Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 14B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh SINH VI£N TèT NGHIÖP CAO §¼NG Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B 1 2 3 4 5 Tổng số 01 Trong tổng số - Nữ 02 - Dân tộc ít người 03 - Hệ dài hạn 04 332 - Hệ chuyên tu 05 - Hệ tại chức 06 Chia theo ngành đào tạo (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 332
nguon tai.lieu . vn