Xem mẫu

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT Giáo viên:
 2. z  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT Giáo viên:
 3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG  Giáo viên:
 4. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Giáo viên: Giáo viên:
 5. PHÒNG GIÁO DỤC TRƯỜNG Giáo viên:
 6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 7. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 11. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 12. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 13. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 14. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 15. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
 16. Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÖ an Trêng trung häc phæ th«ng ®« l¬ng 3 gi¸o ¸n gi¶i tÝch 12  (ban tù nhiªn) Hä vµ tªn gi¸o viªn:  Phïng ThÞ Thu LiÔu                   Bé m«n :  To¸n
 17. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH PHÒNG GIÁO DỤC KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS NAM CAO *** ** GIÁO VIÊN : XXXXXXXXXXXX NĂM HỌC 2009 - 2010
 18. Phßng gd&®t quúnh lu Trêng tiÓu häc quúnh ch©u A phßng gi¸o dôc Vµ §µO T¹O QuúNH L¦U t ­êng thcs QuúNH CH¢U tr N¨m häc 2009 ­ 2010 Gi¸o ¸n GV : NguyÔn Hång Minh LỚP : Tr­êng THCS §Þnh H­ng Gi¸o ¸n : h×nh häc 8 GV: Bïi V¨n  Hïng N¨m häc: 2008 ­ 2009
 19.    Ph ß n g   D   G &   T  . . . . . . § . . . . . .  . . . . .. T r ­ ê n g   H C S ....... ... T ....... ... . K Õ H o¹c   h gi n ¶ g  ¹y d   H ä v   n g ¸  in : .. .. .. .. . .. .. .. ..   µtª   i o v ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . T æ  huyª c n  m «n  ....................... :.............. ......... G i¶ng d¹y  m «n : ¢ m  n h ¹ c N a ê m       h oï c 20 0 8 -2 0 09 Giaùo vieân: Phaïm Phong Ñoä N¨m häc: 2008 ­ 2009 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH PHÒNG GIÁO DỤC KIẾN XƯƠNG TRƯỜNG THCS NAM CAO