Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 19B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Tµi chÝnh Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT KHÈU CHO MéT Sè N¦íC (Tæng côc H¶i quan) sè... Q§-TTg ngµy... CHIA THEO MÆT HµNG CHñ YÕU §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª, Ngµy nhËn b¸o c¸o: Th¸ng..... n¨m Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, ngµy 15 sau th¸ng b¸o c¸o Bé C«ng th−¬ng, Ng©n hµng Nhµ n−íc Đơn vị tính: USD Cộng dồn đến hết Tháng báo cáo tháng báo cáo Đơn vị Nước/mặt hàng chủ yếu tính Trị giá Trị giá Lượng Lượng (USD) (USD) A B 1 2 3 4 (Báo cáo tháng cho 50 nước gồm trị giá phân theo một số nhóm/mặt hàng chủ yếu biểu 14B/TC-HQ) 96 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 96
nguon tai.lieu . vn