Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 13 B/GTVT-HH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU PHÝ DÞCH Vô HµNG H¶I Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... (Th¸ng) (Côc Hµng h¶i ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng sau th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: Triệu đồng Cộng Thực hiện so với Thực Dự cùng kỳ (%) dồn từ Kế hiện tính Mã đầu năm hoạch tháng tháng Cộng dồn số đến hết Tháng năm báo tiếp đến hết tháng báo cáo theo tháng báo báo cáo cáo cáo A B 1 2 3 4 5 6 Tổng trị giá 01 Chia theo loại dịch vụ 256 1. Thu dịch vụ bảo đảm hàng hải 02 2. Thu dịch vụ cảng biển 03 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 256
nguon tai.lieu . vn