Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 14 B/GTVT-HH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU PHÝ DÞCH Vô HµNG H¶I Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... (N¨m) (Côc Hµng h¶i ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch Thực hiện So với năm Mã số năm năm trước (%) A B 1 2 3 Tổng trị giá 01 Chia theo loại dịch vụ 1. Thu dịch vụ bảo đảm hàng hải 02 2. Thu dịch vụ cảng biển 03 Chia theo tỉnh/thành phố 257 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 257