Xem mẫu

Trần Tấn Đạt Môn: Đường lối 1. Chiến Tranh “Đơn Phương” thất bại, đế quốc mỹ đã chuyển sang chiến lược: 8. Chiến dịch được mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”” a. Chiến tranh cục bộ b. Chiến tranh việt nam hoá c. Chiến tranh đặc biệt d. Chiến tranh phá hoại 2. Chiến lược chiến trang cục bộ được đế quốc mỹ sử dụng ở việt nam vào thời gian nào a. Năm 1954-1960 b. Năm 1961-1965 c. Năm 1965-1968 a. Giải phóng tây nguyên b. Giải phóng huế - đà nẵng c. Giải phóng sài gòn d. Cả 3 chiến dịch trên 9. Giai cấp công nhân ra đời vào thời kỳ: a. Trước khi pháp xâm lược b. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế quốc pháp c. Khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc pháp d. Sau khi đảng cộng sản việt nam ra đời d. Năm 1969-1975 3. Dường lối đúng là phải được hoạch định trên cơ sở: 10. Ý nghĩa của thắng lợi giải phòng miền nam thống nhất tố quốc đối với dân tộc ta a. Lý luận của chủ nghĩa mác – lênin b. Phù hợp với thực tiễn việt nam và xu thế hiện đại c. Đáp ứng lợi ích của nhân dân việt nam d. Cả 3 nội dung trên 4. Hội nghị T.U nào của đảng đã đề ra đường lối kháng a. Kết thúc 115 năm (1858-1975) chống đế quốc, thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước b. Mở ra kỷ nguyên cả nước hòa bình, thống nhất và đi lên CNXH chiến chống mỹ trên cả nước: c. Bổ sung thêm những kinh nghiệm quí báu vào sự a. Hội nghị TW lần thứ 11 khóa III b. Hội nghị TW lần thứ 12 khóa III c. Hội nghị TW lần thứ 13 khóa III d. Cả hội nghị TW lần thứ 11 và lần thứ 12 khóa III 5. Để học tập môn học có kết quả sinh viên phải thực hiện phương pháp cụ thể nào a. Phương pháp lịch sử b. Phương pháp lozich c. Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc nâng cao uy tín việt nam trên trường quốc tế d. Cả 3 nội dung trên 11. Người chủ trương đúng biện pháp bạo động dựa vào nhật để đánh pháp là: a. Phan Bội Châu b. Phan Chu Chinh c. Hoàng Hoa Thám d. Nguyễn An Ninh d. Cả 3 phương pháp trên 12. Đường lối công nghiệp hóa đất nước được hình 6. Đường lối kháng chiến chống mỹ trên cả nước đã xác định tư tưởng chỉ đạo đối với miền bắc là: thành từ đại hội nào của Đảng a. Đại hội lần thứ II a. Chuyển từ thời bình sang thời chiến tiếp tục xây dựng CNXH b. Đại hội lần thứ III c. Đại hội lần thứ IV b. Kiên quyết đánh bại chiến tranh phá hoại của mỹ c. Tiếp tục chi viện cho cách mạng miền nam ở mức cao nhất d. Cả 3 nội dung trên 7. Khi pháp cai trị xã hội việt nam chuyển biến thành a. Xã hội phong kiến b. Xã hội tư bản c. Xã hội thuộc địa duy trì 1 phần phong kiến d. Xã hội tư bản nữa thực dân d. Đại hội lần thứ V 13. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: a. 6/1910 b. 6/1911 c. 6/1912 d. 6/1913 1 Trần Tấn Đạt Môn: Đường lối 14. Muốn cải biến tình trạng lạc hậu của nước ta, 20. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của đảng chủ không có con đường nào khác ngoài con đường CNH XHCN”, Quan điểm đó được nêu lên từ đại hội nào của đảng: a. Đại hội III b. Đại hội IV c. Đại hội V d. Đại hội VI 15. Câu: “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” là của: a. Các mác b. Lê nin c. Nguyến Ái Quốc d. Trần Phú 16. Quan điểm: Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hòa XHCN là xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại….là đại hội nào của đảng xác định a. Đại hội II b. Đại hội III c. Đại hội IV d. Đại hội V 17. Trước khi thành lập đảng ở đông dương có tổ chức cộng sản a. Đông dương cộng sản đảng b. An nam cộng sản đảng c. Đông dương cộng sản liên đoàn d. Cả 3 câu trên đúng 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của đảng xác định quan hệ phát tiển các ngành Kinh tế: a. Ưu tiên phát triên công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ b. Ưu tiên phát triên công nghiệp nặng một cách hợp lí đồng thời phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ c. Song song phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ d. Cả 3 câu trên đều sai 19. Từ tháng 11/1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Quảng Châu Trung Quốc, đã trực tiếp: a. Thành lập hội việt nam cách mạng thanh niên trương a. Lấy công nghiệp làm mặt trận hàng đầu b. Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu c. Lấy dịch vụ làm mặt trận hàng đầu d. Lấy sản xuất hàng tiêu dùng làm mặt trận hàng đầu 21. Hội nghị thành lập đảng do ai chủ trì a. Trần Phú b. Trịnh Đình Cửu c. Nguyễn Ái Quốc d. Châu Văn Liêm 22. Đại hội V của đảng xác định Nội dung chính của CNH trong chặng đuồng trước mắt là a. Lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu b. Ra sức phát triển hàng tiêu dùng c. Phát triển công nghiệp nặng có mức độ vừa sức d. Cả 3 nội dung trên 23. Hội nghị thành lập đảng (2/1930) đã thông qua các văn kiện a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt c. Điều lệ vắng tắt d. Cả 3 câu trên đúng 24. Đại hội nào của đảng đưa ra 3 chương trình kinh tế: luông thực thực phẫm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu a. Đại hội lần thứ IV b. Đại hội lần thứ V c. Đại hội lần thứ VI d. Đại hội lần thứ VII 25. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai soạn thảo a. Trần Phú b. Nguyễn Ái Quốc c. Lê Hồng Phong d. Hà Huy Tập 26. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kì đổi mới (1960-1985) a. Mô hình khép kín hướng nội thiên về công nghiệp nặng b. Xuất bản tờ báo thanh niên b. Chủ yếu dựa vào lợi thế lao động thủ công, tài c. Tổ chức đào tạo cán bộ cho cách mạng việt nam nguyên thiên nhiên, sự giúp đỡ của các nước bạn d. Cả 3 câu trên đều đúng 2 Trần Tấn Đạt Môn: Đường lối c. Chủ thể thực hiện là nhà nước ít quan tâm đến hiệu quả d. Cả 3 đặc trưng nêu trên 27. Hội nghị trung ương tháng 10/19030 lấy tên đảng là a. Đảng lao động đông dương b. Đảng lao động việt nam c. Đảng cộng sản việt nam d. Đảng cộng sản đông dương 28. Đại hội của đảng nêu quan điểm: “nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Quyết 32. Quan điểm của đảng: công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa là được xác định từ a. Hội nghị trung ương VII khóa V b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII d. Hội nghị trung ương VII khóa VII 33. Đại hội lần thứ nhất của Đảng (5/1935) đã đề ra những nhiệm vụ a. Củng cố và phát triển đảng b. Đẩy mạnh vận động quần chúng tâm đổi mới c. Tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, a. Đại hội lần thứ IV b. Đại hội lần thứ V c. Đại hội lần thứ VI d. Đại hội lần thứ VII 29. Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định “cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền là” a. Vần đề dân tộc b. Vấn đề thổ địa c. Vấn đề giành chính quyền d. Cả 3 câu trên đều đúng ủng hộ liên xô và cách mạng trung quốc d. Cả 3 nhiệm vụ trên 34. Đại hội đại biểu lần thứ VIII của đảng (6/1996) đề ra chủ trương về công nghiệp hóa a. Chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HDH đất nước với quan điểm chỉ đạo công nghiệp hóa gắn với HDH b. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn c. Đẩy mạnh công nghiệp hóa kết hợp phát triển kinh tế tri thức 30. Công nghiệp hóa thời kì năm 1960-1985 ở nước ta d. Kết hợp công nghiệp hóa với phát triển kinh tế đã mắc phải sai lầm a. Chủ quan nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi cần thiết b. Không kết hợp ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành cơ cấu kinh tế thống nhất nông thôn 35. Nội dung chủ chương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giai đoạn năm 1939-1945 a. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu b. Quyết định thành lập mặt trận việt minh c. Chưa thưc sự coi trọng nông nghiệp là mặt trận c. Quyết định xuất tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang hàng đầu d. Cả 3 nội dung trên d. Cả 3 nội dung trên 36. Đại hội IX (4/2001) và đại hội X (4/2006) của đảng 31. Những hạn chế của luận cương chính trị tháng 10/1930 là đã bổ sung quan điểm mới về CNH là a. Con đường CNH ở nước ta cần và có thể rút ngắn a. Không nêu ra được mâu thuẩn chủ yếu là mâu thời gian so với các nước đi trước thuẩn giữa dân tộc việt nam và thực dân pháp b. Không đặt nhiệm vụ chống thực dân pháp lên hàng đầu để giành độc lập dân tộc c. Phủ nhận mặt tích cực của một số giai cấp, tấng lớp b. CNH ở nước ta là phải phát triển theo hướng nhanh, hiệu quả các ngành, các lĩnh vực có lợi thế c. CNH,HDH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập từ chủ và hội nhập kinh tế quốc tế khác ngoài giai cấp công nhân và giai cấp nông d. Cả 3 nội dung trên dân…. d. Cả 3 hạn chế trên 37. Ai chủ trì đại hội TW lần thứ 8 (5/1941) của Đảng a. Hoàng Văn Thụ b. Trường Chinh c. Hoàng Quốc Việt d. Nguyễn Ái Quốc 3 Trần Tấn Đạt Môn: Đường lối 38. Mục tiêu cơ bản của CNH,HDH của nước ta là b. Coi trọng cả số lượng và chất lượng trong tăm a. Biến nước ta thành một nước công nghiệp phát triển b. Mức sống về vật chất và tinh thần của nhân dân cao c. Quốc phòng, an ninh vững chắc d. Cả 3 nội dung trên 39. Phát xít nhật xâm lược việt nam vào thời gian nào a. 9/1939 b. 9/1940 c. 3/1941 d. 9/1941 40. Quan điểm CNH,HDH gắn liền với phát triển kinh trưởng kinh tế, đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vũng xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí c. Tăng cao năng suất lao động xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại d. Cả 3 nội dung trên 45. Ngày 13/08/1945 tại tân tráo diễn ra a. Hội nghị toàn quốc cuả đảng cộng sản đông dương b. Đại hội quốc dân c. Hội nghị mặt trận việt minh d. Hội nghị thi đua toàn quốc tế tri thức, được đảng ta đưa ra từ 46. Vấn đề nông nghiệp nông dân, nông thôn được a. Đại hội lần thứ VII đảng coi trọng hàng đầu trong quá trình đẩy mạnh b. Đại hội lần thứ VIII công nghiệp hiên đại hóa là do c. Đại hội lần thứ IX a. Vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với phát d. Đại hội lần thứ X triển công nghiệp 41. Phát xít nhật đảo chính thực dân pháp, độc quyền b. Tác động của quá trình CNH,HDH đến nông cai trị động dương vào thời gian nào a. 3/1944 b. 3/1945 c. 5/1945 d. 7/1947 42. Mục tiêu “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển tạo tiền đề để đến với năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là được xác định từ đại hội nào của đảng nghiệp, nông dân, nông thôn c. Nông dân chiếm đa số dân cư và là nguồn lực lượng lao động to lớn cho phát triển công nghiệp d. Cả 3 nội dung trên 47. Ngày 16/08/1945 tại tân trào diễn ra a. Hội nghị toàn quốc cuả đảng cộng sản đông dương b. Đại hội quốc dân c. Hội nghị ủy ban giải phóng dân tộc việt nam d. Hội nghị ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương a. Đại hội lần thứ VII 48. Yếu tố nào quyết định nhất của sự phát triển b. Đại hội lần thứ VIII c. Đại hội lần thứ IX d. Đại hội lần thứ X 43. Trong chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ban thường vị TW đảng xác định kẻ thù của nhân dân đông dương lúc này là a. Phát xít nhật và pháp b. Phát xít nhật c. Phát xít pháp d. Thực dân pháp và tay sai 44. Nội dung chủ yếu của CNH,HDH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức là a. Phát triển mạnh các ngành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao dựa vào trí thức nhanh, bền vững trong sự nghiệp CNH,HDH đất nước a. Vốn b. Khoa học công nghệ c. Con người d. Cơ cấu kinh tế 49. Khởi nghỉa của hà nội diễn ra a. 15/08/1945 b. 19/08/1945 c. 23/08/1945 d. 25/08/1945 50. Mục tiêu chiến lược phát triển đất nước ta đến năm 2020 là a. Cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại b. Trở thành nước công nghiệp phát triển trung bình c. Trở thành nước công nghiệp hiện đại 4 Trần Tấn Đạt Môn: Đường lối d. Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 51. Khởi nghĩa ở sài gòn diễn ra a. 15/08/1945 b. 19/08/1945 c. 23/08/1945 d. 25/08/1945 52. Chọn câu sai, khi nói về cơ chế kế hoạch hóa tập trung thời kì trước đổi mới: a. Nhà nước quản lí nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính b. Các doanh nghiệp không có quyền từ chủ sản xuất kinh doanh 56. Chế độ bao cấp trong nền kinh tế thời kỳ trước Đổi mới biểu hiện ở: a. Định giá b. Lương hiện vật c. Cấp phát vốn d. Cả 3 hình thức trên 57. Vận mệnh dân tộc như “ Ngàn cân treo sợi tóc” là thời kỳ nào: a. Sau cao trào 1930 – 1931. b. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945. c. Thời kỳ 1953 – 1954. d. Thời kỳ 1959 – 1960. c. Sức lao động, kho học công nghệ được coi là hàng 58. Thời kỳ trước đổi mới, đặc trưng quan trọng hóa d. Bộ máy quản lí cồng kềnh, nhiều nấc trung gian, nhất của nền kinh tế XHCN là: a. Thị trường kém hiệu quả 53. Thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945 có ý nghĩa như thế nào đối vs dân tộc VN b. Sản xuất hàng hóa c. Kế hoạch hóa d. Phân phối theo lao động a. Đập tan sự đô hộ của thực dân Pháp và tay sai 59. Sau cách mạng tháng Tám khẩu hiệu chính của phong kiến phản động, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở DNA chúng ta là: a. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết. b. Nhân dân việt nam trở thành người làm chủ đất nước b. Đoàn kết toàn dân chống quân Tưởng Giới Thạch. c. Đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp. c. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc VN d. Cả 3 nội dung trên 54. Đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung thời d. Cả 3 câu trên đều đúng. 60. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp có những hạn chế: a. Thủ tiêu động lực cạnh tranh phát triển kinh tế. kì trước đổi mới là b. Triệt tiêu năng lực chủ động, sáng tạo của các a. Nhà nước quản lí nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính b. Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ c. Bộ máy quản lí cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu quả d. Cả 3 đặc trưng trên 55. Những bài học kinh nghiệm cách mạng tháng 8: a. Dương cao ngọn cờ độc lập, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. b. Lợi dụng mâu thuẩn trong hàng ngũ kẻ thù. c. Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ. d. Cả 3 câu trên đều đúng. doanh nghiệp. c. Không kích thích người lao động nâng cao trình độ, năng lực sản xuất. d. Cả 3 nội dung trên. 61. Vào thời điểm cuối năm 1945, Đảng ta đã đưa ra sách lược: a. Hòa với Tưởng để đánh Pháp ở Miền Nam. b. Hòa với Pháp để đánh Tưởng ở Miền Bắc c. Hòa hoãn cả Tưởng, cả Pháp để chuẩn bị lực lượng. d. Cả 3 câu trên đều sai. 62. Chọn câu sai khi nói về hệ quả của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp: a. Duy trì tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng. b. Thực hiện công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn