Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 16 B/GTVT-HH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ XUÊT KHÈU DÞCH Vô Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... HµNG H¶I (Côc Hµng h¶i ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: USD Kế hoạch Thực hiện So với năm trước Mã số năm năm (%) A B 1 2 3 Tổng trị giá 01 Chia theo loại dịch vụ 1. Thu dịch vụ bảo đảm hàng hải 02 Chia theo nước đối tác 03 .... 04 259 ... 05 2. Thu dịch vụ cảng biển 06 Chia theo nước đối tác 07 ... 08 ... 09 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 259