Xem mẫu

  1. 12 cách ch n ISO [ nh y sáng] thích h p nh t khi ch p nh ISO 1600, sb-600 flash + fong lightsphere. Nikkor 85mm f1.8 at f2.
  2. ISO là i lư ng o nh y sáng c a c m bi n nh i v i ánh sáng. ISO càng cao, máy b t nh càng t t khi ch p nh ng nơi có i u ki n ánh sáng t i. Tuy nhiên, không ph i lúc nào ISO cao cũng có l i. nh y sáng (ISO) là m t con dao hai lư i. Khi ISO ư c i u ch nh, nh y c a c m bi n nh s thay i theo. V i ISO cao hơn, c n tăng t c c a tr p và gi m kh u nh m h n ch m c ti p xúc c a ánh sáng v i c m bi n trên máy. Ngư c l i, ISO càng th p, nh y c a c m bi n nh càng th p. Như v y, ISO linh ho t khi n cho vi c ch p hình nh ng i u ki n ánh sáng khác nhau d dàng hơn. Khi ánh sáng y u và lo ng i èn flash có th làm h ng th n thái b c nh, ISO cao s là l a ch n thích h p. Tuy nhiên, ISO cao cũng i kèm v i nguy cơ “nhi u” hay “h t” cao. ISO càng tăng, nh ch p càng d s n, r n. Do ó, bí quy t có m t nư c nh th t mư t là ch n m c ISO th p nh t có th . Sau ây là m t s g i ý giúp l a ch n nh y sáng thích h p: 1. N u máy nh có chân c nh, hãy ch n t c c a tr p nh hơn, khi ó có th h th p ISO. 2. Khi không c n ph i ch p xa, có th tăng kh u , ánh sáng i vào ng kính nhi u hơn và gi m b t ISO. 3. Có th s d ng èn flash thay vì tăng nh y sáng.
  3. 4. Khi ch p nh ng b c hình có tính tr u tư ng, nên tăng ISO t o m t s n c n thi t, nh ó có th kh c h a th n thái, cá tính c a nh. 5. i v i nh ng nh ch p có kích c v a ph i, không c n ph i phóng to, ngư i ch p có th tho i mái l a ch n ISO. 6. Ch nên i u ch nh ISO khi ch p th công hay bán t ng. iv i ch ch p t ng hay ch m c nh, nh y sáng ư c thi t l p s n trong máy là thích h p nh t và không c n i u ch nh thêm. 7. Trong trư ng h p ã v a ý v i th n thái c a nh ch p, nhưng nhi u h t quá m c, ngư i ch p có th kh c ph c b ng ph n m m mi n phí có tên ND Noise ho c các ph n m m khác – tìm trên Google v i t khóa “Noise Reduction Software.” 8. ISO m c 3.200 khi ch p pháo hoa. 9. ôi khi sau nhi u l n ch p và i u ch nh ISO, ngư i ch p thư ng quên thi t l p tr l i m c nh ban u c a máy. Cách kh c ph c kì qu c nhưng l i r t h u hi u là dán m t m u gi y m t ghi nh nh dư i ng ng m máy nh, giúp t nh c nh sau m i l n ch p. Ho c thay vì s d ng các ch m c nh, có th ch p hoàn toàn th công. Nh ó, ngư i ch p có th d dàng i u ch nh ISO m i khi thay i kh u và t c c a tr p.
  4. 10. M t i u nên nh là luôn t ISO m c th p nh t có th . B t u v i ISO 80 cho ánh sáng r c r và 100 ho c 200 khi ánh sáng y u hơn. Ngư i ch p có th i u ch nh ISO cao hơn n a, n u c n thi t, nhưng thư ng không quá 400 b i nhi u h t tăng cao. V i i u ki n ánh sáng ph c t p, nên ch n ch ch p ưu tiên kh u , sau ó i u ch nh ISO theo kh u . 11. Ngoài ra, khi ch p nên th trư c v i nhi u thi t l p ISO khác nhau. Ch p nhi u b c hình v i các nh y sáng khác nhau, ngư i ch p có th ch n ra ư c b c hình ưng ý nh t. ây cũng là m t cách th c hành c i thi n kh năng l a ch n ISO thích h p v i nh ng i u ki n ánh sáng nh t nh. 12. Sau khi ch p, vi c i u ch nh tăng tương ph n cho hình có th ph n tác d ng, khi n hình càng thêm s n, r n. kh c ph c, s d ng các ph n m m gi m nhi u ã c p m c trên. Sau ây Anhso xin gi i thi u v i các b n b nh tuy t p khi ch p ISO cao.