Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 13B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §µO T¹O CAO §¼NG Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Đơn vị tính Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B C 1 2 3 4 5 1. Số trường Trường 01 2. Phòng thí nghiệm Phòng 02 3. Thư viện Thư viện 03 4. Xưởng thực tập Xưởng 04 5. Nhà văn hoá Nhà 05 330 6. Sân thể thao Sân 06 7. Giảng viên Người 07 Trong tổng số: - Cơ hữu Người 08 - Nữ Người 09 - Dân tộc ít người Người 10 - Đại học và trên đại học Người 11 8. Số sinh viên Người 12 Trong tổng số: - Tuyển mới Người 13 330
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Đơn vị tính Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B C 1 2 3 4 5 - Nữ Người 14 - Dân tộc ít người Người 15 - Hệ dài hạn Người 16 - Hệ chuyên tu Người 17 - Hệ tại chức Người 18 9. Số sinh viên chia theo ngành đào tạo Người 19 (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) 331 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 331
nguon tai.lieu . vn