Xem mẫu

  1. 12 ch t ph gia c n h n ch “Nên c k nhãn và mua th c ph m dùng ph gia càng ít càng t t”, ó là l i khuyên c a các chuyên gia, b i trong th c ph m, c bi t là các th c ph m óng gói, thư ng ch a nh ng lo i ph gia có th nh hư ng n s c kh e lâu dài c a b n Bài KHƯƠNG HUỲNH (Theo MSN Health & Fitness) Nh ng cu c nghiên c u v an toàn ph gia th c ph m ã ư c th c hi n nhi u trên ng v t. Chúng ã ch ra m t s ch t ph gia có th gây ung thư. Tuy nhiên, i u này v n chưa k t lu n các ch t trên cũng nh hư ng n con ngư i tương t như iv i ng v t, b i ó v n là m t v n còn ang trên bàn tranh lu n.
  2. D u th , ngư i tiêu dùng v n nên bi t n danh sách các ch t ph gia ư c xem là nguy hi m h n ch n u có th ư c. Các ch t nói trên bao g m: Mu i diêm Mu i diêm là m t trong 12 ch t ph gia nguy hi m nh t, dùng b o qu n, t o màu và hương v cho các s n ph m t th t. Mu i diêm thư ng ư c thêm vào th t mu i, jambon, cá xông khói, hotdog, th t h p gi hương v và t o màu . Ch t này ngăn c n s phát tri n c a vi khu n, nhưng nhi u cu c nghiên c u cho th y nó có liên quan n nhi u lo i ung thư. D u chưa có k t lu n chính xác v nh hư ng trên cơ th ngư i, nhưng nhi u chuyên gia dinh dư ng ã khuyên nên h n ch mu i diêm trong th c ph m BHA và BHT BHA và BHT là nh ng ch t ch ng oxi hóa. Chúng gi cho d u m không b ôi (oxi hóa) nhưng chúng có th gây ra ung thư. BHA và BHT ư c tìm th y trong ngũ c c, sing-gum, khoai tây chiên và d u th c v t. C u trúc c a BHA và BHT s thay i trong su t quá trình b o qu n th c ăn. Chúng có th t o thành m t h p ch t ph n ng l i v i cơ th và không ư c bài ti t ra b i cơ th . Hi n nhiên chúng không ph i ư c thêm vào làm con ngư i b ung thư, nhưng v i m t vài ngư i, vào m t th i i m nh t nh thì ó l i là m t nguy cơ. Propyl gallate
  3. Propyl gallate là 1 ch t b o qu n n a c n ph i h n ch . Nó là m t ch t ch ng oxi hóa, ư c dùng gi cho d u m không b hôi, thư ng dùng k t h p v i BHA và BHT. Ch t này th nh tho ng th y trong các s n ph m t th t, súp gà và k o cao su. Propyl gallate chưa ư c ch ng minh là gây ung thư cho ngư i nhưng các nghiên c u trên ng v t cho th y nó có liên quan n ung thư. B t ng t B t ng t (MSG) là m t lo i axit amin làm tăng hương v cho canh, rau tr n, khoai tây chiên, th c ph m ông l nh và th c ph m trong nhà hàng. Các quán ăn châu Á thư ng dùng ch t này. tăng v ng n c a món ăn, b n có th s d ng m t chút b t ng t nhưng nên gi m b t lư ng mu i ăn d ki n chêm vào món ăn. Ch t béo th ng phân Ch t béo th ng phân (trans fats) cũng n m trong 12 ch t ph gia nên h n ch b i vì ăn nó quá nhi u s d n n b nh tim. Trans fats ã ư c ch ng minh là nguyên nhân gây ra ung thư và là i u ki n lý tư ng hình thành ch ng t qu , au tim, b nh m ch vành, suy th n. Nhà s n xu t ã ph i i u ch nh gi m lư ng trans fat trong th c ph m và kê khai trên nhãn lư ng trans fat. Nhưng th c ph m trong nhà hàng, c bi t là nh ng c a hàng th c ăn nhanh v n ch a r t nhi u ch t béo. Các chuyên gia khuyên r ng chúng ta không nên ăn quá 2g trans fat m i ngày. Lưu ý vi c ăn th t và u ng s a không liên quan nhi u n trans fat.
  4. Aspartame Aspartame, thư ng ư c bi t n v i tên Nutrasweet và Equal, là m t ch t ph gia ư c tìm th y trong th c ph m cho ngư i ăn kiêng như món tráng mi ng v i hàm lư ng calori th p, có th có trong gelatins, nư c hoa qu và th c u ng không c n. Nó cũng ư c dùng làm nh ng gói ư ng hóa h c. Tính an toàn c a aspartame là tâm i m c a hàng trăm cu c nghiên c u khoa h c. Cơ quan qu n lý th c, dư c ph m Hoa Kỳ (FDA), T ch c y t th gi i (WHO), Hi p H i Dinh Dư ng Hoa Kỳ (ADA) và T ch c Nông Lương Liên Hi p Qu c (FAO) cho r ng ch t ph gia này an toàn. Ngư c l i, Trung tâm khoa h c vì l i ích công c ng (the Center for Science in the Public Interest) cho nó s i m th p nh t trong b n báo cáo v ph gia th c ph m. Nh ng cu c nghiên c u trên ng v t cho r ng aspartame có liên quan n ung thư. M t phát ngôn viên c a ADA - t ch c ng h tính an toàn c a aspartame - nói r ng ch t ph gia này có th nh hư ng s c kh e m t s
  5. ngư i, c bi t i v i ai có b nh PKU (phenylketonuria), là m t lo i b nh r t hi m, do s l ch l c c a m t gene khi n cơ th không t o ra ư c enzyme kh b ch t phenalalanine.
nguon tai.lieu . vn