Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 11B/TC-CK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHøNG KHO¸N GIAO DÞCH, Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... NI£M YÕT Vµ CHØ Sè GI¸ (Uû ban Chøng kho¸n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Nhµ n−íc) Ngµy nhËn b¸o c¸o: CHøNG KHO¸N §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: b¸o c¸o th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o (Th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª b¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 1.Tổng giá trị vốn hoá thị trường (Tỷ đồng) 01 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 02 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 03 -... 04 2. Khối lượng chứng khoán niêm yết 05 a) Khối lượng cổ phiếu niêm yết 06 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 07 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 08 -... 09 b) Khèi l−îng tr¸i phiÕu niªm yÕt 10 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 11 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 12 -... 13 c) Khèi l−îng chøng chØ quü niªm yÕt 14 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 15 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 16 -... 17 ... 18 3. Gi¸ trÞ chøng kho¸n niªm yÕt (Tû ®ång) 19 a) Gi¸ trÞ cæ phiÕu niªm yÕt 20 74 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 21 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 22 -... 23 b) Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu niªm yÕt 24 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 25 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 26 -... 27 c) Gi¸ trÞ chøng chØ quü niªm yÕt 28 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 29 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 30 -... 31 ... 32 74
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 4. Sè lo¹i chøng kho¸n niªm yÕt 33 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 34 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 35 -... 36 a) Sè lo¹i tr¸i phiÕu niªm yÕt 37 Tr¸i phiÕu chÝnh phñ 38 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 39 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 40 -... 41 Tr¸i phiÕu ng©n hµng 42 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 43 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 44 -... 45 Tr¸i phiÕu doanh nghiÖp 46 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 47 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 48 -... 49 Tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 50 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 51 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 52 -... 53 75 ... 54 b) Sè lo¹i cæ phiÕu niªm yÕt 55 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 56 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 57 -... 58 ... 59 c) Sè lo¹i chøng chØ quü niªm yÕt 60 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 61 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 62 -... 63 ... 64 ... 65 75
  3. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 5. Khèi l−îng chøng kho¸n giao dÞch 66 a) Khèi l−îng cæ phiÕu giao dÞch 67 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 68 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 69 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 70 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 71 -... 72 b) Khèi l−îng tr¸i phiÕu giao dÞch 73 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 74 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 75 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 76 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 77 -... 78 c) Khèi l−îng chøng chØ quü giao dÞch 79 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 80 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 81 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 82 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 83 -... 84 ... 85 6. Gi¸ trÞ chøng kho¸n giao dÞch (Tû ®ång) 86 76 a) Gi¸ trÞ cæ phiÕu giao dÞch 87 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 88 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 89 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 90 Trong ®ã: Giao dÞch cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 91 -... 92 b) Giá trị trái phiếu giao dịch 93 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 94 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 95 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 96 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 97 -... 98 76
  4. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 c) Giá trị chứng chỉ quỹ giao dịch 99 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 100 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 101 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 102 Trong đó: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 103 -... 104 ... 105 7. Số phiên thực hiện giao dịch (Phiên) 106 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 107 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 108 -... 109 8. Số lượng công ty niêm yết chứng khoán 110 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 111 - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 112 -... 113 9. Số lượng công ty chứng khoán, quỹ đầu tư 114 chứng khoán - Công ty chứng khoán 115 + Trong nước 116 + Ngoài nước 117 - Quỹ đầu tư chứng khoán 118 77 + Trong nước 119 + Ngoài nước 120 -... 121 + Trong nước 122 + Ngoài nước 123 10. Số lượng tài khoản đăng ký 124 - Tổ chức 125 + Trong nước 126 + Ngoài nước 127 - Cá nhân 128 + Trong nước 129 + Ngoài nước 130 77
  5. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Trong Cộng dồn từ đầu năm Mã số tháng đến tháng báo cáo A B 1 2 11. Số lượng tài khoản giao dịch 131 - Tổ chức 132 + Trong nước 133 + Ngoài nước 134 - Cá nhân 135 + Trong nước 136 + Ngoài nước 137 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 78 78