Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 18B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §µO T¹O §¹I HäC CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số Số phòng Số Số xưởng Số nhà Số sân Số Số Số sinh viên Mã trường thí nghiệm thư viện thực tập văn hoá thể thao giáo viên sinh viên tốt nghiệp số (trường) (phòng) (thư viện) (xưởng) (nhà) (sân) (người) (người) (người) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 337 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 337