Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 17B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Tµi chÝnh Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NHËP KHÈU HµNG HO¸ CñA C¸C (Tæng côc H¶i quan) sè... Q§-TTg ngµy... DOANH NGHIÖP Cã VèN §ÇU T¦ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª, Ngµy nhËn b¸o c¸o: TRùC TIÕP N¦íC NGOµI Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, ngµy 15 sau th¸ng b¸o c¸o Th¸ng... n¨m... Bé C«ng th−¬ng, Ng©n hµng Nhµ n−íc Cộng dồn đến hết Tháng báo cáo tháng báo cáo Đơn vị tính Trị giá Trị giá Lượng Lượng (USD) (USD) A B 1 2 3 4 Tổng trị giá USD x x Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (*) (Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của biểu số 15B/TC-HQ) 94 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 94