Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 13B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN Hç TRî PH¸T TRIÓN CHÝNH THøC THùC HIÖN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... Chia theo nhµ tµi trî vµ ®Þa bµn §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) B¸o c¸o quý: ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu USD Kế hoạch giải ngân năm Thực hiện trong quý Cộng dồn đầu năm đến quý báo cáo Riêng ODA vay Riêng ODA vay Riêng ODA vay Chia ra Chia ra Chia ra Tổng Tổng Tổng Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành số Tổng Cho số Tổng Cho số Tổng Cho số dựng trợ chính số dựng trợ chính số dựng trợ chính vay vay vay cơ ngân sự cơ ngân sự cơ ngân sự lại lại lại bản sách nghiệp bản sách nghiệp bản sách nghiệp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TæNG Sè 172 I. Chia theo nhà tài trợ ............. .............. II. Chia theo địa bàn 1. Tỉnh Trung ương Địa phương 2. Tỉnh Trung ương Địa phương Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 172
nguon tai.lieu . vn