Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 13 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT, NHËP KHÈU DÞCH Vô Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý) ngµy 20 th¸ng cuèi quý b¸o c¸o Đơn vị tính: 1000USD Thực hiện so với cùng kỳ Cộng (%) Dự dồn Thực Kế tính đến Mã hiện Cộng hoạch quý hết số quý dồn năm báo quý trước Quý đến cáo báo báo hết cáo cáo quý báo cáo 286 A B 1 2 3 4 5 6 I. Xuất khẩu 01 1. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát 02 1.1. Thu dịch vụ bưu chính 03 1.2. Thu dịch vụ chuyển phát 04 2. Dịch vụ viễn thông 05 2.1. Thu dịch vụ điện thoại quốc tế 06 2.2. Thu dịch vụ truyền số liệu quốc tế 07 2.3. Thu phát hình 08 2.4. Thu thuê kênh, thuê cổng kết nối internet 09 2.5. Thu khác về dịch vụ viễn thông 10 II. Nhập khẩu 11 1. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát 12 1.1. Chi dịch vụ bưu chính 13 1.2. Chi dịch vụ chuyển phát 14 2. Dịch vụ viễn thông 15 2.1. Chi dịch vụ điện thoại quốc tế 16 2.2. Chi dịch vụ truyền số liệu quốc tế 17 2.3. Chi phát hình 18 2.4. Chi thuê kênh, thuê cổng kết nối internet 19 2.5. Chi thanh toán cước thông tin hàng hải 20 2.6. Chi khác về dịch vụ viễn thông 21 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 286
nguon tai.lieu . vn