Xem mẫu

  1. 20 th thu t trong Windows 7 cho ng i s d ng V a qua, Microsoft ã tung ra phiên b n m i Windows 7 nh m nh m t b n "ch a ng ng" cho Windows Vista. Phiên b n này ã c các chuyên gia công ngh ánh giá cao. Sau ây là 20 th thu t ti n ích mà b n nên bi t. 1. Taskbar icons m nh ng ng d ng này b ng shortcut, gi phím Windows và nh n phím s t ng ng v i icon ng d ng. Ví d , n u IE là icon th nh t, nh n phím Windows + 1 m IE. 2. Di chuy n các item trên thanh taskbar Có th nh ng tính n ng này ã có Windows Vista, nh ng ây th c s là tính n ng m i trong Windows 7. 3. Giao di n m i c a Paint và Wordpad Paint có thêm nhi u bút v c ng nh c 2 ng d ng u có l a ch n Save As m i. Tuy nhiên, b n không th m nhi u h n 1 d li u hay b c nh trong cùng m t lúc. 4. Công c h tr các thành viên trong gia ình hay b n bè xa Ch n Start, gõ psr m Problem Steps Recorder. Công c này có th xem c ai ó ang làm gì. Khi công c này b t t, t t c nh ng gì ã quay s c ghi l i d ng MHTML và nén l i d g i mail. 5. Có nhi u h n m t ng h khay h th ng i v i nh ng ng i làm vi c v i nh ng ng i khu v c có time zone khác, b n có th t ng h cho m!i vùng. Nh p chu t vào ng h khay h th ng r i ch n Change Date and Time Settings. Ch n th" Additional Clocks hi n th ng h và cài t gi (tính n ng này c ng có Vista nh ng ít ng i bi t c) 6. S d ng quy n qu n tr nhanh chóng m m t ch ng trình m m t ng d ng v i quy n c#a ng i qu n lý, b n th ng t menu Start, ph i chu t vào ng d ng và ch n Run as Administrator. Tuy nhiên, b n có th gõ tên ng d ng th" Instant Search và nh n Ctrl-Shift-Enter. 7. Thay tên Security Center b ng Action Center
  2. N m Control Panel, Action Center b o m$t và b o v thông tin cho h th ng c#a b n, nó c ng k t n i v i các tính n ng khác nh backup settings. 8. Thanh tr t UAC (User Account Control) m i c thi t l p theo t ng c p B n có th m UAC nhanh chóng b ng cách gõ uac thanh Instant Search. Thanh tr t m i này c t m c nh tránh nh ng l!i cài t có Vista. Tuy nhiên, n u thích thì b n v%n có th quay tr l i v i ch c#a Vista, b& ch Windows 7. 9. T t/m nhanh chóng m t ng d ng Windows t t/m nhanh chóng m t ng d ng nh IE, DVD Maker hay Media Player, gõ tên ng d ng thanh Instant Search và ch n Turn Windows Features On or Off d i Control Panel. Sau ó, t tính n ng mà b n mu n hi n th ho c 'n. 10. Ch y phiên b n private c a IE N u b n trong m t h i ngh hay n i công c ng và mu n ch y phiên b n private c#a IE, b n có th m nhanh b ng InPrivate Browsing. B n có th chu t ph i lên icon c#a IE trên taskbar r i ch n Start InPrivate Browsing. Ho c IE, ch n Safety > InPrivate Browsing hay nh n Ctrl-Shift-P m m t IE m i. B n c ng có th t m t shortcut cho IE có th ch y t ng ch InPrivate Browsing. Ch( c)n n i thêm –private vào uôi c#a ng d ng. Dù b n ch y ng d ng private này ra sao, IE c ng không l u l i b t kì m t thông tin nào c . 11. T t autodetection Thi tho ng, khi b n truy c$p m t a ch(, nó s nh v i m k t n i c#a b n. Tuy nhiên, b n có th s d ng tính n ng m i InPrivate Filtering c#a IE, l a ch n IE's Safety ch n trình duy t mà b n mu n l c ra. 12. Cài t quick home network S d ng tính n ng m i HomeGroups chia s" d li u, hình nh và máy in m t cách d dàng v i các thành viên cùng chung m t m ng v i b n có ch y h i u hành Windows 7. 13. Tìm ra lý do gây ra l i N u máy tính c#a b n b treo ng d ng hay có s c , gõ reliability thanh Instant Search m Reliability Monitor. Nó s hi n th l ch s reliability c#a h th ng trong m t kho ng th i gian cùng v i l!i x y ra. 14. M System Diagnostic m t cách nhanh chóng
  3. Thay vì ph i qua m t lo t các b c Administrative Tools > Performance Monitor > Data Collector Sets ch( m System Diagnostic DCS, b n ch( c)n m c a s* l nh và gõ perfmon /report. 15. Gi i h n th i gian và h n ch game i v i ng i dùng S d ng Parental Controls trong Control Panel. B n không ch( áp d ng ti n ích này nhà mà còn dùng c i v i các h th ng không k t n i t i m t mi n t ng ng nh th vi n, tr ng h c. 16. Tìm ki m các công c b m t nh Windows Mail và Photo Gallery b ng cách truy c p trang web Live Essentials. 17. Làm vi c nhanh v i PowerShell PowerShell có trong Windows 7 cung ng phiên b n semi-GUI có tên PowerShell ISE. PowerShell ISE có 3 c a s*: phía d i là nh$p l nh tr c ti p, gi a là thoát và trên cùng là t p t$p l nh và l u gi nh ng t p này nh nh ng file PS1. 18. Ki m soát truy c p các ng d ng b ng AppLocker Nh ng công c này s d ng l nh và thu c tính file ki m soát truy c$p các ng d ng này. M c dù b n ch( dùng AppLocker trên m t mi n, b n có th ch y cài t và làm quen v i AppLocker b ng cách m Administrative Tools > Local Security Policy và m r ng Application Control Policies. T i ây, b n có th thi t l$p các l nh liên quan t i publisher, path, file l!i. 19. T ng nh n thông báo khi có l i Có l!i s ki n trong Event Viewer mà b n mu n c thông báo n u vi c này ti p t c x y ra? M Event Viewer, t l!i s ki n vào b n ghi, l a ch n s ki n, ch n Attach Task to This Event wizard in the Actions g n nhi m v cho s ki n này, ví d nh hi n th tin nh n, ch y ch ng trình ho c g i thông báo. 20. Hi n th Windows Experience Index Gõ wei thanh Instant Search, ch n Check the Windows Experience Index hi n th thông s h th ng và thông s b ph$n riêng. th y file XML, file c t o ra khi thông s c tính toán, vào: c:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore hi n th )y # Windows System Assessment Tool (WinSAT).
nguon tai.lieu . vn