Xem mẫu

 1. 11 m o s ng chung v i cơn au mãn tính Nh ng cơn au mãn tính khi n b n khó ch u và gây khó khăn trong sinh ho t hàng ngày. Chúng như "k ùa dai" không ch u buông tha b n. T p làm quen v i chúng và tìm cách gi m t n su t nh ng cơn au i là i u b n c n làm. Xin mách b n m t vài m o có th chung s ng v i nh ng cơn au mãn tính dai d ng. 1. H c cách hít th sâu ho c thi n
 2. Hít th sâu và thi n là phương pháp giúp cơ th thư giãn và gi m au n. Nh ng cơ b p ang m t m i và căng th ng s nh n ư c các tín hi u yên tĩnh t phương pháp này thư giãn. M c dù có r t nhi u phương pháp thi n, nhưng i m chung c a h u h t các phương pháp thi n nh chính
 3. là vi c t o ra th quy n năng nh nhàng b t ngu n t s l p i l p l i. Các tín hi u thư giãn nh này s ư c truy n n cơ b p c a b n. T p trung vào hơi th , g t b m i suy nghĩ và l p i l p l i m t t ho c c m t - m t câu th n chú - làm cho cơ th thư giãn. B n có th t h c thi n theo cách c a riêng mình ho c tìm nm tl ph c ư c hư ng d n c th hơn. Hít th sâu cũng là m t phương pháp thư giãn. Tìm m t v trí không gian yên tĩnh, m t v trí cơ th tho i mái, và ch n t t c m i suy nghĩ xung quanh. Sau ó, hãy tư ng tư ng m t i m ngay bên dư i r n c a b n. Hít th vào ch ó, làm y b ng c a b n v i không khí. không khí i t b ng lên, sau ó i ra ngoài, gi ng như vi c th hơi t m t qu bong bóng. 2. Gi m stress trong cu c s ng c a b n. Stress s khi n các cơn au mãn tính c a b n tr nên d d i hơn.
 4. Các c m xúc tiêu c c như tr m c m, lo âu, căng th ng và t c gi n có th làm tăng m c nh y c m c a cơ th b n i v i các cơn au. Hãy tìm cách ki m soát stress, b n s tăng cư ng kh năng ch ng ch i v i các cơn au mãn tính. M t s k thu t có th giúp gi m b t căng th ng và thúc y s thư giãn: Nghe nh ng lo i nh c d u nh có th khi n tâm lý b n c m th y d ch u hơn, ng th i giúp cho vi c s ng chung v i các cơn au mãn tính tr nên d dàng hơn. Th m chí hi n nay còn có r t nhi u các lo i ĩa ư c thi t k riêng cho m c ích này. Hình nh thư giãn tinh th n (còn g i là hình nh ư c hư ng d n) là m t hình th c giúp b n gi i phóng tinh th n, giúp b n c m nh n ư c s yên bình. Chính nh ng hình nh này s t o ra nh ng hình nh thanh bình, d ch u trong tâm trí c a b n. Thư giãn cơ b p cũng là m t hình th c thư giãn tiên ti n và hi u qu .
 5. 3. Tăng cư ng các endophins t nhiên nh vi c t p th d c nh: Getty images. Endorphins là m t lo i ch t trong não giúp c i thi n tâm tr ng c a b n, ng th i có vai trò quan tr ng trong vi c ngăn ch n các tín hi u au t não b . T p th d c s giúp gi m au hi u qu nh vào tác d ng
 6. tăng cư ng cơ b p, ngăn ch n tình tr ng tái phát c a v t thương, và hơn n a là các cơn au. Thêm vào ó, vi c t p th d c có th giúp b n duy trì cân n ng h p lý, gi m nguy cơ m c các b nh tim m ch và ki m soát lư ng ư ng trong máu – i u này c bi t quan tr ng i v i các trư ng h p m c b nh ti u ư ng. Hãy tham kh o ý ki n bác sĩ t o ra m t thói quen t p th d c h p lý dành cho b n. N u b n ang m c ph i m t vài căn b nh nào ó, ch ng h n như th n kinh ti u ư ng, b n c n h t s c c n tr ng trong các ho t ng h ng ngày, vì v y, hãy tham kh o bác sĩ tìm ra nh ng ho t ng th ch t t t nh t dành cho b n. 4. H n ch u ng rư u Các cơn au có th khi n gi c ng tr nên khó khăn, và rư u có th khi n cho nh ng v n v gi c ng tr nên n ng n hơn. N u b n ang ph i s ng chung v i nh ng cơn au mãn tính, hãy h n ch ho c tránh u ng rư u c i thi n ch t lư ng cu c s ng c a
 7. chính mình. 5. Tham gia vào m t nhóm h tr , g p g nh ng ngư i khác cũng ang b au mãn tính. Khi n v i nh ng ngư i khác cùng b au mãn tính và ư c th u hi u v nh ng gì b n ang tr i qua, b n c m th y b t cô ơn hơn. B n cũng có th h c h i ư c nh ng kinh nghi m th c t t h trong vi c ch ng ch i v i cơn au. Ngoài ra, hãy xem nh ng cu c g p g này như nh ng bu i trao i nghiêm túc v s c kh e. B t c ai cũng có th b tr m c m n u h ang ph i ch ng ch i v i nh ng cơn au mãn tính. Quá trình trò chuy n, tư v n c a nh ng ngư i cùng hoàn c nh s giúp b n h c cách ng phó t t hơn, ng th i tránh ư c nh ng suy nghĩ tiêu c c v n là tác nhân làm cho cơn au tr nên t i t hơn. ng nghĩ r ng vi c yêu c u s giúp , chia s t ngư i khác là m t bi u hi n không lành m nh, trái l i, nó chính là m t
 8. cách th hi n b n lĩnh c a b n khi ph i i di n v i b nh t t. 6. Nói không v i thu c lá nh: Images. Hút thu c lá có th làm tr m tr ng hơn chu kỳ c a các cơn au và làm tăng nguy cơ m c b nh tim m ch và ung thư.
 9. 7. Theo dõi m c au và các ho t ng h ng ngày t hi u qu cao trong vi c i u tr các cơn au, bác sĩ c n bi t c th b n c m th y như th nào trong các ho t ng h ng ngày, c bi t là nh ng chuy n bi n trong các kho ng th i gian gi a nh ng l n khám b nh. Ngoài ra, b n cũng có th s d ng các s y khoa theo dõi au (“pain score”) c a b n. Vào m i cu i ngày, hãy ghi l i các m c au c a b n trên các thang i m t 1 n 10. ng th i, b n cũng c n ph i lưu ý nh ng vi c ã làm trong ngày hôm ó. Hãy mang theo cu n s này trong m i l n i khám b nh – cung c p cho bác sĩ thông tin c n thi t v nh ng cơn au mãn tính c a b n cũng như cách b n ang ch ng ch i v i nó và c m c c a các ho t ng th ch t mà b n tr i qua. 8. Tìm hi u v ph n h i sinh h c gi m m c các cơn au
 10. Thông qua ph n h i sinh h c, b n có th ki m soát ư c các ch c năng khác nhau c a cơ th . Có l i u này i v i b n gi ng như m t câu chuy n khoa h c vi n tư ng, nhưng có b ng ch ng cho th y ph n h i sinh h c có tác d ng t t trong vi c ki m soát các cơn au – ng th i nó cũng không khó th c hi n. Cách ho t ng: B n s eo m t thi t b c m bi n cho phép b n “nghe” và “th y” nh ng ch c năng c a cơ th , ch ng h n như m ch, h tiêu hóa, nhi t cơ th và s căng cơ. Các dòng ngo n ngoèo và/ ho c nh ng ti ng bíp bíp kèm theo trên màn hình s ph n ánh nh ng gì ang x y ra trong cơ th b n. Sau ó, b n s h c cách ki m soát các ư ng ngo n ngoèo và nh ng ti ng bíp bíp. Sau m t vài l n như v y, b não c a b n s ào t o ra nh ng h th ng sinh h c giúp b n tìm hi u các k năng này. 9. Li u pháp massage gi m au
 11. nh: Getty images. Massage có th giúp gi m căng th ng và stress – chính vì v y, ây là phương pháp ang ư c áp d ng khá ph bi n ơi v i nh ng ngư i b au mãn tính, bao g m c au lưng và au c . 10. Ch ăn u ng lành m nh
 12. M t ch ăn u ng cân b ng r t quan tr ng iv i nhi u khía c nh khác nhau trong cơ th b n, c th là h tr quá trình tiêu hóa, gi m nguy cơ m c b nh tim m ch, ki m soát cân n ng và c i thi n lư ng ư ng trong máu. B n nên th c hi n m t ch ăn u ng ít ch t béo và natri, ch y u là t các lo i trái cây tươi và rau qu , các lo i u và h t (h n ch d u m trong quá trình ch bi n), các lo i bánh mì, ngũ c c nguyên ch t, các lo i pho mát ít béo, s a, s a chua và th t n c. 11. Tìm cách phân tâm b n ra kh i cơn au và t n hư ng cu c s ng nhi u hơn n a Khi b n t p trung vào cơn au, nó s càng tr nên t i t hơn. Vì v y, thay vào ó, hãy tìm m t cái gì ó b n thích làm – ch ng h n như m t công vi c khi n b n b n r n và suy nghĩ n m t cái gì ó ch không ph i là cơn au ang hành h b n. V i phương pháp này, b n s không th tránh ư c các cơn au nhưng ít ra cũng có th ki m soát cu c s ng c a mình.