Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 10B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TËP LUYÖN Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... THÓ DôC THÓ THAO TH¦êNG XUY£N vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số người tập TDTT Tỷ lệ so với thường xuyên dân số (%) (Nghìn người) Mã số Số người tập Số nữ tập Trong đó: Tổng số TDTT thường TDTT thường Nữ xuyên xuyên A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Chia theo danh mục đơn vị 398 hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 398