Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 15 B/GTVT-HH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ XUÊT KHÈU DÞCH Vô Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... HµNG H¶I (Côc Hµng h¶i ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý) Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng cuèi quý b¸o c¸o Đơn vị tính: USD Thực hiện so với Ước Cộng dồn Thực cùng kỳ (%) Kế thực từ đầu Mã hiện hoạch hiện năm đến số quý năm quý hết quý Quý Cộng dồn trước báo cáo báo cáo báo đến hết quý cáo báo cáo A B 1 2 3 4 5 6 Tổng trị giá 01 Chia theo loại dịch vụ 1. Thu dịch vụ bảo đảm hàng hải 02 258 2. Thu dịch vụ cảng biển 03 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 258