Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 10B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THÞ PHÇN C¸C DOANH NGHIÖP B¶O HIÓM Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau §¬n vÞ tÝnh: % Thị Thị Số điện Giấy phần phần thoại Năm Vốn Địa phép theo theo (Bộ phận thành điều chỉ kinh doanh doanh Tài chính lập lệ doanh thu phí thu Kế toán) gốc thuần A 1 2 3 4 5 6 7 B¶O HIÓM PHI NH¢N THä I. Doanh nghiệp nhà nước ................ II. Doanh nghiệp ngoài nhà nước ...................... III. Doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài ........................ B¶O HIÓM NH¢N THä I. Doanh nghiệp nhà nước ................ II. Doanh nghiệp ngoài nhà nước ...................... III. Doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài ........................ M¤I GIíI B¶O HIÓM* x I. Doanh nghiệp nhà nước x 73 ................ x II. Doanh nghiệp ngoài nhà nước x ...................... x III. Doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài x ........................ Ghi chú: * Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, thị phần tính theo doanh thu phí môi giới. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 73