Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 10B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §µO T¹O TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Đơn vị tính Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B C 1 2 3 4 5 1. Số trường Trường 01 2. Số phòng thí nghiệm Phòng 02 3. Số thư viện Thư viện 03 4. Số xưởng thực tập Xưởng 04 5. Số giáo viên Người 05 326 Trong tổng số: - Cơ hữu Người 06 - Nữ Người 07 - Dân tộc ít người Người 08 - Đại học và trên đại học Người 09 6. Số học sinh Người 10 Trong tổng số: - Tuyển mới Người 11 - Nữ Người 12 - Dân tộc ít người Người 13 326
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Đơn vị tính Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B C 1 2 3 4 5 - Hệ dài hạn Người 14 - Hệ chuyên tu Người 15 - Hệ tại chức Người 16 7. Số học sinh chia theo ngành đào tạo Người 17 (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 327 (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 327