Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 17 B/GTVT-§S §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG §ÇU M¸Y, TOA XE LöA Bé Giao th«ng vËn t¶i sè...Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) (Côc §−êng s¾t ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Trong đó: đang Tổng số khai thác Mã Đơn vị số tính Số Tổng Số Tổng lượng công suất lượng công suất A B C 1 2 3 4 A. TæNG Sè §ÇU M¸Y XE LöA 01 Chiếc-CV I. Đầu máy Điezel 02 Chiếc-CV 1. Loại đường 1000mm 03 " 2. Loại đường 1435mm 04 " II. Đầu máy loại khác (ghi rõ) 05 " 263 1. Loại đường 1000mm 06 " 2. Loại đường 1435mm 07 " B. TæNG Sè TOA XE LöA 08 Toa I. Toa xe khách 09 Toa-Ghế 1. Loại đường 1000mm 10 " 1.1. Toa không có điều hoà 11 không khí " 1.2. Toa có điều hoà không khí 12 " 2. Loại đường 1435mm 13 " 1.1. Toa không có điều hoà không khí 14 " 1.2. Toa có điều hoà không khí 15 " II. Toa xe hàng 16 Toa-tấn 1. Loại đường 1000mm 17 " 2. Loại đường 1435mm 18 " C.TæNG Sè C¸C PH¦¥NG TIÖN 19 CHUY£N DïNG I. Phương tiện động lực chuyên dùng 20 Chiếc 1. Loại đường 1000mm 21 " 2. Loại đường 1435mm 22 " II. Toa xe chuyên dùng 23 Toa 1. Loại đường 1000mm 24 " 2. Loại đường 1435mm 25 " Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 263
nguon tai.lieu . vn