt M Po = ∑ + t =1 (1 + r )t (1 + r )t ⎡10x20% 10 x20%(1 + 20%) 10x20%(1 + 206)3 10 x20%(1 + 20 b )3 ⎤ =⎢ + + + ⎥ ⎣ 1,15 1,152 1,153 1,154 ⎦
 14. 10x20%x(1,2)4 10 x20%x1,2 4 (1 + 0,08) 10 x20%(1 + 20%)4 x(1 + 0,08n + + + ... + 1,155 1,156 1,156 1 4,187 = 7,42% + x = 41,290 1,154 15% − 8% C©u 138: Gi¸ CP 41.290 (§) c«ng ty A cã hÖ sè β = 3. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 7% møc bï rñi ro thÞ tr−êng chøng kho¸n hiÖn t¹i lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− P c«ng ty nµy gÇn ®©y lµ 30%. Dïng c«ng thøc m« h×nh ®Þnh gi¸ t¸i æn ®Ó xem xÐt thÞ tr−êngcã ®¸nh gi¸ CP nµy cao h¬n gi¸ trÞ hay kh«ng? gi¶i thÝch? M« h×nh: CAMP Rβ = Rf + B (RM - Rf) = 7% + 3 + 8% = 0,31 = 31% > 30% Gi¶ cæ phiªu nµy ®−îc ®Þnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ → Kh«ng. C©u 139: Gi¶ sö NH cña b¹n cã VTC lµ 500 tû vµ vèn vay lµ 190, vèn vay cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n lµ 6 th¸ng. Gi¶ sö G§ NH nµy kinh doanh m¹o hiÓm vµ dïng tÊt c¶ vèn trªn ®Ó cho vay ®Çu t− c¸c danh môc ®Çu t− dµi h¹n cã thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n D = 15 n¨m. L·i suÊt hi−Ön t¹i lµ 8%. H·y x¸c ®Þnh ®iÓm ®æ vì cña ng©n hµng nµy. DA = 200 tû (1900) PA = 15 n¨m r = 8% DL = 150 tû (950) PL = 6 th¸ng = 0,5 1 6 Ta cã: $ DL = x x150 = 69,44 tû 1 + 0,08 12 dp = D/ (1+r) x §¶ng x P → vèn vay 1 DA = xDLxPL 1+ r
 15. 1 $ DA = x15(150 + 5) = 27777,78 tû 1 + 0,08 1. L·i suÊt t¨ng 1% tµi s¶n nî gi¶m 69,44 2. L·i suÊt t¨ng 1% th× TS cã gi¶m 2,777,78 Khi l·i suÊt t¨ng Δr → TS nî gi¶m 69,44 Gi¸ trÞ TS nî = 150 - 69,44 Khi l·i suÊt t¨ng Δr → TS cã gi¶m 2.777,7 Gi¸ trÞ cã = 200 - 2777,7 Δr - Khi TS cã = 0 th×: 150 - 69,44 Δr = 200 - 2777,7 Δr 2.708,34 Δr = 50 → Δr = 1,85 - Khi l·i suÊt ®¹t 8 + 1,85 = 9,85% th× ng©n hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. §iÓm ®Ó vì nî cña ng©n hµng lµ 9,85%. C«ng thøc sö dông vµo bµi tËp trªn: dp = D /(1 + y)xdyxD → vènvay 1 DL = xD L xPL 1+ y 1 DA = xD A xPA 1+ y C©u 140: Quý ®Çu t− VFI cã kÕ ho¹ch ®Çu t− vµo danh môc víi c¬ cÊu nh− sau a. Chøng kho¸n niªm yÕt 20% b. Chøng kho¸n ch−a niªm yÕt 30% c. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 40% d. §Çu t− kh¸c 10% (BÊt ®éng s¶n,...) Gi¶ sö ta cã th«ng tin vÒ rñi ro nh− sau: Rñi ro cña chøng kho¸n niªm yÕt (a
 16. lµ 8%), rñi ro cña b lµ 12%, rñi ro cña d lµ 15%, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ coi lµ phi rñi ro vµ c¸c th«ng sè vÒ tÝch sai nh− sau: Cov(a, b) = 96, Cov (a,c) = 0, Cov (a,d) = -110, Cov (c,b) = 0, Cov (b, d) = - 140, Cov (c,d)= 0 H·y dù b¸o rñi ro cña VF1 theo danh môc ®Çu t− víi th«ng sè ®· cho trªn ®©y. 1 4 δ 2 = ∑ Wi .δ 2 + ∑ Wi Wy x ******* p 2 i =1 i =1 0,2 δ12 = (0,2)2 (8%)2 x Cov (λ2) 0,3 δ22 =(0,3)2 . (12)2 x Cov (ri, r3) = ********** 0,4 δ32 = (0,4)2 (15%)2 x Cov (r1, r4) = Cov (r4; r10 = -110 0,1 δ42 = (0,1)2 (10%) x Cov (r2; r4) = Cov (r4; r20 = -140 = 13,77 + (-0,64) = 17,13 Op = 17,13 = 4,14% C©u 141: Ta cã sè liÖu vÒ 2 cæ phiÕu theo b¶ng sau: N¨m Lîi suÊt ®Çu t− vµo CPA Lîi suÊt ®Çu t− vµo CP B 2002 -5% 4% 2003 10% -2% 2004 -4% 8% 2005 7% -9% B¹n h∙y a) X¸c ®Þnh thu nhËp kú väng ®Çu t− vµo A & B b) Rñi ro ®Çu t− vµo A & B
 17. c) TÝch sai cña A & B d) HÖ sè t−¬ng quang gi÷a A & B Gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®−îc a) RA = ∑R A = 5% + 10% + (4%) + 7% 8 = =2 n 4 4 RB = ∑R B = 1 = 0,25 n 4 b) =∑ (R − R A ) 2 (−5 − 2) 2 + (10 − 2) 2 + (−4 − 2) 2 + (7 − 2) 2 204 RA iA = = = 68% n −1 3 3
 18. → 6A = 8,24 =∑ (R − R B ) 2 (4 − 0,25) 2 + (−2 − 0,25) 2 + (8 − 0,25)(−9 − 0,25) δ2 iB = n =1 B 3 = 3,75 2 + 2,252 + 7,75 2 + 9,25 2 = 54,92 δ B = δ 2 = 7,4 B Cov(A, B ) = ∑ (R iA R A )(R iB − R B c) 3 = (−5 − 2)(4 − 0,25) + (10 − 2)x(−2 − 0,25) + (−4 − 2)(8 − 0,25) + (7 − 2) − 7x3,75 − 8x2,25 − 6 x7,75 + 5v(−9,25) 137 = = 45,1 3 3 Cov (R A , R B ) − 45,67 P (A, B ) = = = −0,748 δ A 6B 7,4 x8,25 C©u 142: Cßn 20 n¨m n÷a b¹n sÏ vÒ h−u. B¹n dù ®Þnh tÝch cãp mét sè tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖm h−ëng l·i vµo lóc nghØ h−u víi môc tiªu lµ cã thªm mçi th¸ng mét triÖu ®ång ngoµi l−¬ng h−u. B©y giê cho ®Õn lóc vÒ h−u lµ thêi kú ph¸t triÓn nªn l·i suÊt b×nh qu©n cña thÞ tr−êng lµ 9% n¨m. Lóc b¹n vÒ h−u (20 n¨m sau) kinh tÕ æn ®Þnh nªn l·i suÊt chØ cã 0,5%/th¸ng. NÕu n¨m nµo b¹n còng bá mét mãn tiÒn vµo tiÕt kiÖm nh− nhau, th× mçi n¨m b¹n ph¶i bá bao nhiªu ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña m×nh. C©u 143: Mét ng©n hµng cæ phÇn cã tæng tµi s¶n lµ 400 tû ®ång, trong ®ã tµi s¶n cã ®−îc tõ vèn vay lµ mét nöa. L·i thuÇn cña ng©n hµng ®ã n¨m nay cã thÓ lµ 30 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc dù kiÕn chi lµ 10 tû ®ång. Gi¶ sö doanh nghiÖp t¨ng tr−ëng ®Òu trong t−¬ng lai. B¹n h·y dù b¸o møc t¨ng tr−ëng cña cæ tøc trong t−¬ng lai b»ng c¸c th«ng tin ®ã: TL: Vèn chñ së h÷u = 400 - 200 = 200 tû ®ång
 19. ROE = 30 tû / 200 tû = 15%; b = (30 - 10) / 30 = 66.67% g = ROE.b = 15% x 66.67% = 10%. C©u 144: Gi¶ sö ng©n hµng b¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu chÝnh phñ, ký hiÖu CP4A0304 ph¸t hµnh ngµy 03/03/2002, Gi¸m ®èc cña b¹n ®ang cã ý ®å b¸n chóng vµo ngµy h«m nay (ngµy thùc hiÖn kiÓm tra). BiÕt r»ng F = 100 ngµn ®ång; C = 9,4% tr¶ sau, mét lÇn; M =15 n¨m; l·i suÊt yªu cÇu lµ 10%. B¹n h·y gióp gi¸m ®èc cña m×nh ®Þnh gi¸ TP trªn (chØ cÇn viÕt 3 c«ng thøc ®Þnh gi¸). C©u 145: C«ng tr¸i gi¸o dôc cã mÖnh gi¸ lµ 100.000 ®ång, thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m, cã l·i suÊt gép 40%/5 n¨m cßn 3 n¨m n÷a d¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 110.000 ®ång, l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n 3 n¨m ®ang lµ 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm lîi suÊt ®Çu t− tr¸i phiÕu vµ göi tiÕt kiÖn nh− nhau, cã mua ®−îc tr¸i phiÕu trªn kh«ng? V× sao? P = (F ÷ C) / (1 ÷ r)3 = (100.000 ÷ 100.000 x 40%) / (1 ÷ 8%)3+ = 140.000/1,2597 P = 111.136 > 110.000 → nªn mua c«ng tr¸i nµy. C©u 146: Gi¶ sö chØ sè Dow Jone c«ng nghiÖp hiÖn lµ 10400 ®iÓm, ®Ó dù ®o¸n trÞ gi¸ cña chØ sè nµy mét n¨m sau, b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra mét sè chuyªn gia ph©n tÝch chøng kho¸n ng−êi ta ®· cã t− liÖu nh− sau: DJ CN sau 1 Sè ng−êi dù Pi RiPi n¨m (Rj+ ®o¸n 10200 25 0,25 2550 10400 25 0,25 2600 10800 25 0,25 2700 11200 25 0,25 2800 10.650
 20. a. H·y dù b¸o møc sinh lêi kú väng khi ®Çu t− vµo DJCN b. H·y dù b¸o møc rñi ro ®Çu t− vµo DJCN TL: a. ER = Σ RiPi = 0,25 x 10200 + 0,25 x 10400 + 0,25 x 10800 + 0,25 x 11200 = 10650 b. δ2 = Σpi x (Ri - ER)2 = 0,25 (10200 - 10650)2 + 0,25 (10400 - 10650)2 + 0,25 (10800 - 10650)2 + 0,25 (11200 - 10650)2 = 0,25 (122500 + 62500 + 22500 + 302500) = 127500 δ = 357 C©u 147: Gi¶ sö Vietcombank sÏ cæ phÇn hãa xong vµo ®Çu n¨m sau (2007), cæ tøc dù kiÕn tr¶ vµo cuèi n¨m 2007 lµ 20% vµ trong 3 n¨m tiÕp theo cæ tøc t¨ng tr−ëng 10% n¨m, nh÷ng n¨m tiÕp theo cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc æn ®Þnh ë møc 7%. L·i suÊt yªu cÇu cæ phiÕu cña b¹n víi cæ phiÕu nµy lµ 12%. B¹n h·y ®Þnh gi¸ cæ phiÕu nµy vµo lóc ph¸t hµnh ®Çu n¨m tíi. C©u 148: C«ng ty A cã l·i suÊt yªu cÇu lµ 16% vµ cæ tøc hiÖn t¹i lµ 3000 ®ång. NÕu gi¸ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu nµy lµ 55.000®. Gi¶ sö tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc ®Òu th× t¨ng tr−ëng cæ tøc lµ bao nhiªu? P0 = (3000 x (1 + g)) / (1,6 - g) = 55000 → g = 10% C©u 149: Cæ phiÕu c«ng ty A vµ B cã x¸c suÊt møc sinh lêi nh− sau cho c¸c n¨m tíi: T×nh tr¹ng kinh tÕ X¸c suÊt Kh¶ n¨ng sinh lêi Kh¶ n¨ng sinh lêi cña A (%) cña B (%) T¨ng tr−ëng møc 1 0,2 -12 8 T¨ng tr−ëng møc 2 0,4 18 -2
nguon tai.lieu . vn