Xem mẫu

 1. KÕ to¸n ®Ò 1 C©u 1: Mua mét tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y ñi ®Êt trÞ gi¸ khi mua lµ 30.000. S¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m¸y ñi lµ 240.000m 3 . M¸y ñi ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p s¶n lîng ®îc ph©n bæ nh sau: 1). 40.000 2). 40.000 3). 50.000 4). 60.000 5). 20.000 6). 30.000 Yªu cÇu: - H·y lËp b¶ng khÊu hao - Ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø 1 C©u 2:hach toan cac nghiep vu sau: 1. 5/1 B¸n hµng cho kh¸ch hµng B trÞ gi¸ hµng ho¸ 40.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 2 15/1 Nép tiÒn vµo tµi kho¶n ng©n hµng 20.000 . 3 20/1 Mua mét tµi s¶n cè ®Þnh HH 100.000 dïng cho s¶n xuÊt cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n, . chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì chi b»ng tiÒn mÆt 5.000 4 25/1 Tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: . L¬ng gép 30 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. 5 26/1 Kh¸ch hµng B tr¶ l¹i 10% hµng ho¸ cßn nî vµ thanh to¸n nèt sè cßn nî l¹i b»ng . tiÒn mÆt. 6 28/1 Mua hµng cña nhµ cung øng B22 trÞ gi¸ hµng ho¸ 20.000, ký th¬ng phiÕu thêi . h¹n 30 ngµy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n: 1 TiÒn mÆt 20.000 2 TiÒn göi ng©n hµng 40.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 30.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 50.000 5 Kho hµng ho¸ 100.000 6 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 7 Dông cô 10.000 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 20.000 9 Tµi s¶n cè ®Þnh 20.000 10 KhÊu hao TSC§ 2.000 11 Nî thuÕ vµ BHXH 100.000 12 Nî dµi h¹n ng©n hµng 20.000 13 L·i do vay dµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 50.000 14 §Çu t ng¾n h¹n 20.000 15 Vèn ? 16 Quü dù tr÷ 30.000 H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 2. ®Ò 2 C©u 1: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 1 B¸n hµng 4.500 2 Tr¶ l¹i hµng 360 3 Mua hµng 2.485 4 CP b¸n hµng 265 5 CP qu¶n lý DN 196 6 Thu nhËp kh¸c 36 7 CP kh¸c 42 8 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 207 H·y lËp b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh, vµ tÝnh lîi nhuËn sau thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú:1.000, Kho cuèi kú: 370 C©u 2: Mua mét tµi s¶n lµ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua lµ 11.000, gi¸ trÞ cßn l¹i uíc tÝnh 1.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. M¸y tÝnh ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. Yªu cÇu lËp b¶ng khÊu hao. C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. 5/2 B¸n hµng cho kh¸ch hµng B trÞ gi¸ hµng ho¸ 60.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 10/2 Mua hµng cña nhµ cung øng BN trÞ gi¸ hµng ho¸ 12.000, chi phÝ vËn chuyÓn 500 nhµ cung øng ghi sæ cho chÞu. 15/2 Mua hµng cña nhµ cung øng B23 trÞ gi¸ 30.000, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngµy, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 20/2 Mua mét TSC§ lµ « t« t¶i trÞ gi¸ 800, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 20/2 Tr¶ tríc tiÒn thuª VP cho 2 n¨m b»ng tiÒn mÆt 20.000/1n¨m, tæng céng 40.000/1n¨m. 25/2 Mua hµng trÞ gi¸ 30.000 ®îc gi¶m gi¸ 5% nÕu thanh to¸n trong vßng 10 ngµy, ho¸ ®¬n ghi hµng mua ®· gi¶m. 26/2 Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biªt: L¬ng gép 4.500, thuÕ vµ b¶o hiÓm cña nh©n viªn 10%, thuÕ vµ BH doanh nghiÖp ph¶i nép 12%. 27/2 B¸n hµng thu tiÒn mÆt trÞ gi¸ hµng ho¸ 45.000, vËn chuyÓn 5.000 ®Õn tËn n¬i cho kh¸ch hµng kh«ng thu thªm tiÒn. DÞch vô vËn chuyÓn doanh nghiÖp thuª ngoµi tr¶ tiÒn sau. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 3. ®Ò 3 C©u 1: Mét doanh nghiÖp cã sè liÖu kÕ to¸n trong th¸ng 3 n¨m N nh sau: Ngµy th¸ngDiÔn gi¶iNhËpSè l­îng§¬n gi¸Thµnh tiÒn 01/03Tån kho8002.00012/03NhËp kho2002.60020/3NhËp kho10002.50021/3XuÊt kho300 22/3XuÊt kho1200 25/3XuÊt kho100 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hµng b¸n trong th¸ng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt DN sö dông PP kª khai thêng xuyªn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng xuÊt kho theo Pph¸p FIFO. C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 5/3 B¸n hµng chÞu cho kh¸ch hµng B trÞ gi¸ hµng ho¸ 40.000, chi phÝ vËn chuyÓn 5.000 doanh nghiÖp ghi sæ cho kh¸ch hµng chÞu. DÞch vô vËn chuyÓn doanh nghiÖp thuª ngoµi tr¶ sau. 8/3 Tr¶ tiÒn c«ng t¸c phÝ cho nh©n viªn qu¶n lý 300 b»ng tiÒn SEC. 10/3 B¸n hµng cho kh¸ch hµng ANN, trÞ gi¸ 60.000 ký TP thêi h¹n 90 ngµy l·i xuÊt 10%/1n¨m. 20/3 Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: HÖ sè l- Sè ngêi ¬ng Møc l¬ng c¬ b¶n: 350.000. BËc 1 2.34 2 BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp BËc 2 2.67 3 ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh 3BËc 3 4 nghiÖp ph¶i nép 2%. 30/3 Kh¸ch hµng ANN ®Õn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu kú kÕ to¸n. H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). 1 TiÒn mÆt 160.000 2 TiÒn göi ng©n hµng 36.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 45.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 27.000 5 Kho hµng ho¸ 112.000 6 Th¬ng phiÕu ph¶i thu 15.000 7 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 8 Dông cô 10.000 9 Tµi s¶n cè ®Þnh 160.000 10 KhÊu hao TSC§ 16.000 11 Nî thuÕ vµ BHXH 30.000 12 Nî dµi h¹n ng©n hµng 100.000 13 §Çu t ng¾n h¹n 30.000 14 Quü dù tr÷ 80.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 4. ®Ò 4 C©u 1: Mét doanh nghiÖp mua mét tµi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ mua lµ 100 Tr ®ång. Chi phÝ vËn chuyÓn lµ 5 Tr ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lµ 5 Tr ®ång, phÕ liÖu thu håi do ch¹y thö lµ 2 Tr ®ång. H·y x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña TSC§ C©u 2: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu kú kÕ to¸n. H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). 1 TiÒn mÆt 160.000 2 TiÒn göi ng©n hµng 36.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 45.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 27.000 5 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 45.000 6 Kho hµng ho¸ 112.000 7 Th¬ng phiÕu ph¶i thu 26.000 8 Ph¶i thu kh¸c 10.000 9 Vèn gãp liªn doanh 15.000 10 Tµi s¶n cè ®Þnh 160.000 11 KhÊu hao TSC§ 16.000 12 Nî thuÕ vµ BHXH 36.000 13 Nî dµi h¹n ng©n hµng 100.000 14 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 60.000 15 Vay dµi h¹n 30.000 16 Quü dù tr÷ 120.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau (yªu cÇu ghi b»ng s¬ ®å tµi kho¶n – Ch÷ T) 10/4 B¸n hµng cho kh¸ch hµng ANN, trÞ gi¸ 80.000 ký TP thêi h¹n 90 ngµy l·i xuÊt 10%/1n¨m. 15/4 Mua hµng cña nhµ cung øng B1 trÞ gi¸ hµng ho¸ 50.000 thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 20/4 Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biªt: L¬ng gép 15.000, thuÕ vµ b¶o hiÓm cña nh©n viªn 10%, thuÕ vµ BH doanh nghiÖp ph¶i nép 12%. 25/4 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn trong th¸ng 500 b»ng tiÒn SEC 28/4 Mua mét m¸y tÝnh ®Ó dïng cho v¨n phßng, trÞ gi¸ khi mua lµ 20.000, chi phÝ vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt 500. DN thanh to¸n ngay b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 5. ®Ò 5 C©u 1: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hµng ho¸ trong th¸ng nh sau: Ngµy NhËp DiÔn gi¶i th¸ng Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01/05 Tån kho 1.000 12.000 10/05 Mua hµng 500 13.200 15/5 B¸n hµng 400 16/5 B¸n hµng 400 20/5 Mua hµng 1.500 13.000 21/5 B¸n hµng 1.200 22/5 Mua hµng 500 14.000 27/5 Mua hµng 700 13.500 28/5 B¸n hµng 1.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hµng b¸n trong th¸ng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p FIFO. C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau (yªu cÇu ghi b»ng s¬ ®å tµi kho¶n – Ch÷ T) 2/5 B¸n mét TSC§ lµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c, trÞ gi¸ 3.000 ®· khÊu hao hÕt 550 thu vÒ ®îc 2.700 b»ng tiÒn mÆt. 3/5 Thanh to¸n tiÒn dÞch vô bu chÝnh viÕn th«ng 3.000 b»n tiÒn mÆt 5/5 Mua hµng cña nhµ cung øng BNN trÞ gi¸ hµng ho¸ 20.000, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 30 ngµy, l·i xuÊt 9%/1n¨m. 20/5 Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: L¬ng gép 9.000, BHXH cña nh©n viªn 500, cña DN 400 ThuÕ cña nh©n viªn 300, thuÕ cña DN 400 20/5 Tr¶ tiÒn cho nhµ cung øng BNN b»ng tiÒn SEC C©u 3: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 1 B¸n hµng 32.500 2 Tr¶ l¹i hµng 3.250 3 Mua hµng 22.000 4 CP b¸n hµng 600 5 CP qu¶n lý DN 1.700 6 Thu nhËp kh¸c 500 7 CP kh¸c 400 8 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 1462,5 9 CP Tµi chÝnh 860 H·y lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, tÝnh lîi nhuËn tríc thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú: 500, Kho cuèi kú: 300 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 6. ®Ò 6 C©u 1: Cho mét tµi s¶n cè ®Þnh lµ xe « t« t¶i cã nguyªn gi¸ 18.000, gi¸ trÞ cßn l¹i íc tÝnh 2.000, dù tÝnh sè Km xe sÏ ch¹y lµ 200.000 Km. Sè Km ®îc ph©n bæ nh sau: 1. 45.000 Km 2. 35.000 Km 3. 40.000 Km 4. 10.000 Km 5. 50.000 Km 6. 20.000 Km H·y lËp b¶ng khÊu hao cña TSC§, biÕt TS ®îc ®a vµo sö dông 1/1/N C©u 2: Cho mét sè nghiÖp vô sau: 1. 1/6 B¸n hµng cho kh¸ch hµng A 12 trÞ gi¸ hµng ho¸ lµ 80.000, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 90 ngµy l·i xuÊt 7.5% 2. 2/6 Mua TCS§ trÞ gi¸ 9.000 tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 3. 5/6 Traí læång nhán viãn thaïng 12/N-1 bàòng SEC, 13000. 4. 6/6 Tr¶ l¬ng NV th¸ng 12/N-1 b»ng SEC 5. 13/6 Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng TM biÕt: Møc l¬ng c¬ b¶n: 290 HÖ sè 1 – BËc kü s: 1.78 HÖ sè 2 – BËc kü s: 2.02 HÖ sè 3 – BËc kü s: 2.10 B¶o hiÓm XH, YT, KPC§ ngêi lao ®éng ph¶i nép: 6% B¶o hiÓm XH, YT, KPC§ ngêi thuª L§ ph¶i nép: 19% BiÕt r»ng: Cã 2 NV l¬ng hÖ sè 1, 2 NV l¬ng hÖ sè 2, 4 NV l¬ng hÖ sè 3 6. 15/6 ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu cña kh¸ch hµng A 12 t¹i ng©n hµng, ng©n hµng tÝnh l·i xuÊt 10%. Yªu cÇu: 1. H·y thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kho lµ kª khai ®Þnh kú 2. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi th¸ng 1. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª sau vµo thêi ®iÓm ®Çu kú kÕ to¸n cña 01 doanh nghiÖp: Kho¶n môc Gi¸ trÞ Kho¶n môc Gi¸ trÞ (Tr ®) (Tr ®) TiÒn mÆt 150 Nî ph¶i tr¶ 100 TiÒn göi ng©n hµng 200 Nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i 40 nép Nî ph¶i thu 200 Chi phÝ ph¶i tr¶ 20 Kho hµng ho¸ 120 Vay dµi h¹n ng©n hµng 200 Chi phÝ tr¶ tríc 20 Vèn ? §Çu t ng¾n h¹n 100 Quü dù tr÷ 25 Tµi s¶n cè ®Þnh 330 Thu nhËp ®Ó l¹i 50 KhÊu hao tµi s¶n cè 33 L¬ng ph¶i tr¶ 20 ®Þnh §Çu t dµi h¹n 250 L·i do vay dµi h¹n ®Õn h¹n 10 tr¶ 1. H·y tÝnh gi¸ trÞ kho¶n môc lµ “Vèn”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 7. 2. H·y lËp b¶ng c©n ®èi vµ b¶ng tæng kÕt tµi s¶n ®Çu kú. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 8. ®Ò 7 C©u 1: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hµng ho¸ trong th¸ng 7 n¨m N nh sau: Ngµy th¸ngDiÔn gi¶iNhËpSè lîng§¬n gi¸Thµnh tiÒn01/07Tån kho1.0001.00005/07Mua hµng4.00080010/07Mua hµng6.0001.10020/07B¸n hµng8.000 25/07B¸n hµng1.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hµng b¸n trong th¸ng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p LIFO. C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). 1 TiÒn mÆt 85.000 2 TiÒn göi ng©n hµng 95.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 12.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 50.000 5 Kho hµng ho¸ 78.000 6 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 7 Dông cô 10.000 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 10.000 9 Tµi s¶n cè ®Þnh 120.000 10 KhÊu hao TSC§ 12.000 11 Nî thuÕ vµ BHXH 50.000 12 Nî dµi h¹n ng©n hµng 60.000 13 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 10.000 14 L·i do vay dµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 50.000 15 §Çu t ng¾n h¹n 20.000 16 Quü dù tr÷ 30.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. Nép tiÒn vµo tµi kho¶n ng©n hµng 20.000 2. B¸n mét TSC§ lµ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua 40.000, thu vÒ ®îc 36.000 b»ng tiÒn mÆt, biÕt r»ng m¸y tÝnh mua ngµy 1/7/N-1. M¸y tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p trung b×nh 10%. 3. Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. BiÕt: L¬ng gép 9.600; ThuÕ cña nh©n viªn 300, b¶o hiÓm cña nh©n viªn 400. ThuÕ vµ b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp 450. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 9. ®Ò 8 C©u 1: Cho mét tµi s¶n cè ®Þnh ®îc mua vÒ ngµy 1/8/2003, gi¸ mua lµ 20 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lµ 5 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lµ 5 triÖu ®ång. 1. H·y h¹ch to¸n khi ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông biÕt khi mua doanh nghiÖp ®· tr¶ 15 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i nî tr¶ sau. 2. LËp b¶ng khÊu hao TSC§ nµy biÕt TSC§ ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Thêi h¹n dù kiÕn lµ 5 n¨m. 3. H¹ch to¸n hao mßn TSC§ vµo cuèi n¨m ®Çu tiªn, tøc vµo ngµy 31/12/2003 C©u 2: Cho mét sè nghiÖp vô sau: 1. 5/8 B¸n hµng cho B nî, trÞ gi¸ hµng ho¸ 100 triÖu ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 30 ngµy, l·i 9%n¨m. 2. 10/8 Tr¶ tiÒn thuª v¨n phßng cho 3 n¨m b»ng tiÒn mÆt trÞ gi¸ 30 triÖu. 3. 15/8 Vay ng©n hµng ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh, sè tiÒn 200 triÖu. 4. 20/8 Mua 01 tµi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 5. 25/8 L¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hµnh lµ 45 triÖu, BHXH trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. 6. 25/4 Kh¸ch hµng B tr¶ tiÒn nî do mua hµng b»ng SEC. Yªu cÇu: 1. H·y ghi sæ nhËt ký c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kho theo ph¬ng ph¸p kª khai ®Þnh kú. 2. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi th¸ng. C©u 3: Cho d÷ liÖu mua vµ b¸n hµng trong th¸ng 8 n¨m 2004 cña mét doanh nghiÖp nh sau: Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i Sè lîng §¬n gi¸ Hµng tån kho ®Çu kú 1000 1.000 5/8 Mua hµng 500 1.100 10/8 B¸n hµng 600 15/8 Mua hµng 400 1.200 20/8 B¸n hµng 500 22/8 B¸n hµng 100 25/8 Mua hµng 400 1.250 30/8 B¸n hµng 250 Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng b¸o c¸o xuÊt nhËp hµng hãa trong th¸ng, tÝnh gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho. BiÕt doanh nghiÖp h¹ch to¸n kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p LIFO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 10. 2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng hãa tån kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n vµo cuèi th¸ng 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 11. ®Ò 9 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 5/9 B¸n hµng cho B nî, trÞ gi¸ hµng ho¸ 200 triÖu chi phÝ vËn chuyÓn 1 triÖu, KH chÞu. 10/9 Tr¶ tiÒn thuª Qu¶ng c¸o cho 3 n¨m, 12 triÖu b»ng tiÒn mÆt 12/9 B¸n hµng cho kh¸ch hµng A22, trÞ gi¸ hµng hãa 20 triÖu, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngµy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. 20/9 Mua mét xe vËn t¶i, trÞ gi¸ 30 triÖu, tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 25/9 Mua 01 tµi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 25/9 L¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hµnh lµ 32 triÖu, BHXH trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. C©u 2: Cho d÷ liÖu mua vµ b¸n hµng trong th¸ng 9 n¨m 2004 cña mét doanh nghiÖp nh Ngµy NhËp sau: DiÔn gi¶i th¸ng Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01/09 Tån kho 1.000 12.000 06/09 Mua hµng 0.900 13.200 16/09 B¸n hµng 0.400 19/09 B¸n hµng 0.800 20/09 Mua hµng 1.900 13.500 21/09 B¸n hµng 1.200 22/09 Mua hµng 0.900 14.000 27/09 Mua hµng 0.700 13.000 28/09 B¸n hµng 2.000 30/09 Mua hµng 2.500 12.000 Yªu cÇu: LËp b¶ng b¸o c¸o xuÊt nhËp hµng hãa trong th¸ng, tÝnh gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho. BiÕt doanh nghiÖp h¹ch to¸n kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p FIFO. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng hãa tån kho vµ gi¸ vèn hµng b¸n vµo cuèi th¸ng 9 C©u 3: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n 1 TiÒn mÆt 110.000 2 TiÒn göi ng©n hµng 30.000 3 Nî ph¶i thu 25.000 4 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 45.000 5 Kho hµng ho¸ 112.000 6 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 26.000 7 Ph¶i thu kh¸c 10.000 8 Tµi s¶n cè ®Þnh 160.000 9 KhÊu hao TSC§ 16.000 10 Nî thuÕ vµ BHXH 36.000 11 Nî dµi h¹n ng©n hµng 100.000 12 Chi phÝ ph¶i tr¶ 10.000 13 Vay dµi h¹n 12.000 14 Quü dù tr÷ 120.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 12. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). ®Ò 10 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. Tr¶ l¬ng cho CBCNV trong th¸ng 12 b»ng tiÒn SEC lµ 60.000. T¹m gi÷ l¬ng CBCNV ®i c«ng t¸c xa cha lÜnh 10.000 2. XuÊt quü tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n tiÒn ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt trong th¸ng 10/2005 40.000, thuÕ GTGT lµ 10%. 3. Thu håi t¹m øng thõa trõ vµo l¬ng, sè tiÒn 6.000 4. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng tríc 500 = tiÒn SEC, tiÒn ®iÖn ®· ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ph¶i tr¶. 5. Cho C«ng ty X vay tiÒn: 50.000, thêi h¹n cho vay 6 th¸ng, l·i xuÊt 12%/1n¨m. C«ng ty X tr¶ ngay l·i th¸ng ®Çu trõ vµo sè tiÒn vay. C«ng ty ®· xuÊt tiÒn Sec giao cho ngêi vay. 6. Trong th¸ng 10/N+1 DN ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp 01 dµn m¸y tÝnh míi, trÞ gi¸ 90.000. 7. ChuyÓn kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng gãp vèn liªn doanh dµi h¹n 2.000 8. Trong n¨m ®Çu t 2.000 cho c«ng ty X, LËp dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n 10%. 9. Thanh to¸n th¬ng phiÕu ®· ®Õn h¹n cho nhµ cung øng BN1 b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ th¬ng phiÕu 460.000, ký phiÕu nî thêi h¹n 120 ngµy, l·i xuÊt 9%/1n¨m. 10. Cuèi th¸ng kiÓm kª kho ph¸t hiÖn thiÕu mét lîng hµng ho¸ trÞ gi¸ 6.000. Thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh xö lý: Thñ kho ph¶i båi thêng 50%, 50% tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n. C©u 2: Mua mét tµi s¶n lµ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua lµ 11.000, gi¸ trÞ cßn l¹i uíc tÝnh 1.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. M¸y tÝnh ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. Yªu cÇu ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø nhÊt. C©u 3: 1 B¸n hµng 80.000 2 Tr¶ l¹i hµng 800 Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c Mua hµngsau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. H·y tÝnh lîi nhuËn sau 3 th«ng sè 69.000 4 ®Çu kú: 500, Kho cuèi kú: 300 thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho CP b¸n hµng 1500 5 CP qu¶n lý DN 2.000 6 Thu nhËp kh¸c §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 420 7 CP kh¸c 680 8 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 3.960 9 CP Tµi chÝnh 1.250 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 14. ®Ò 11 C©u 1: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ g×? C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 1. Mua mét TSC§ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT 5.000, thuÕ GTGT 10%, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö chi b»ng tiÒn SÐc 300. 2. B¸n mét TSC§ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, trÞ gi¸ khi mua 2.000 ®· khÊu hao hÕt 300 thu vÒ ®îc 1500 b»ng tiÒn mÆt. 3. Doanh nghiÖp trùc tiÕp mua hµng t¹i kho cña nhµ cung øng BN, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 30.000, hµng ®a vÒ thùc tÕ nhËp kho lµ 29.000 sè thiÕu ngêi ¸p t¶i hµng ph¶i båi thêng. TiÒn mua hµng ghi sæ chÞu. 4. B¸n hµng ho¸ theo ph¬ng thøc tr¶ gãp, gi¸ b¸n 30.000, thuÕ GTGT lµ 10%, ngêi mua thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn Sec, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 6 th¸ng víi l·i suÊt 10%/1n¨m. 5. Mua hµng cña nhµ cung øng B1 trÞ gi¸ hµng hãa 20.00, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 6. Kh¸ch hµng AN1 ®Õn thanh to¸n th¬ng phiÕu ®Õn h¹n b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ th- ¬ng phiÕu 14.500, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngµy l·i xuÊt 8%/1n¨m. 7. Thanh to¸n th¬ng phiÕu ®· ®Õn h¹n cho nhµ cung øng BN mét nöa b»ng tiÒn mÆt, mét nöa b»ng tiÒn SEC, trÞ gi¸ th¬ng phiÕu 10.000, ký phiÕu nî thêi h¹n 90 ngµy, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 8. Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: L¬ng gép: 7.000; BHXH cña nh©n viªn: 7%; ThuÕ cña nh©n viªn: 5%; BHXH cña DN: 7%; ThuÕ cña DN: 6% 9. Vay dµi h¹n ng©n hµng 50.000 ®Ó thanh to¸n cho nhµ cung øng BN, l·i xuÊt 12%/1n¨m, thêi h¹n vay 6 n¨m. 10. Cuèi n¨m kiÓm kª thÊy cßn mét sè kh¸ch hµng nî, yªu cÇu lËp dù phßng cho nî khã ®ßi. - §èi víi nh÷ng kho¶n nî > 1 n¨m: 5% §èi víi nh÷ng kho¶n nî > 2 n¨m: 10% - Kh¸ch hµng A1 mua hµng chÞu ngµy 1/1/N-1: 20.000 - Kh¸ch hµng A2 mua hµng chÞu ngµy 1/1/N: 20.000 - Kh¸ch hµng A3 mua hµng chÞu ngµy 1/1/N-1: 30.000 C©u 3: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. 1 CP tµi chÝnh 45.000 6 CP b¸n hµng 100.000 2 DT ho¹t ®éng TC 15.000 7 CP qu¶n lý DN 100.000 3 B¸n hµng 1,000.00 8 Thu nhËp kh¸c 8.600 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö 4 dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Tr¶ l¹i hµng 8.000 9 CP kh¸c 26.000 5 Mua hµng 600.000 1 ThuÕ ®èi víi xÝ 49.600 0 nghiÖp
 15. Yªu cÇu: TÝnh lîi nhuËn sau thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú: 360.000, Kho cuèi kú: 470.000 ®Ò 12 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. Chi tiÒn mÆt thanh to¸n hé c«ng ty con tiÒn mua hµng, gi¸ trÞ 30.000. 2. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng tríc 500 = tiÒn SEC, tiÒn ®iÖn ®· ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ph¶i tr¶. 3. Vay dµi h¹n 30.000 ®Ó øng vèn cho ngêi nhËn thÇu XDCB, thêi h¹n vay 5 n¨m, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 4. Trong th¸ng 10/N+1 DN ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp 01 dµn m¸y tÝnh míi, trÞ gi¸ 90.000. 5. LËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cho nh÷ng kho¶n nî > 2 n¨m: 1.200, C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n 1 TiÒn göi ng©n hµng 120.000 2 TiÒn mÆt 60.000 3 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 42.000 4 Kho hµng ho¸ 100.000 5 C¸c kho¶n ph¶i thu 10.000 6 Dông cô 10.000 7 KhÊu hao TSC§ -20.000 8 Nî thuÕ vµ BHXH 50.000 9 Nî dµi h¹n ng©n hµng 60.000 10 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 10.000 11 Tµi s¶n cè ®Þnh 100.000 12 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 14 Quü dù tr÷ 30.000 Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ®èi kÕ to¸n ®ÇuTån (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). kú kho 15.000 5.000 C©u 3: Cho sèhµng nhËp xuÊt hµng ho¸ trong th¸ng, h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt Mua liÖu 8.000 6.000 B¸n hµng 5.000 kho, gi¸ vèn hµng b¸n vµ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p FIFO. B¸n hµng 5.000 Mua hµng 1.900 6.500 B¸n hµng 4.000 Mua hµng 2.000 7.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Mua hµng 7.000 6.000 Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú B¸n hµng 12.000 Mua hµng 2.500 7.500
 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 17. ®Ò 13 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 1. B¸n mét TSC§ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, trÞ gi¸ khi mua 2.000 ®· khÊu hao hÕt 300 thu vÒ ®îc 1500 b»ng tiÒn mÆt. 2. Kh¸ch hµng tr¶ l¹i mét sè hµng ho¸ do hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 9.000. §ång ý gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng 3.000 trõ vµo sæ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 3. B¸n hµng cho kh¸ch hµng A5 trÞ gi¸ hµng ho¸ 14.000, chi phÝ vËn chuyÓn vÒ ®Õn kho cña kh¸ch lµ 500, kh¸ch thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt, chi phÝ vËn chuyÓn ghi sè tr¶ sau. 4. Mua hµng cña nhµ cung øng B2 trÞ gi¸ hµng ho¸ 20.000, ®îc gi¶m gi¸ 2% nÕu thanh to¸n trong vßng 30 ngµy, ho¸ ®¬n ghi hµng mua cha gi¶m. Thêi h¹n thanh to¸n tèi ®a lµ 60 ngµy. 5. Ghi phiÕu l¬ng vµ tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: 6. L¬ng gép 55 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. C©u 2: Mua mét tµi s¶n cè ®Þnh ®îc mua vÒ ngµy 1/4/2003, gi¸ mua lµ 120 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lµ 5 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lµ 5 triÖu ®ång. 1. H·y h¹ch to¸n khi ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông biÕt khi mua doanh nghiÖp ®· tr¶ 15 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i nî tr¶ sau. 2. LËp b¶ng khÊu hao TSC§ nµy biÕt TSC§ ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Thêi h¹n dù kiÕn lµ 5 n¨m. 3. H¹ch to¸n hao mßn TSC§ vµo cuèi n¨m ®Çu tiªn, tøc vµo ngµy 31/12/2003 C©u 3: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). 1 KhÊu hao TSC§ -14.000 2 Nî ph¶i thu 10.000 3 Chi phÝ ph¶i tr¶ 16.000 4 Ph¶i thu kh¸c 12.000 5 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 20.000 6 Vay dµi h¹n 21.000 7 TiÒn göi ng©n hµng 30.000 8 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 35.000 9 Nî thuÕ vµ BHXH 36.000 10 Kho hµng ho¸ 100.000 11 Nî dµi h¹n ng©n hµng 100.000 12 Quü dù tr÷ 120.000 13 Tµi s¶n cè ®Þnh 140.000 14 TiÒn mÆt 200.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 19. ®Ò 14 C©u 1: Mua mét tµi s¶n cè ®Þnh lµ m¸y b¬m níc trÞ gi¸ khi mua lµ 42.000. S¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m¸y b¬m lµ 240.000m 3 . M¸y b¬m ®îc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p s¶n lîng ®îc ph©n bæ nh sau: 1). 40.000 2). 40.000 3). 50.000 4). 60.000 5). 20.000 6). 30.000 Yªu cÇu: - H·y lËp b¶ng khÊu hao - Ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø 1 C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vµo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d ®Çu kú cña tµi kho¶n vèn vµ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tµi s¶n). 1 KhÊu hao TSC§ 20.000 2 Nî ph¶i thu 30.000 3 Ph¶i thu kh¸c 12.000 4 TiÒn göi ng©n hµng 30.000 5 Kho hµng ho¸ 100.000 6 Tµi s¶n cè ®Þnh 140.000 7 §Çu t ng¾n h¹n 10.000 8 TiÒn mÆt 200.000 9 Chi phÝ ph¶i tr¶ 16.000 10 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 20.000 11 L·i do vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 21.000 12 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000 13 Nî thuÕ vµ BHXH 25.000 14 Nî dµi h¹n ng©n hµng 100.000 15 Quü dù tr÷ 120.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 5/12 B¸n hµng cho kh¸ch hµng B trÞ gi¸ hµng ho¸ 60.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 15/12 Rót tiÒn ng©n hµng vÒ nhËp quü 20.000 20/12 Mua mét tµi s¶n cè ®Þnh 100.000 cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì chi b»ng tiÒn mÆt 5.000 25/12 Tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: L¬ng gép 9 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. 26/12 Kh¸ch hµng B tr¶ l¹i 10% hµng ho¸ ®· mua vµ thanh to¸n nèt sè cßn nî l¹i b»ng tiÒn mÆt. 28/12 Thanh to¸n tiÒn mua TSC§ b»ng tiÒn SEC 30/12 Mua hµng cña nhµ cung øng BM trÞ gi¸ hµng hãa 12.000, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt , sè cßn l¹i chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 20. ®Ò 15 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. 1/ 12 B¸n hµng thu tiÒn mÆt, trÞ gi¸ 50 triÖu. 2. 5/12 B¸n hµng cho B nî, trÞ gi¸ hµng ho¸ 200 triÖu chi phÝ vËn chuyÓn 1 triÖu, KH chÞu. 3. 10/12 Tr¶ tiÒn thuª Qu¶ng c¸o cho 3 n¨m, 12 triÖu b»ng tiÒn mÆt 4. 10/12 B¸n hµng cho kh¸ch hµng A22, trÞ gi¸ hµng hãa 20 triÖu, ký th¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngµy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. 5. 12/12 Mua mét xe vËn t¶i, trÞ gi¸ 30 triÖu, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 6. 15/12 Nép tiÒn vµo tµi kho¶n ng©n hµng 100 triÖu 7. 20/12 Mua 01 tµi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 8. 25/12 L¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hµnh lµ 32 triÖu, BHXH trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. 9. 25/12 Kh¸ch hµng B tr¶ tiÒn nî do mua hµng b»ng SEC, trÞ gi¸ 50 triÖu. 10. 26/12 Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt trÞ gi¸ 1,5 triÖu, tr¶ 1/2 b»ng tiÒn mÆt sè cßn l¹i nî. 11. 30/12 Kh¸ch hµng B tr¶ l¹i 10% hµng hãa cßn nî, do thÞ trêng gi¸ c¶ cã sù biÕn ®éng gi¶m nªn doanh nghiÖp ®ång ý gi¶m gi¸ 5% trªn sè hµng cßn nî l¹i. 12. 30/12 Kh¸ch hµng A22 ®Õn thanh to¸n tiÒn mua hµng ngµy 10/12. Yªu cÇu: a. H·y thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kho lµ kª khai ®Þnh kú. b. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi kú C©u 2: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hµng ho¸ trong th¸ng, h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho, gi¸ vèn hµng b¸n vµ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho theo ph ¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn (BiÕt r»ng doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) NhËp DiÔn gi¶i Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tån kho 15.000 5.000 Mua hµng 8.000 6.000 B¸n hµng 5.000 B¸n hµng 5.000 Mua hµng 1.900 6.500 B¸n hµng 4.000 Mua hµng 2.000 7.000 Mua hµng 7.000 6.000 B¸n hµng 12.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mua hµng 2.500 7.500 - Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú