Xem mẫu

  1. 12 th ph m làm b n m t m i và cách kh c ph c B n thư ng không mu n nh c mình ra kh i giư ng và b t u m t ngày làm vi c v i tâm tr ng m t m i nhưng b n không hi u nguyên nhân nào làm b n m t m i như th . Theo các chuyên gia s c kh e, dư i ây là 12 nguyên nhân có th làm cho cơ th b n m t m i và cách i u ch nh. 1. Thi u ng B n ã ng quá ít. Trên th c t r t nhi u ngư i ã vư ng vào tình tr ng này. M t trong nh ng nguyên nhân u tiên thư ng xuyên khi n b n c m th y m t m i là thi u ng . Theo Vi n Nghiên c u y t Hoa Kỳ, 70 tri u ngư i M thư ng xuyên trong tình tr ng thi u ng . N u b n b t u
  2. i ng vào lúc n a êm, thì thi u ng chính là nguyên nhân khi n b n m t m i. Kh c ph c: B y n tám ti ng là th i gian b n c n cho gi c ng m i t i. M t ng ban êm thư ng làm b n m t m i vào sáng s m. nh: Inmagine 2. Ng ngáy R t nhi u ngư i nghĩ r ng h ang ng y nhưng trên th c t , ch ng ng ngáy có th làm cơ th h b thi u ng và t ó làm cho b n c m th y m t m i. Ngáy lúc ng
  3. khi n hơi th c a b n ngưng l i nhi u l n trong m t th i gian ng n. M i l n ng ng th như th s khi n b n b th c gi c, m c dù có th b n không ý th c ư c i u này trong gi c ng . Vì th , b n có th b thi u ng m c dù th i gian b n ng là 8 ti ng m i t i. Kh c ph c: Hãy gi m cân n u b n th a cân. Bên c nh ó, b n không nên hút thu c và b n có th s d ng thi t b h tr th CPAP ch ng ng ngáy. 3. Không năng lư ng Ăn quá ít và ăn th c ph m không ch t dinh dư ng cũng là nguyên nhân làm b n m t m i. N u b a i m tâm c a b n quá ít ch t dinh dư ng, b n s c m th y ch m ch p và m t m i trong khi làm vi c do ư ng huy t c a b n b h th p. Kh c ph c: B n nên ăn dinh dư ng vào các b a sáng b ng nh ng th c ph m giàu protein và calo như tr ng, s a,
  4. bánh mì. Th c ơn này s khi n cho cơ th b n có năng lư ng ho t ng trong m t ngày dài. 4. Thi u máu ph n , thi u máu là nguyên nhân u tiên làm cho cơ th m t m i. B nh thi u máu x y ra khi cơ th không có các t bào h ng c u ưa ô xy n các cơ quan trong cơ th . B nh này có th d dàng phát hi n b ng phương pháp th máu. Kh c ph c: Thi u s t trong máu chính là nguyên nhân làm thi u máu. Nh ng ngư i b thi u máu có th nhanh chóng h t b nh b ng cách u ng các viên b sung s t và b sung cho cơ th nhi u th c ph m giàu ch t s t như tr ng, th t n c, gan, sò bi n, các lo i u và ngũ c c. 5. Tr m c m B n có th nghĩ r ng tr m c m là m t tâm tr ng bu n n n, nhưng trên th c t tr m c m là căn b nh do r i lo n tâm lý gây ra. M t m i, au u và ăn không ngon mi ng là nh ng
  5. tri u ch ng chính c a b nh này. N u b n c m th y m t m i và quá chán chư ng trong trong kho ng th i gian hơn 2 tu n thì b n nên n g p bác sĩ tâm lý. Kh c ph c: B nh tr m c m c n ư c i u tr b ng các li u pháp tâm lý ho c s d ng thu c. 6. R i lo i ch c năng tuy n giáp Tuy n giáp tr ng là m t tuy n n i ti t quan tr ng n m trư c c c a b n, nó i u hòa nhi u ho t ng sinh trư ng và phát tri n c a cơ th . Tuy n giáp cũng i u khi n quá trình trao i ch t c a cơ th . Khi tuy n giáp kém ho t ng (suy giáp) và ch c năng trao i ch t di n ra ch m, b n có th c m th y kém minh m n và r i lo n cân n ng. Kh c ph c: N u k t qu xét nghi m máu cho th y b n b suy giáp, bác sĩ s i u tr cho b n b ng thu c làm cân b ng ch c năng ho t ng tuy n giáp.
  6. U ng quá nhi u cà phê s làm cơ th b n luôn m t m i. nh: Inmagine 7. Tiêu th quá nhi u ch t caffein Nhi u ngư i trong chúng ta thư ng u ng cà phê ch ng l i c m giác m t m i và bu n ng , cà phê như là m t ng l c thúc y u óc c a b n làm vi c. Tuy nhiên cà phê như m t ch t kích thích, nó có th làm gi m s nh y bén và kh năng t p trung. Theo m t nghiên c u g n ây, n u b n tiêu th cà phê cơ th b n s m t m i hơn. Kh c ph c: Tránh u ng ho c ăn quá nhi u các u ng có
  7. nhi u caffeine khi b n có th . Nó có trong các th c ph m như café, trà, chocolate và c các lo i thu c có ch a caffein. 8. Nhi m trùng ư ng ti u B nh nhi m trùng ư ng ti u (UTI) có th làm b n au b ng dư i theo t ng cơn khi bu n i ti u. Tuy nhiên, các tri u ch ng c a b nh này không ph i lúc nào cũng ư c th hi n m t cách rõ r t. ôi khi, m t m i là chính là tri u ch ng c a viêm ư ng ti t ni u. B nh này có th phát hi n ư c b ng cách ki m tra nư c ti u. Kh c ph c: Các lo i thu c kháng sinh có th i u tr b nh nhi m trùng ư ng ti u và c m giác m t m i s bi n m t sau khi i u tr kho ng 1 tu n. 9. Ti u ư ng i v i nh ng b nh nhân ti u ư ng, lư ng ư ng ư c cung c p vào cơ th v n trong máu và không th chuy n hóa thành năng lư ng ưa t i các t bào trong cơ th .
  8. ây là nguyên nhân khi n cơ th b n ho t ng trong tình tr ng thi u năng lư ng cho dù b n v n ăn u ng y .N u b n b m t m i dài ngày mà không th kh c ph c ư c, b n c n i ki m tra lư ng ư ng trong máu xem mình có b b nh ti u ư ng hay không. Kh c ph c: B nh ti u ư ng ư c i u tr b ng cách thay i l i s ng, ch dinh dư ng, b sung insulin và i u tr b ng thu c giúp cơ th x lý lư ng ư ng trong cơ th . 10. B nh tim B n m t m i sau khi làm các công vi c bình thư ng như lau nhà, làm vư n... ó có th là d u hi u c a b nh tim. N u b n c m th y mình quá m t m i và th t khó khăn hoàn thành nh ng công vi c ó m t cách nh nhàng thì b n hãy i khám v b nh tim m ch. Kh c ph c: Thay i l i s ng, các lo i thu c và m t s các th thu t y khoa khác s giúp b n i u tr b nh tim và l y l i năng lư ng cho cu c s ng.
  9. 11. D ng th c ăn M t s các bác sĩ tin r ng d ng do th c ăn có th khi n b n c m th y bu n ng . N u b n c m th y quá m t m i sau khi ăn sau khi ăn m t lo i th c ăn nào ó thì b n ph i ki m tra l i. Lo i d ng này không khi n cơ th c a b n phát ban hay n i ng a, nó ch v a làm b n c m th y m t m i. Kh c ph c: Lo i tr các lo i th c ăn ã làm b n tăng c m giác m t m i sau m t vài l n ăn. B n cũng có th h i bác sĩ v cách ki m tra d ng th c ph m. 12. M t m i kinh niên N u b n b m t m i kéo dài hơn 6 tháng và i u này làm b n không th làm nh ng công vi c hàng ngày, thì r t có kh năng b n b h i ch ng m t m i kinh niên. Ch ng b nh này có r t nhi u tri u ch ng khác nhau, nhưng tri u ch ng chính là b n c m th y m t m i mà không gi i thích ư c nguyên nhân.
  10. Kh c ph c: Hi n t i chưa có m t phương án i u tr nhanh chóng cho h i ch ng m t m i kinh niên. Kiên nh n thay i thói quen sinh ho t trong cu c s ng h ng ngày, t o ra thói quen ng t t và tham gia luy n t p th d c là nh ng bi n pháp kh quan cho b nh nhân b h i ch ng này. 13. Kh c ph c nhanh ch ng m t m i N u b n thư ng b m t m i nhưng không liên quan gì n các b nh lý thì có th là do cơ th b n ít v n ng. Siêng năng t p th d c là m t gi i pháp lý tư ng cho b n trong trư ng h p này. Các nhà khoa h c cho r ng năng lư ng quan tr ng cho cơ th n t nh ng bài t p. K t qu m t cu c nghiên c u cho th y nh ng ngư i tham gia ch y xe p 3 l n m t tu n, m i l n 20 phút s năng lư ng cho cơ th ch ng l i m t m i.