Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 11B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN §èI øNG CñA C¸C Dù ¸N Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... Hç TRî PH¸T TRIÓN CHÝNH THøC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Chia theo cÊp qu¶n lý vµ ®Þa bµn B¸o c¸o quý: (Quý, n¨m) ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu đồng Vốn đối ứng Kế hoạch Thực hiện Cộng dồn từ theo Quyết định giải ngân trong quý đầu năm đến đầu tư năm báo cáo quý báo cáo A 1 2 3 4 TæNG Sè I. Chia theo cấp quản lý: + Trung ương 170 Bộ... Bộ... + Địa phương Tỉnh... Tỉnh... 2. Chia theo địa bàn 1. Tỉnh... Trung ương Địa phương 2. Tỉnh... Trung ương Địa phương Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 170