Xem mẫu

  1. 15 ki u tiêu cho Email Marketing
  2. Newsletters publishing và Email Marketing yêu c u k năng vi t tiêu email sáng t o. V i m t tiêu email hi u qu b n có th tăng t l c email lên 50% hay nhi u hơn và ngay l p t c tăng hi u qu cho chi n d ch Email c a b n. Ngư i dùng Internet ngày nay nh n ư c r t nhi u email trong m t ngày, kho ng 75% trong s ó d a vào vi c c tiêu email quy t nh có m email hay không. M t s Email client như AOL, hotmail hi n th tiêu kho ng 45-51 ký t . M t s khác hi n th kho ng 80+ ký t . Thông thư ng thì tiêu email ng n s có t l m cao hơn. B n s quy t nh vi t m t tiêu Email h p d n ngư i c hay b phí toàn b n i dung Email ch vì dòng tiêu d ? Email c a b n nh m m c ích cung c p thông tin thú v trong lĩnh v c ngư i c quan tâm hay ơn gi n ch cung c p các thông tin linh tinh? Email c a b n cung c p các thông tin ch t lư ng, các b n báo cáo ư c download mi n phí, các g i ý hay các liên k t giá tr ? Hay là m t b n sale l li u? Email c a b n có thúc y thương hi u c a b n? Nó có cung c p các liên k t, thông tin s n ph m, d ch v liên quan? M c ích c a m t thông i p email có th là: . T o ra các khách hàng ti m năng
  3. . Tăng t l ph n h i . Duy trì k t n i v i khách hàng cũ M i m t email nên ch a liên k t ăng ký thông qua m t button, hay liên k t hư ng t i website c a b n. Dòng tiêu c a email nên h tr lĩnh v c c a b n và liên quan t i lĩnh v c mà ngư i nh n quan tâm. N u như b n cung c p d ch v v sách báo, t p chí, video,...thì không t tiêu t i m t lĩnh v c không liên quan như cá c nh, hay thú nuôi. Trên nh ng cơ s ó, dư i ây là 13 lo i tiêu ã ư c ch ng minh có hi u qu n u b n bi t s d ng úng cách: 1. Tiêu d a trên T Khóa T khóa c a tiêu website hay blog là quan tr ng nh t i v i các công c tìm ki m. Tiêu Email có th không trùng v i tiêu blog, website nhưng b n có th dùng email làm n i dung blog, trang vi t. Khi ó tiêu cũng r t quan tr ng v i vi c t i ưu hóa công c tìm ki m. T khóa trên tiêu email giúp ngư i c xác nh sơ lư c ư c n i dung Email c p ưa ra quy t nh có c nó hay không. 2. Tiêu mang tính Kh n C p Tiêu kh n c p mang n s c p bách i v i ngư i c. a s chúng ta thư ng ph n x nhanh và quan tâm nhi u hơn iv iv n c p bách.
  4. Ví d : - Gi m giá 50% ch trong hôm nay - Ch còn 1 ngày n a là h t h n nh n quà 3. Tiêu mang tính L i Ích Các Copywriter r t bi t nh n m nh l i ích thông qua các tính năng. B n có th th y tiêu mang tính l i ích b tc âu. Thông thư ng nó mang hàm ý là m t l i h a. Ví d : - Gi m cân ngay c khi b n ang ng - t 600 i m Toefl trong vòng 60 ngày - Tăng 120% lưu lư ng truy c p t i website c a b n 4. Tiêu ki u Làm Th Nào? Tiêu ki u này r t có ích vì nó nêu ra cách Làm Th Nào t ư c m c tiêu. Ví d : - Làm th nào website c a b n lên top 10 google? - Làm th nào vay v n kinh doanh? - Làm th nào tăng 50% l i nhu n c a b n v i Email Marketing?
  5. 5. Tiêu ki u Mê Ho c Ví d : - Phá v các bí m t kinh doanh - Khám phá năng l c b n thân - Tác d ng kỳ di u c a Viagra 6. Tiêu ki u Danh Sách Chúng ta r t thích c tiêu ki u danh sách vì nó d ti p thu và hình dung ư c ngay l p t c. Ví d : - 15 ki u tiêu hi u qu cho Email - 13 cách xây d ng danh sách Email hi u qu - 10 i u c n chú ý khi g i Email 7. Tiêu ki u V n
  6. Ngư i c r t quan tâm t i tiêu ki u này vì c m th y ư c quan tâm. Dư ng như ai cũng luôn có v n , và khi b n c p t i nó thì s có ph n ng ngay l p t c. Ví d : - B n có hay b m t ng không? - Cu i tu n v a r i tôi phát chán v i s p c a mình - Bí m t c a ngân hàng, c n th n b n b l a 8. Tiêu ki u Câu H i Tiêu ki u câu h i khi n chúng ta ph i d ng l i và suy nghĩ. Nhưng b n tính c a chúng ta luôn quan tâm t i các câu h i. Ví d : - B n có ti n ngh hưu vào lúc 65 tu i? - M t m i khi ph i làm giàu cho ông ch ? - Năm nay b n d nh s làm gì? 9. Tiêu Tin T c N u email c a b n cung c p thông tin m i và ó l i là thông tin h u ích. M t s ngư i s không b qua nó n u h bi t ư c qua tiêu c a email. Hãy xem xét s d ng các tiêu ki u như: - Các tính năng m i ư c ưa vào phiên b n 2.0
  7. - Công b k qu cu c thi Marketing sáng t o 2010 - 10 công ty l n nh t trên sàn ch ng khoán 10. Tiêu ki u Ý Ki n N u kèm theo v i danh t riêng tiêu , hi u qu s cao hơn. Ví d : - T i sao facebook.com l i ư c nhi u ngư i truy c p v y? - Giao thông Hà N i b ùn t c do âu? - àm Vĩnh Hưng vay ti n mua bi t th m i... 11. Tiêu Hư ng M c Tiêu Tiêu này r t hi u qu , c bi t khi b n xác nh úng nhóm i tư ng nh n Email. Ví d : - Dành cho nh ng ngư i g y mu n tăng cân... - B n là Marketer và mu n tăng hi u qu công vi c c a mình? - Chương trình khuy n mãi l n dành cho các bà n i tr 12. Tiêu Cá Nhân T t c các tiêu Email có th cá nhân hóa và tích h p v i các ki u khác.
  8. Ví d : - A, B n ã có ti n ngh hưu lúc 65 tu i chưa? - 15 ki u tiêu Email dành cho B 13. Tiêu Kỳ Ngh , Ngày L Tiêu danh cho các kỳ ngh , ngày l r t ư c quan tâm trong th i gian di n ra kỳ ngh , ngày l ó. Ví d : - Các phương pháp gi m cân cho ngày t t - Chương trình du l ch Mùa hè t i Nha trang - Th i trang cho mùa Xuân m áp... 14. Tiêu M nh L nh Tiêu m nh l nh luôn ưa ra hành ng tr c ti p mà ngư i c ph i làm. Ki u tiêu này có tác d ng nhanh nh t sau ó là n ki u Kh n C p. Ví d : - Xác nh n ăng ký c a b n - Ng ng ngay vi c hút thu c lá - u tư vào vinaCapital 15. Tiêu ki u Lý Do T i Sao
  9. Cùng v i ki u Làm th nào, ây là ki u tiêu thu hút ư c s quan tâm l n. Ví d : - T i sao Google r i kh i Trung Qu c? - T i sao b n b m t ng ? - T i sao Apple th ng ki n HTC? 15 ki u tiêu trên ây chưa ph i t t c . Còn nhi u ki u tiêu khác n a, vi c k t h p chúng v i nhau cũng t o ra v s các tiêu sáng t o. Hãy dành th i gian cho tiêu Email c a b n và b n s th y hài lòng khi k t qu tăng lên rõ r t.
nguon tai.lieu . vn