Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 12 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè X∙ §¦îC PHñ SãNG Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... PH¸T THANH, TRUYÒN H×NH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Được phủ sóng phát thanh Được phủ sóng truyền hình Mã số Tỷ lệ xã được phủ Tỷ lệ xã được phủ sóng Số xã Số xã sóng phát thanh (%) truyền hình (%) A B 1 2 3 4 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 285 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 285