Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 14 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT, NHËP KHÈU DÞCH Vô Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000USD Kế Thực Thực hiện so Mã số hoạch hiện với năm năm năm trước (%) A B 1 2 3 I. Xuất khẩu 01 1. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát 02 (*) Trong đó: 10 nước/vùng lãnh thổ chủ yếu 03 1.1. Thu dịch vụ bưu chính 04 1.2. Thu dịch vụ chuyển phát 05 287 2. Dịch vụ viễn thông 06 Trong đó: 10 nước/vùng lãnh thổ chủ yếu (*) 07 2.1. Thu dịch vụ điện thoại quốc tế 08 2.2. Thu dịch vụ truyền số liệu quốc tế 09 2.3. Thu phát hình 10 2.4. Thu thuê kênh, thuê cổng kết nối internet 11 2.5. Thu khác về dịch vụ viễn thông 12 II. Nhập khẩu 13 1. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát 14 (*) Trong đó: 10 nước/vùng lãnh thổ chủ yếu 15 1.1. Chi dịch vụ bưu chính 16 1.2. Chi dịch vụ chuyển phát 17 2. Dịch vụ viễn thông 18 (*) Trong đó: 10 nước/vùng lãnh thổ chủ yếu 19 2.1. Chi dịch vụ điện thoại quốc tế 20 2.2. Chi dịch vụ truyền số liệu quốc tế 21 2.3. Chi phát hình 22 2.4. Chi thuê kênh, thuê cổng kết nối internet 23 2.5. Chi thanh toán cước thông tin hàng hải 24 2.6. Chi khác về dịch vụ viễn thông 25 Ghi chú: (*) Chi tiết trị giá xuất, nhập khẩu dịch vụ bưu chính và chuyển phát, dịch vụ viễn thông theo 10 nước/vùng lãnh thổ lớn nhất, không yêu cầu chi tiết cho từng khoản mục dịch vụ. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 287