Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 12B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh B¸O C¸O T×NH H×NH THU CHI Vµ CÊP Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... GIÊY PHÐP BIÓU DIÔN NGHÖ THUËT vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Cã YÕU Tè N¦íC NGOµI Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị Thực hiện So với cùng Mã số tính năm kỳ (%) A B C 1 2 1. Thu từ biểu diễn nghệ thuật USD 01 1.1. Các đoàn nghệ thuật của nhà nước ra nước " 02 ngoài 1.2. Các đoàn nghệ thuật của nước ngoài vào Việt " 03 Nam 2. Chi cho các đoàn nghệ thuật của nhà nước " 04 biểu diễn ở nước ngoài 400 3. Cấp giấy phép cho nghệ sỹ nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam 3.1. Số lượt cấp phép Lượt 05 3.2. Số nghệ sỹ biểu diễn Người 06 4. Cấp giấy phép cho nghệ sỹ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật 4.1. Số lượt cấp phép Lượt 07 Trong đó: Số lượt đoàn nghệ thuật của nhà nước ra " 08 nước ngoài biểu diễn 4.2. Số nghệ sỹ biểu diễn Người 09 Trong đó: Số nghệ sỹ của các đoàn nghệ thuật nhà " 10 nước ra nước ngoài biểu diễn Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 400
nguon tai.lieu . vn