Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 11B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ Vµ S¶N L¦îNG XUÊT KHÈU Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... DÞCH Vô Kü THUËT TH¦¥NG M¹I (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: HµNG KH¤NG Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng cuèi quý (Quý) Ng©n hµng Nhµ n−íc b¸o c¸o Thực hiện so Ước Cộng với cùng kỳ Thực thực dồn từ Kế (%) Mã Đơn vị hiện hiện đầu năm hoạch Cộng số tính quý quý đến cuối Quý năm dồn đến trước báo quý báo báo cuối quý cáo cáo cáo báo cáo A B C 1 2 3 4 5 6 A. Trị giá xuất khẩu 01 Triệu đ I. Thu dịch vụ cảng Triệu đ hàng không 02 247 1. Thu phục vụ hành khách 03 " 2. Thu phục vụ hạ/cất cánh, sân đỗ 04 " 3. Thu cho thuê trang thiết bị chuyên ngành 05 " 4. Thu dịch vụ soi chiếu an ninh 06 " 5. Thu cho thuê mặt bằng tại nhà ga 07 " 6. Thu cho thuê mặt bằng quảng cáo 08 " II. Thu điều hành bay 09 Triệu đ B. Sản lượng 1. Cất/hạ cánh 10 Chuyến 2. Số chuyến bay điều hành 11 " 3. Số km điều hành 12 1000km Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 247