Xem mẫu

  1. 15 tri u ch ng nguy hi m Ngay c nh ng lo i b nh lý n ng như ung thư n u ư c phát hi n s m thì cũng có nhi u cơ h i i u tr hi u qu . Vì v y, vi c phát hi n s m nh ng tri u ch ng r t quan tr ng. B n nên i khám bác sĩ khi có m t hay vài tri u ch ng sau ây: Khi có nh ng tri u ch ng "khó " nên i t m soát phát hi n b nh giai o n s m, t ó giúp vi c i u tr hi u qu .
  2. nh: N.Phương Ho kéo dài: N u b n m i b c m cúm g n ây thì b n có th s b ho kéo dài kho ng vài ngày hay vài tu n. Còn n u trong tình tr ng bình thư ng mà b n c ho kéo dài thì nên i khám bác sĩ vì nó có th là tri u ch ng c a b nh lao ph i, nhi m trùng ph i hay ung thư ph i... Ch y máu vùng tr c tràng: N u phân s m màu và b n bi t r ng b n thư ng xuyên b ch y máu vùng h u môn ó có th là tri u ch ng c a m t s b nh lý tương i lành tính như ch y máu do b nh trĩ hay b nh lý ác tính như ung thư i tràng. Nh c u thư ng xuyên: Ngư i bình thư ng ôi khi cũng b nh c u nhưng n u nh c u thư ng xuyên nh hư ng x u n công vi c
  3. hay h c t p và b n ph i luôn u ng thu c gi m au thì nên i khám bác sĩ vì có th ch ơn gi n là b n c n ph i thay kính c n do tăng , thay i ch ăn, l i s ng hay cũng có th là nh ng b nh lý n ng hơn như u não, viêm xoang... Tr c tr c v s c nhìn: S c nhìn có th gi m d n theo tu i tác ngày càng tăng nhưng n u b n nhìn m vào ban êm hay có nh ng thay i rõ r t khác trong s c nhìn thì nên i khám bác sĩ m t hay bác sĩ th n kinh. Tiêu ch y kéo dài: Tiêu ch y kéo dài dù là h u qu c a ng c th c ăn hay do virus u nguy hi m c . Th i gian b tiêu ch y càng kéo dài thì càng nguy hi m vì b n có nguy cơ b m t nư c, r i lo n i n gi i... Do ó, n u m t ngư i trư ng thành b tiêu ch y hơn 2 – 3 ngày thì nên i khám bác sĩ, còn n u tr em b tiêu ch y thì nên
  4. i khám ngay l p t c. au ng c: Có th là vô h i như do hơi nhưng cũng có th là d u hi u b t thư ng v tim m ch. N u au ng c lan xu ng vùng tay trái thì nên i khám bác sĩ hay i n phòng c p c u ngay vì có th là d u hi u c a tai bi n tim m ch. Toát m hôi ban êm: Toát m hôi ban êm có bình thư ng hay không? Nó cũng có th là tri u ch ng c a b nh lao ph i hay m t lo i ung thư b ch huy t là b nh Hodgkin. au vùng sinh d c: Thư ng là tri u ch ng c a nh ng b nh lây truy n qua ư ng tình d c. Xu t hi n m t ru i m i: Ph n l n m i ngư i u có vài m t ru i trên cơ th . Nhưng n u chúng t nhiên thay i màu s c, hình d ng hay kích
  5. thư c thì có th là nó tr nên ác tính. Chú ý n s xu t hi n nh ng m t ru i m i vì nó có th là m t lo i ung thư. Y u cơ thình lình: N u b t thình lình b n c m th y khó khăn khi ng, i b , khi gi cân b ng cơ th hay c m th y l c cơ tr nên y u t dù ngày hôm qua v n còn bình thư ng thì nên i khám bác sĩ vì nó có th là tri u ch ng c a nhi u b nh như b nh Parkinson, tai bi n m ch máu não nh ... Khó th : Thình lình khó th có th là tri u ch ng c a b nh hen ph qu n, ph n ng d ng... C n chú ý r ng hen ph qu n mà không i u tr úng m c thì có th t vong. Tình tr ng khó th có th t ng t tr m tr ng e d a tính m ng.
  6. i ti u quá thư ng xuyên: Ngư i bình thư ng i ti u vài l n trong ngày nhưng n u ban êm b n i ti u n 3 – 4 l n thì nên i khám bác sĩ vì có th là b nh lý ti n li t tuy n, kh i phát ái tháo ư ng type 2 hay nhi m trùng bàng quang. Nh ng ch sưng hay u: Nh ng ch sưng hay u dư i da có th lành tính như trong trư ng h p nhi m trùng nh hay m n nh t, m n m nhưng cũng có th là nh ng bi u hi n c a b nh lý n ng hơn. Ki t s c kéo dài: Sau m t ngày dài làm vi c n u b n th y ki t s c hay m t m i thì ó là chuy n bình thư ng nhưng n u ngay sáng s m lúc th c d y mà b n thư ng xuyên c m th y m t m i, ph i c g ng l m m i d y ư c thì nên i khám bác sĩ vì có th là d u hi u c a r i lo n tr m c m hay b nh lý khác.
  7. M t ham thích trong cu c s ng: Có th là tri u ch ng c a r i lo n tr m c m. Tr m c m là lo i b nh lý có th i u tr ư c. C n nh r ng ngư i b nh tr m c m có th t t .
nguon tai.lieu . vn