Xem mẫu

 1. CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động có phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. Có chu kỳ riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động C. Có cơ năng là không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ D. A, B, C đều đúng Câu 2: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với A. Li độ dao động B. Biên độ dao động C. Bình phương biên độ dao động D. Tần số dao động Câu 3: Cho con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng 1 góc so với mặt phẳng nằm ngang, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật m, lò xo độ cứng K. Khi quả cầu cân bằng, độ giản lò xo là , gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động là: l A. T = K2mð B. T = l2gð C. T = l2gsinð D. T = l.sin2gð Câu 4: Nếu chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, hệ thức độc lập diển tả liên hệ giữa li độ x, biên độ A, vận tốc v và tần số góc của vật dao động điều hòa là: A. A2 = v2 + x2 B. 22A2 = 2x2 + v2 C. x2 = A2 + v2 D. 222v2 + 2x2 = A2 Câu 5: Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha 4ð so với li độ Câu 6: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ C. Lệch pha vuông góc so với li độ D. Lệch pha 4ð so với li độ Câu 7: Trong một dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu A. Biên độ dao động B. Tần số C. Pha ban đầu D. Cơ năng toàn phần Câu 8: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai: A. Chu kỳ riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần C. Động năng là đại lượng không bảo toàn D. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn Câu 9: Trong dao động của con lắc đơn, nhận xét nào sau đây là sai A. Điều kiện để nó dao động điều hòa là biên độ góc phải nhỏ B. Cơ năng E = 12Ks02 C. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D. Khi ma sát không đáng kể thì con lắc là dao động điều hòa.
 2. Câu 10: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ giản tại vị trí cân bằng là . Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A < ). Trong quá trình dao động lực tác dụng vào điểm treo có độ lớn nhỏ nhất là: ll A. F = 0 B. F = K(l - A) C. F = K( + A) D. F = K. ll Câu 11: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ giản tại vị trí cân bằng là . Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A > ). Trong quá trình dao động lực cực đại tác dụng vào điểm treo có độ lớn là: ll A. F = K.A + B. F = K(ll + A) C. F = K(A - ) D. F = K. ll + A Câu 12: Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa A. Là xmax B. Bằng chiều dài tối đa trừ chiều dài ở vị trí cân bằng C. Là quãng đường đi trong 14 chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc vị trí biên D. A, B, C đều đúng Câu 13: Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì: A. ϕ và A thay đổi, f và không đổi B. ϕvà E không đổi, T vàthay đổi C. ϕ; A; f và đều không đổi D. ϕ, E, T và đều thay đổi Câu 14: Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ là 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tần số dao động là: A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số 4,5Hz. Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s. Chiều dài tự nhiên của nó là: A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm Câu 17: Một con lắc lò xo, quả cầu có khối lượng m = 0,2 kg. Kích thước cho chuyển động thì nó dao động với phương trình: x = 5sin4ðt (cm). Năng lượng đã truyền cho vật là: A. 2 (J) B. 2.10-1 (J) C. 2.10-2 (J) D. 4.10-2 (J) Câu 18: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo 1 vật m = 100g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động với phương trình: x = 5sin4t2ð⎛⎞ð+⎜⎟⎝⎠ cm
 3. Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10 m/s2. Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có cường độ A. 0,8 N B. 1,6 N C. 3,2 N D. 6,4 N Câu 19: Một con lắc lò xo dao động với phương trình: x = 4cos4ðt (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc t0 = 0 là: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 0,05sin20t (m). Vận tốc trung bình trong 14 chu kỳ kể từ lúc t0 = 0 là: A. 1 m/s B. 2 m/s C. 2ð m/s D. 1ð m/s Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 1,25sin(20t + 2ð) cm.Vận tốc tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần là: A. 25 m/s B. 12,5 m/s C. 10 m/s D. 7,5 m/s Câu 22: Con lắc lò xo gồm 1 lò xo chiều dài tự nhiên 20 cm. Đầu trên cố định. Treo vào đầu dưới một khối lượng 100g. Khi vật cân bằng thì lò xo dài 22,5 cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng, hướng xuống cho lò xo dài 26,5 cm rồi buông không vận tốc đầu. Năng lượng và động năng của quả cầu khi nó cách vị trí cân bằng 2 cm là: A. 32.10-3 J và 24.10-3 J B. 32.10-2 J và 24.10-2 J C. 16.10-3 J và 12.10-3 J D. Tất cả đều sai Câu 23: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm. Đầu trên cố định, đầu dưới có 1 vật 120g. Độ cứng lò xo là 40 N/m.Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống dưới tới khi lò xo dài 26,5 cm rồi buông nhẹ, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật lúc lò xo dài 25 cm là: A. 24,5.10-3 J B. 22.10-3 J C. 16,5.10-3 J D. 12.10-3 J Câu 24 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Kích thích quả cầu dao động với phương trình: x = 5sin(20t - 2ð) cm. Lấy g = 10 m/s 2 Thời gian vật đi từ lúc t0 = 0 đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là: A. 30ð (s) B. 15ð (s) C. 10ð (s) D. 5ð (s) Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 2sin(20ðt + 2ð) cm.Những thời điểm vật qua vị trí có li độ x = +1 cm là: A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥ C. A và B đều đúng D. A và B đều sai Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có khối lượng m = 100 g. Vật dao động với phương trình: x = 4sin(20t + 2ð) (cm) Khi thế năng bằng 3 động năng thì li độ của vật là: A. +3,46 cm B. -3,46 cm
 4. C. A và B đều sai D. A và B đều đúng Câu 27: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4sin(3t + 3ð) cm . Cơ năng của vật là 7,2.10-3 (J) Khối lượng quả cầu và li độ ban đầu là: A. 1 Kg và 2 cm B. 1 Kg và23 cm C. 0,1 Kg và 23cm D. Tất cả đều sai Câu 28: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 20sin2t (cm) ð .Vào một thời điểm nào đó vật có li độ là 5cm thì li độ vào thời điểm 18 (s) ngay sau đó là: A. 17,2 cm B. -10,2 cm C. 7 cm D. A và B đều đúng Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 2sin3t (cm) ð . Tỉ số động năng và thế năng của vật tại li độ 1,5 cm là: A. 0,78 B. 1,28 C. 0,56 D. Tất cả đều sai Câu 30: Một vật khối lượng m = 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10sint (cm) ð . Lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s là: A. 2N B. 1N C. 12 N D. Bằng 0 Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m = 0,5kg; phương trình dao động của vật là: x = 10sint (cm) . Lấy g = 10 m/s2 ð Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0,5 (s) là: A. 1 N B. 5N C. 5,5 N D. Bằng 0 Câu 32: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động với biên độ 3 cm. Lấy g = 10 m/s2 Lực cực đại tác dụng vào điểm treo là: A. 2,2 N B. 0,2 N C. 0,1 N D. Tất cả đều sai Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Vật dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm. Lấy g = 10 m/ s2. Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: A. 1 N B. 0,5 N C. Bằng 0 D. Tất cả đều sai Câu 34: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng m = 0,1 kg, lò xo độ cứng K = 40N/. Năng lượng của vật là 18.10 -3 (J). Lấy g = 10. Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo là: A. 0,2 N B. 2,2 N C. 1 N D. Tất cả đều sai Câu 35: Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật m dao động với biên độ 10 cm. Tỉ số giữa lực cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 73. Lấy g = 2 = 10 m/s2. ð Tần số dao động là: A. 1 Hz B. 0,5Hz
 5. B. 0,25Hz D. Tất cả đều sai Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = A sin(t+ ϕ) Trong khoảng thời gian 160(s) đầu tiên, vật đi từ vị trí x0 = 0 đến vị trí x =A32 theo chiều dương và tại điểm cách vị trí cân bằng 2cm thì nó có vận tốc là 403ðcm/s . Khối lượng quả cầu là m = 100g. Năng lượng của nó là A. 32.10-2 J B. 16.10-2 J C. 9.10-3 J D. Tất cả đều sai Câu 37: Một vật m = 1,6 kg dao động điều hòa với phương trình : x = 4sint. Lấy gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Trong khoảng thời gian 30ð(s) đầu tiên kể từ thời điểm t0=0, vật đi được 2 cm. Độ cứng của lò xo là: A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 6N/m Câu 38: Một vật m = 1kg dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = A sin(t+ϕ) . Lấy gốc tọa độ là vị trí cân bằng 0. Từ vị trí cân bằng ta kéo vật theo phương ngang 4cm rồi buông nhẹ. Sau thời gian t = 30ðs kể từ lúc buông, vật đi được quãng đường dài 6cm. Cơ năng của vật là: A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J C. 48.10-2 J D. Tất cả đều sai Câu 39: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Li độ vật khi động năng của vật bằng phân nửa thế năng của lò xo là: A. x = A3± B. x = ±2A3 C. x = A2± D. x = A32± Câu 40: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng m=100g, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng. Kích thích cho vật dao động với phương trình: x = 4sin(20t + 6ð) cm. Độ lớn của lực do lò xo tác dụng vào giá treo khi vật đạt vị trí cao nhất là: A. 1 N B. 0,6 N C. 0,4 N D. 0,2 N Câu 41: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình: x = 2sin(20t + 2ð) cm Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 cm . Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình dao động là: A. 30,5 cm và 34,5 cm B. 31 cm và 36 cm C. 32 cm và 34 cm D. Tất cả đều sai Câu 42: Một lò xo độ cứng K, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên l 0 = 20cm. Khi cân bằng chiều dài lò xo là 22 cm. Kích thích cho quả cầu dao động điều hòa với phương trình: x = 2sin5ðt (cm) . Lấy g = 10 m/s2 .Trong quá trình dao động, lực cực đại tác dụng vào điểm treo có cường độ 2(N) . Khối lượng quả cầu là: A. 0,4 Kg B. 0,2 Kg C. 0,1 Kg D. 10 (g) Câu 43 : Một lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 40 cm treo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật khối lượng m. Khi cân bằng lò xo dản 10 cm. Chọn trục Ox thẳng đứng,
 6. chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Kích thích cho quả cầu dao động với phương trình: x = 2sin(t2ð+) (cm) . Chiều dài lò xo khi quả cầu dao động được nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động là: A. 50 cm B. 40 cm C. 42 cm D. 48 cm Câu 44: Một lò xo khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên l0 = 125 cm treo thẳng đứng, đầu dưới có quả cầu m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình: x = 10sin(2t6ðð−) cm. Lấy g = 10 m/s2 . Chiều dài lò xo ở thời điểm t0 = 0 là: A. 150 cm B. 145 cm C. 135 cm D. 115 cm Câu 45: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 2sin(20t + 2ð) cm. Vận tốc vào thời điểm t = 8ð (s) là: A. 4 cm/s B. -40 cm/s C. 20 cm/s D. 1 m/s Câu 46: Vật m dao động điều hòa với phương trình: x = 20sin2t (cm). Gia tốc tại li độ l0 cm là: ð A. -4 m/s2 B. 2 m/s2 C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2 Câu 47: Một con lắc lò xo độ cứng K = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 250g, dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Lấy t0 = 0 lúc vật ở vị trí biên thì quãng đường vật đi được trong thời gian 10ð(s) đầu tiên là: A. 12 cm B. 8 cm C. 16 cm D. 24 cm Câu 48: Một con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Lò xo độ cứng K, khối lượng quả cầu là m, biên độ dao động là A. Khẳng định nào sau đây là sai: A. Lực đàn hồi cực đại có độ lớn F = KA B. Lực đàn hồi cực tiểu là F = 0 C. Lực đẩy đàn hồi cực đại có độ lớn F = K(A - l). Với l là độ dản lò xo tại vị trí cân bằng D. Lực phục hồi bằng lực đàn hồi Câu 49: Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m và lò xo độ cứng K. Khẳng định nào sau đây là sai A. Khối lượng tăng 4 lần thì chu kỳ tăng 2 lần B. Độ cứng giảm 4 lần thì chu kỳ tăng 2 lần C. Khối lượng giảm 4 lần đồng thời độ cứng tăng 4 lần thì chu kỳ giảm 4 lần D. Độ cứng tăng 4 lần thì năng lượng tăng 2 lần Câu 50: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo không phụ thuộc vào A. Độ cứng lò xo B. Vĩ độ địa lý C. Đặc tính của hệ dao động D. Khối lượng quả cầu
 7. Câu 51: Một vật M chuyển động tròn đều với vận tốc góc có hình chiếu x lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quĩ đạo là OP. Khẳng định nào sau đây là sai A. x tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian B. Thời gian mà M chuyển động bằng thời gian P chuyển động t C. Vận tốc trung bình của M bằng vận tốc trung bình của P trong cùng thời gian t D. Tần số góc của P bằng vận tốc góc của M Câu 52: Xét hai con lắc: lò xo và con lắc đơn. Khẳng định nào sau đây là sai A. Con lắc đơn và con lắc lò xo được coi là hệ dao động tự do nếu các lực ma sát tác dụng vào hệ là không đáng kể B. Con lắc đơn là dao động điều hòa khi biên độ góc là nhỏ và ma sát bé C. Chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc vào vị trí của vật trên trái đất và nhiệt độ của môi trường D. Định luật Hookes (Húc) đối với con lắc lò xo đúng trong mọi giới hạn đàn hồi của lò xo Câu 53: Một vật khối lượng m = 400g treo vào 1 lò xo độ cứng K = 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật tại trung điểm của vị trí cân bằng và vị trí biên có độ lớn là: A. 3 m/s B. 203 cm/s C. 103 cm/s D. 2032 cm/s Câu 54: Xét con lắc lò xo có phương trình dao động : x = Asin(t+ϕ) Khẳng định nào sau đây là sai A. Tần số góc là đại lượng xác định pha dao động B. Tần số góc là góc biến thiên trong 1 đơn vị thời gian C. Pha dao động là đại lượng xác định trạng thái dao động của vật vào thời điểm t D. Li độ con lắc và gia tốc tức thời là 2 dao động ngược pha Câu 55: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với chiều dài quĩ đạo là 14cm, tần số góc (rad/s). Vận tốc khi pha dao động bằng 3ðrad là: A. 7 cm/s B. ð73ð cm/s C. 72ð cm D. 73ð cm/s
 8. Câu 56: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có vật m = 100g, độ cứng K = 25 N/m, lấy g = 10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình: x = 4sin(55t6ðð+) cm . Thời điểm lúc vật qua vị trí lò xo bị dản 2 cm lần đầu tiên là: A. 130 s B. 125s C. 115s D. 15s Câu 57: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có vật m = 100g, độ cứng K = 25 N/m, lấy g = 10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình: x = 4sin(55t6ðð+) cm, Lực phục hồi ở thời điểm lò xo bị dản 2 cm có cường độ: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Câu 58: Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào một điểm cố định, có chiều dài tự nhiên l0. Khi treo vật m1 = 0,1 kg thì nó dài l1 = 31 cm. Treo thêm một vật m2=100g thì độ dài mới là l2 = 32 cm. Độ cứng K và l0 là: A. 100 N/m và 30 cm B. 100 N/m và 29 cm C. 50 N/m và 30 cm D. 150 N/m và 29 cm Câu 59: Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng K treo vào một điểm cố định. Nếu treo một vật m1 = 50g thì nó dản thêm 2m. Thay bằng vật m2 = 100g thì nó dài 20,4 cm. Chọn đáp án đúng A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m Câu 60: Một lò xo treo thẳng đứng đầu dưới có 1 vật m dao động điều hòa với phương trình: x = 2,5sin(105t + 2ð) cm. Lấy g = 10 m/s2 . Lực cực tiểu của lò xo tác dụng vào điểm treo là: A. 2N B. 1N C. Bằng 0 D. Fmin = K(l - A) Câu 61: Con lắc lò xo gồm quả cầu m = 300g, k = 30 N/m treo vào một điểm cố định. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động . Kéo quả cầu xuống khỏi vị trí cân bằng 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu 40 cm/s hướng xuống. Phương trình dao động của vật là: A. 4sin(10t - 2ð) cm B. 42sin(10t + 4ð) cm C. 42sin(10t - 4ð) cm D. 4sin(10ðt + 4ð) cm Câu 62: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng K = 2,7 N/m quả cầu m = 0,3 Kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 3 cm rồi cung cấp một vận tốc 12 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Lấy t0 = 0 tại vị trí cân bằng Phương trình dao động là: A. 5sin(3t - ð) cm B. 5sin(3t) cm C. 5sin(3t + 4ð) cm D. 5sin (3t - 2ð) (cm) Câu 63: Khi treo quả cầu m vào 1 lò xo thì nó dản ra 25 cm. Từ vị trí cân bằng kéo quả cầu xuống theo phương thẳng đứng 20 cm rồi buông nhẹ. Chọn t0 = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương hướng xuống, lấy g = 10 m/s2 . Phương trình dao động của vật có dạng: A. 20sin(2t + ð2ð) cm B. 20sin(2ðt) cm C. 45sin2ðt cm D. 20sin(100ðt) cm Câu 64: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 250g lò xo K = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới cho lò xo dản 7,5 cm rồi buông nhẹ. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, t0 = 0 lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động là : A. x = 7,5sin(20t - 2ð) cm B. x = 5sin(20t - 2ð) cm C. x = 5sin(20t + 2ð) cm D. x = 5sin(10t - 2ð) cm
 9. Câu 65: Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật khối lượng m. Vật dao động điều hòa thẳng đứng với tần số f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo thỏa điều kiện 40 cm ≤ l ≤ 56 cm. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo ngắn nhất. Phương trình dao động của vật là: A. x = 8sin(9t) cm B. x = 16sin(9ððt - 2ð) cm C. x = 8sin(4,5t - ð2ð) cm D. x = 8sin(9ðt - 2ð) cm Câu 66: Một lò xo độ cứng K, đầu dưới treo vật m = 500g, vật dao động với cơ năng 10-2 (J). Ở thời điểm ban đầu nó có vận tốc 0,1 m/s và gia tốc 3− m/s2. Phương trình dao động là: A. x = 4sin(10t + ð2ð) cm B. x = 2sint (cm) C. x = 2sin(10t + 3ð) cm D. x = 2sin(20t + 3ð) cm Câu 67: Hai lò xo có cùng chiều dài tự nhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lò xo K1 thì nó dao động với chu kỳ T1 = 0,3s. Thay bằng lò xo K2 thì chu kỳ là T2 = 0,4(s). Nối hai lò xo trên thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật m trên vào thì chu kỳ là: A. 0,7 s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 s Câu 68: Hai lò xo có cùng chiều dài tự nhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lò xo K1 thì nó dao động với chu kỳ T1 = 0,3s. Thay bằng lò xo K2 thì chu kỳ là T2 = 0,4(s). Nối hai lò xo với nhau bằng cả hai đầu để được 1 lò xo có cùng độ dài rồi treo vật m vào phía dưới thì chu kỳ là: A. 0,24 s B. 0,5 s C. 0,35 s D. 0,7 s Câu 69: Hai lò xo có cùng chiều dài tự nhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lò xo K1 thì nó dao động với chu kỳ T1 = 0,3s. Thay bằng lò xo K2 thì chu kỳ là T2 = 0,4(s). Mắc hai lò xo nối tiếp và muốn chu kỳ mới bâygiờ là trung bình cộng của T 1 và T2 thì phải treo vào phía dưới một vật khối lượng m’ bằng: A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g Câu 70: Một lò xo độ cứng K = 200 N/m treo vào 1 điểm cố định, đầu dưới có vật m=200g. Vật dao động điều hòa và có vận tốc tại vị trí cân bằng là: 62,8 cm/s. Lấy g=10m/s2. Lấy 1 lò xo giống hệt như lò xo trên và ghép nối tiếp hai lò xo rồi treo vật m, thì thấy nó dao động với cơ năng vẫn bằng cơ năng của nó khi có 1 lò xo. Biên độ dao động của con lắc lò xo ghép là: A. 2cm B. 22cm C. 22cm D. 22cm Câu 71: Một vật khối lượng m = 2kg khi mắc vào hai lò xo độ cứng K 1 và K2 ghép song song thì dao động với chu kỳ T = 23ðs. Nếu đem nó mắc vào 2 lò xo nói trên ghép nối tiếp thì chu lỳ lúc này là: T’ = 3T2. Độ cứng K1 và K2 có giá trị: A. K1 = 12N/m ; K2 = 6 N/m B. K1 = 18N/m ; K2 = 5N/m C. K1 = 6N/m ; K2 = 12 N/m D. A và C đều đúng Câu 72: Hai lò xo giống hệt nhau, chiều dài tự nhiên l0 = 20cm, độ cứng K = 200N/m ghép nối tiếp rồi treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật m = 200g rồi kích thích cho vật dao động với biên độ 2cm. Lấy g = 10m/s 2. Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: A. lmax = 44cm ; lmin = 40cm B. lmax = 42,5cm ; lmin = 38,5cm C. lmax = 24cm ; lmin = 20cm D. lmax = 22,5cm ; lmin = 18,5cm Câu 73: Vật m bề dày không đáng kể, mắc như hình vẽ: K1 = 60 N/m ; K2 = 40 N/m. Ở thời điểm t0 = 0, kéo vật sao cho lò xo K1 dản 20cm thì lò xo K2 có chiều dài tự nhiên và buông nhẹ. Chọn O là vị trí cân bằng, phương trình dao động của vật là:
 10. A. x = 8sin(10t2ðð+) cm B. x = 12sin(10t2ðð+) cm C. x = 8sin(10t2ðð−) cm D. x = 12sin(10t2ðð+) cm Câu 74: Một lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 45cm độ cứng K0 = 12N/m. Lúc đầu cắt thành 2 lò xo có chiều dài lần lượt là 18cm và 27cm. Sau đó ghép chúng song song với nhau và gắn vật m = 100g vào thì chu kỳ dao động là: A. 55ð (s) B. 255 (s) C. 55 (s) D. Tất cả đều sai. Câu 75: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình: x=10sin(2t+2ð) cm . Thời gian ngắn nhất từ lúc t0 = 0 đến thời điểm vật có li độ -5cm là: A. 6ð (s) B. 4ð (s) C. 2ð (s) D. 12 (s) Câu 76: Con lắc lò xo có đồ thị như hình vẽ: Phương trình dao động của vật là: A. x = 4sin10t (cm) ð B. x = 8sin5t (cm) ð C. x = 4sin(5t - ð2ð) (cm) D. x = 4sin(5t + ð2ð) (cm) Câu 77: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, tại li độ -2cm tỉ số thế năng và động năng có giá trị A. 3 B. 26 C. 98 D. 89 Câu 78: Một lò xo độ cứng K treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới có vật m=100g. Vật dao động điều hòa với tần số f = 5Hz, cơ năng là 0,08J lấy g = 10m/s2 Tỉ số động năng và thế năng tại li độ x = 2cm là A. 3 B. 13 C. 12 D. 4 Câu 79: Một lò xo có độ cứng ban đầu là K quả cầu khối lượng m. Khi giảm độ cứng 3 lần và tăng khối lượng vật lên 2 lần thì chu kỳ mới A. Tăng 6 lần B. Giảm 6 lần x(cm)-4Ot(s) 0,4+4 C. Không đổi D. Giảm 66 lần Câu 80: Một con lắc lò xo độ cứng K = 20N/m dao động với chu kỳ 2s. Khi pha dao động là 2ðrad thì gia tốc là 203−cm/s2. Năng lượng của nó là: A. 48.10-3(J) B. 96.10-3 (J) C. 12.10-3 (J) D. 24.10-3 (J) Câu 81: Một lò xo độ cứng K = 80 N/m. Trong cùng khoảng thời gian như nhau, nếu treo quả cầu khối lượng m1 thì nó thực hiện 10 dao động, thay bằng quả cầu khối lượng m2 thì số dao động giảm phân nửa. Khi treo cả m1 và m2 thì tần số dao động là 2ðHz. Tìm kết quả đúng A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg Câu 82: Một con lắc lò xo gồm quả cầu m = 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 2sin(10t6ðð+) cm . Độ lớn lực phục hồi cực đại là: A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N ------------ Đáp án ở trang sau
 11. ĐÁP ÁN 1. D 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C 21. B 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. B 28. D 29. A 30. B 31. C 32. A 33. C 34. A 35. A 36. A 37. B 38. B 39. 40. B 41. A 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. C 48. C 49. D 50. B 51. C 52. D 53. A 54. B 55. A 56. C 57. B 58. A 59. B 60. C 61. B 62. A 63. B 64. B 65. D 66. C 67. C 68. A 69. B 70. B 71. D 72. A 73. B 74. A 75. A 76. D 77. C 78. A 79. D 80. C 81. B 82. C TT luyện thi ĐH CLC Vĩnh Viễn Đề số 1 (Trung tâm luyện thi Hồng Đức) C©u 1: Chn ph¬ng ¸n sai. Quang phỉ liªn tơc ph¸t ra t:
 12. A. Cht r¾n bÞ nung nng B. Cht khÝ c t khi nh bÞ nung nng C. Cht khÝ khi nÐn m¹nh bÞ nung nng C. Cht lng bÞ nung nng C©u 2: Chn ph¬ng ¸n sai khi ni vỊ tia tư ngo¹i A. T¸c dơng rt m¹nh lªn kÝnh ¶nh. B. Ging nh tia hng ngo¹i tia tư ngo¹i kh«ng c b¶n cht sng ®iƯn t. C. C t¸c dơng nhiƯt rt m¹nh D. C mt s t¸c dơng sinh hc. C©u 3: Chn ph¬ng ¸n sai khi ni vỊ phÐp ph©n tÝch quang phỉ. A. PhÐp ph©n tÝch quang phỉ lµ phÐp x¸c ®Þnh thµnh phÇn hỵp thµnh c¸c cht da vµo quang phỉ cđa chĩng. B. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, nhn bit s c mỈt cđa c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau trong mu ®em ph©n tÝch. PhÐp ph©n tÝch quang phỉ ®Þnh tÝnh tiƯn lỵi chç: ®¬n gi¶n vµ cho kt qu¶ nhanh h¬n phÐp ph©n tÝch ho¸ hc. C. Trong phÐp ph©n tÝch ®Þnh lỵng, ch x¸c ®Þnh ®ỵc nng ® cđa c¸c thµnh phÇn trong mu mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®ỵc thµnh phÇn hỵp thµnh cđa mu. D. PhÐp ph©n tÝch quang phỉ ®Þnh lỵng c u ®iĨm: rt nh¹y, c kh¶ n¨ng ph¸t hiƯn ®ỵc mt nng ® rt nh (cì 0,002%) cđa cht nµo ® trong mu. C©u 4: Khi sng truyỊn qua c¸c m«i trng vt cht, ®¹i lỵng kh«ng thay ®ỉi lµ A. N¨ng lỵng sng B. Biªn ® sng C. Bíc sng D. TÇn s sng C©u 5: M¸y ph¸t ®iƯn xoay chiỊu sư dơng phỉ bin trong thc t lµ A. kiĨu kh«ng ®ng b B. kiĨu c¶m ng C. kiĨu t c¶m D. kiĨu t ®ng C©u 6: Khi chm s¸ng truyỊn qua c¸c m«i trng cng ® bÞ gi¶m lµ v× A. biªn ® gi¶m B. s lỵng tư gi¶m C. n¨ng lỵng tng lỵng tư gi¶m D. s lỵng tư vµ n¨ng lỵng tng lỵng tư gi¶m C©u 7: §ng n¨ng ban ®Çu cc ®¹i cđa c¸c electron quang ®iƯn phơ thuc vµo A. cng ® cđa chm s¸ng kÝch thÝch B. N¨ng lỵng cđa tng ph«t«n hp thơ ®ỵc C. s ph«t«n hp thơ ®ỵc C. s ph«t«n chiu vµo C©u 8: Víi ¸nh s¸ng kÝch thÝch c bíc sng tho¶ m·n ®Þnh lut quang ®iƯn th nht th× cng ® dßng quang ®iƯn b·o hoµ kh«ng phơ thuc vµo A. s ph«t«n chiu vµo ant B. s ph«t«n chiu vµo catt C. s electron bt ra khi catt trong 1 gi©y D. s electron ®n catt trong 1 gi©y C©u 9: Ph«t«n ¸nh s¸ng kh«ng c A. n¨ng lỵng B. ®ng lỵng C. khi lỵng D. khi lỵng vµ ®ng lỵng C©u 10: C«ng tho¸t cđa mt kim lo¹i cho bit A. N¨ng lỵng ti thiĨu cÇn cung cp ®Ĩ bt electron ra khi bỊ mỈt kim lo¹i B. N¨ng lỵng ti ®a cÇn cung cp ®Ĩ bt electron ra khi bỊ mỈt kim lo¹i C. N¨ng lỵng cđa ph«t«n chiu vµo kim lo¹i D. §ng n¨ng cc ®¹i cđa electron ra khi bỊ mỈt kim lo¹i C©u 11: Tia phng x¹ kh«ng c tÝnh cht nµo sau ®©y: A. lµm ®en kÝnh ¶nh B. ion ho¸ c¸c cht C. lµm ph¸t quang D. giĩp x¬ng t¨ng trng C©u 12: Ph¶n ng h¹t nh©n nh©n t¹o kh«ng c c¸c ®Ỉc ®iĨm nµo sau ®©y: A. to¶ n¨ng lỵng B. t¹o ra cht phng x¹ C. kh«ng kiĨm so¸t ®ỵc D. n¨ng lỵng ngh b¶o toµn C©u 13: § hơt khi cđa h¹t nh©n A. lu«n d¬ng B. lu«n ©m C. lu«n b»ng 0 D. c thĨ ©m, d¬ng nhng kh«ng =0 C©u 14: H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng c cng tÝnh cht nµo sau ®©y: A. khi lỵng ngh b»ng kh«ng B. chuyĨn ®ng víi vn tc ¸nh s¸ng
 13. C. kh«ng mang ®iƯn, kh«ng c s khi D. b¶n cht sng ®iƯn t C©u 15: C¸c h¹t nh©n nỈng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhĐ (Hi®r«, Hªli...) c cng tÝnh cht nµo sau ®©y A. c n¨ng lỵng liªn kt lín B. dƠ tham gia ph¶n ng h¹t nh©n C. tham gia ph¶n ng nhiƯt h¹ch D. g©y ph¶n ng d©y chuyỊn C©u 16: Thc cht cđa phng x¹ bªta tr lµ A. Mt pr«t«n bin thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. B. Mt n¬tr«n bin thµnh 1 pr«t«n vµ c¸c h¹t kh¸c. C. Mt ph«t«n bin thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. D. Mt ph«t«n bin thµnh 1 n¬trin« vµ c¸c h¹t kh¸c. C©u 17: Trong quang phỉ v¹ch hi®r«, bn v¹ch n»m trong vng ¸nh s¸ng tr«ng thy c mµu lµ A. ®,cam,chµm, B.®, lam, chµm, C. ®, cam, lam, tÝm D.®, cam, vµng, tÝm tÝm tÝm C©u 18: Vn dơng mu nguyªn tư Bo, gi¶i thÝch ®ỵc: A. Quang phỉ v¹ch cđa nguyªn tư hi®r«, nguyªn tư hªli. B. Quang phỉ v¹ch cđa nguyªn tư hi®r«, nguyªn tư natri,... C. Quang phỉ v¹ch cđa nguyªn tư hi®r«, vµ c¸c i«n t¬ng t. D. Ch quang phỉ v¹ch cđa nguyªn tư hi®r«. C©u 19: Trong th«ng tin liªn liªn l¹c díi níc ngi ta thng sư dơng A. sng dµi vµ cc dµi B. sng trung v× n bÞ níc hp thơ Ýt C. sng ng¾n v× n ph¶n x¹ tt trªn mỈt níc C. sng cc ng¾n v× n c n¨ng lỵng lín C©u 20: Vt kÝnh cđa mt m¸y ¶nh lµ thu kÝnh mng c d¹ng ph¼ng li lµm b»ng thủ tinh c chit sut n = 1,6 . B¸n kÝnh cong cđa mỈt li lµ R = 6 ( cm ) . Dng m¸y ¶nh ®Ĩ chơp ¶nh cđa mt ngi ch¹y qua víi vn tc v = 18 ( km / h ) , theo ph¬ng vu«ng gc víi trơc chÝnh cđa vt kÝnh, c¸ch m¸y ¶nh d = 500 ( cm ) . Hi thi gian ng kÝnh m ti ®a lµ bao nhiªu ®Ĩ ® nhoÌ cđa ¶nh kh«ng qu¸ 0,2 ( mm ) . A.  ∆t max = 1,95 ( ms ) B.  ∆t max = 1,96 ( ms ) C.  ∆t max = 1,97 ( ms ) D.  ∆t max = 1,98 ( ms ) C©u 21: Mt ngi c ®iĨm cc cn c¸ch m¾t OCC = 18 ( cm ) . Hi ngi ® ph¶i ®ng c¸ch g¬ng cÇu c tiªu c f = −12 ( cm ) mt kho¶ng bao nhiªu ®Ĩ c thĨ nh×n thy ¶nh cđa m×nh vµ m¾t ph¶i ®iỊu tit ti ®a. A. 10cm B. 12 cm C. 8cm D. 7cm C©u 22: Mt kÝnh hiĨn vi mµ vt kÝnh c tiªu c f1, thÞ kÝnh c tiªu c f2 vµ ® dµi quang hc δ . Mt ngi c kho¶ng nh×n r ng¾n nht lµ § vµ ®iĨm cc viƠn c¸ch m¾t lµ OCV, ®Ỉt m¾t s¸t vµo thÞ kÝnh ®Ĩ ng¾m chng ®iĨm cc viƠn. § bi gi¸c cđa kÝnh hiĨn vi lµ: δ § − δf + f 22 § δ § + δf − f 22 § A. G V = 2 . B. G V = 2 . f1f 2 OCV f1f 2 OCV δ § + δf + f 22 § δ § + f1f + f 22 § C. G V = 2 . D. G V = 2 . f1f 2 OCV f1f 2 OCV C©u 23: § bi gi¸c cđa kÝnh thiªn v¨n khi ng¾m chng cc cn, cc viƠn, v« cc lÇn lỵt lµ GC, GV, G∞. Chn ph¬ng ¸n ®ĩng. A. GC < GV < G∞ B. GV
 14. C©u 25: Mt con l¾c ®¬n d©y treo c chiỊu dµi 0,5 ( m ) , qu¶ cÇu c khi lỵng m = 10 ( g ) Cho con l¾c dao ®ng víi li ® gc nh trong kh«ng gian c lc F c híng th¼ng ®ng t trªn xung c ® lín 0,04 N. Ly g = 9,8 ( m / s 2 ) , π = 3,1416 . X¸c ®Þnh chu k dao ®ng nh A. 1,1959 s B. 1,1960 s C. 1,1961 s D. 1,192 s C©u 26: XÐt ®ng ®i cđa tia s¸ng ®¬n s¾c qua l¨ng kÝnh. Bit gc tíi mỈt AB lµ i1 = 450 , l¨ng kÝnh c gc chit quang A = 600 vµ c chit sut n = 2 . X¸c ®Þnh gc lƯch khi ®. Nu t¨ng hoỈc gi¶m gc tíi mt vµi ® th× gc lƯch s thay ®ỉi th nµo? A. 300 , t¨ng B. 300 , gi¶m C. 450 , gi¶m D. 450 , t¨ng C©u 27: §iỊu nµo sau ®©y lµ sai khi ni vỊ mi t¬ng quan gi÷a vt vµ ¶nh qua g¬ng cÇu lm? A. Vt tht n»m ngoµi kho¶ng OC cho ¶nh tht n»m trong kho¶ng CF. KÝch thíc cđa ¶nh lín h¬n vt. B. Vt tht n»m trong kho¶ng CF cho ¶nh tht n»m ngoµi kho¶ng OC. KÝch thíc cđa ¶nh lín h¬n vt. C. Vt tht n»m trong kho¶ng OF cho ¶nh ¶o sau g¬ng. KÝch thíc cđa ¶nh lín h¬n vt. D. Vt n»m F cho ¶nh v« cng. C©u 28: Khi chiu mt bc x¹ c bíc sng λ = 0,546 ( µm ) vµo bỊ mỈt catt cđa mt t bµo quang ®iƯn. Dng mµn ch¾n t¸ch ra mt chm hĐp c¸c electron quang ®iƯn c vn tc cc ®¹i vµ h - íng n vµo mt t trng ®Ịu c¶m ng t B = 10−4 ( T ) vu«ng gc víi ph¬ng vn tc ban ®Çu cđa electron th× qu ®¹o electron ®i trong t trng lµ ®ng trßn c b¸n kÝnh R = 2,332 ( cm ) . TÝnh vn tc ban ®Çu cc ®¹i cđa electron. A. 0,4.106 m/s B. 0,5.106 m/s C. 0,6.106 m/s D. 0,7.106 m/s C©u 29: Trong thÝ nghiƯm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe a = 1( mm ) , kho¶ng c¸ch hai khe ®n mµn D = 2 ( m ) . Giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c th× trªn mµn ch quan s¸t ®ỵc 11 v©n s¸ng mµ kho¶ng c¸ch hai v©n ngoµi cng lµ 8 ( mm ) . X¸c ®Þnh bíc sng. A. 0,45 µm B. 0,4 µm C. 0,48 µm D. 0,42 µm C©u 30: Mt ngi c thĨ nh×n r c¸c vt c¸ch m¾t 12 ( cm ) th× m¾t kh«ng ph¶i ®iỊu tit. Lĩc ® ® tơ cđa thủ tinh thĨ lµ 62,5 ( dp ) . Khi quan s¸t trong tr¹ng th¸i ®iỊu tit ti ®a th× ® tơ cđa thủ tinh thĨ lµ 67,5 ( dp ) . X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch t ®iĨm cc cn ®n m¾t. A. 5,5 cm B. 6,5 cm C. 7,5 cm D. 8,5 cm C©u 31: M¹ch chn sng cđa mt m¸y thu v« tuyn gm mt cun d©y c ® t c¶m L vµ mt b tơ ®iƯn gm tơ ®iƯn c ®Þnh C0 m¾c song song víi mt tơ xoay Cx . Tơ xoay c ®iƯn dung thay ®ỉi t C1 = 10 ( pF ) ®n C2 = 250 ( pF ) . Nh vy m¹ch thu c thĨ thu ®ỵc c¸c sng c bíc sng t λ 1 = 10 ( m ) ®n λ 2 = 30 ( m ) . X¸c ®Þnh ® t c¶m L. A. L = 0,936 ( µH ) B. L = 0,937 ( µH ) C. L = 0,938 ( µH ) D. L = 0,939 ( µH ) C©u 32: Bit hiƯu ®iƯn th hai ®Çu ®o¹n m¹ch c biĨu thc u = 240 2 . sin 100πt ( V ) , cng ® dßng hiƯu dơng trong m¹ch I = 1 ( A ) , u MB vµ u AM lƯch pha nhau π/3, u MB vµ u AB lƯch pha nhau π /6, u AN vµ u AB lƯch pha nhau π /2. T×m ®iƯn tr thuÇn cđa cun d©y. A. r = 40 ( Ω ) B. r = 40 2 ( Ω ) C. r = 40 3 ( Ω ) D. r = 60 ( Ω ) C©u 33: Trong m«i trng vt cht ®µn hi, c hai ngun kt hỵp A, B ging hƯt nhau c¸ch nhau 5 ( cm ) . Nu sng do hai ngun nµy t¹o ra c bíc sng λ = 2 ( cm ) th× trªn ®o¹n AB c thĨ quan s¸t ®ỵc bao nhiªu cc ®¹i giao thoa A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 34: Chn ph¬ng ¸n sai.
 15. A. Ch c thĨ gi¶i thÝch ®ỵc c¸c ®Þnh lut quang ®iƯn trªn c¬ s tha nhn thuyt l ỵng tư cđa Pl¨ng. B. Nh÷ng nguyªn tư hay ph©n tư vt cht kh«ng hp thơ hay bc x¹ ¸nh s¸ng mt c¸ch liªn tơc, mµ thµnh tng phÇn riªng biƯt, ®t qu·ng. C. Chm ¸nh s¸ng ®ỵc coi nh mt chm h¹t ph«t«n. D. Khi ¸nh s¸ng truyỊn ®i, n¨ng lỵng c¸c ph«t«n gi¶m dÇn nªn cng ® chm s¸ng gi¶m dÇn. C©u 35: Chiu ¸nh s¸ng tr¾ng do mt ngun nng s¸ng ph¸t ra vµo khe cđa mt m¸y quang phỉ th× trªn tm kÝnh cđa bung ¶nh s thu ®ỵc: A. mt d¶i s¸ng mµu ® B. c¸c v¹ch s¸ng ri r¹c C. c¸c v¹ch s¸ng ti xen k nhau D. mt d¶i s¸ng mµu s¾c bin thiªn liªn tơc t ® ®n tÝm C©u 36: Mt ®ng c¬ ®iƯn xoay chiỊu cđa m¸y hĩt bơi lµm viƯc sau t = 0,75 ( h ) tiªu tn mt lỵng ®iƯn n¨ng lµ A = 127,5 ( Wh ) (tÝnh theo c«ng t¬ ®iƯn). Bit hiƯu ®iƯn th hiƯu dơng cđa líi ®iƯn lµ U = 220 ( V ) vµ dßng hiƯu dơng ch¹y qua ®ng c¬ lµ I = 1,2 ( A ) . X¸c ®Þnh c«ng sut vµ hƯ s c«ng sut cđa ®ng c¬. A. 0,85 B. 0,66 C. 0,64 D. 0,76 C©u 37: Chn ph¬ng ¸n sai. A. Cng hng lµ hiƯn tỵng biªn ® dao ®ng cìng bc t¨ng nhanh ®t ngt ®n mt gi¸ trÞ cc ®¹i khi tÇn s cđa dao ®ng t do b»ng tÇn s riªng. B. HiƯn tỵng cng hng c¬ hc tu vµo tng trng hỵp cơ thĨ mµ n c lỵi hoỈc c h¹i ®i víi con ngi. C. Mt em nh ch cÇn dng mt lc nh ®Ĩ ®a vng cho ngi lín b»ng c¸ch ®y nhĐ chic vng mçi khi n lªn tíi ® cao nht gÇn chç em ®ng. Nh th, em bÐ ®· t¸c dơng lªn vng mt lc c ìng bc c tÇn s b»ng tÇn s riªng cđa vng lµm cho vng dao ®ng cng hng víi biªn ® cc ®¹i. D. Chic cÇu, bƯ m¸y, khung xe v.v... lµ nh÷ng hƯ dao ®ng c tÇn s riªng. Nu v× mt nguyªn nh©n nµo ® chĩng dao ®ng cng hng víi mt dao ®ng kh¸c th× chĩng s dao ®ng víi biªn ® cc ®¹i vµ c thĨ bÞ gy, bÞ ®ỉ C©u 38: Mt vt dao ®ng ®iỊu hoµ theo trơc Ox (O lµ vÞ trÝ c©n b»ng), vn tc cđa vt khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng c ® lín 62,8 ( cm / s ) ≈ 20π ( cm / s ) vµ gia tc cc ®¹i cđa vt lµ 2 ( m / s 2 ) . Ly π 2 = 10 . Chn gc thi gian lµ lĩc vt c li ® lµ x0 = −10 2 ( cm ) vµ ®ang ®i theo chiỊu d¬ng cđa trơc to¹ ®. X¸c ®Þnh pha ban ®Çu. A. ϕ = - π /4 B. ϕ = + π /4 C. ϕ = + 3π /4 D. ϕ = - 3π /4 131 C©u 39: X¸c ®Þnh chu k× b¸n r· cđa ®ng vÞ it 53 I bit r»ng s nguyªn tư cđa ®ng vÞ y c mt ngµy ®ªm th× gi¶m ®i 8,3%. A. 4 ngµy B. 3 ngµy C. 8 ngµy D. 10 ngµy C©u 40: Chn ph¬ng ¸n sai. A. MỈc d h¹t nh©n nguyªn tư ®ỵc cu t¹o t c¸c h¹t mang ®iƯn cng du hoỈc kh«ng mang ®iƯn, nhng h¹t nh©n l¹i kh¸ bỊn v÷ng. B. Lc h¹t nh©n liªn kt c¸c nucl«n c cng ® rt lín so víi cng ® lc t¬ng tnh ®iƯn gi÷a c¸c proton mang ®iƯn d¬ng. C. Lc h¹t nh©n lµ lo¹i lc cng b¶n cht víi lc ®iƯn t. D. Lc h¹t nh©n ch m¹nh khi kho¶ng c¸ch gi÷a hai nucl«n b»ng hoỈc nh h¬n kÝch thíc cđa h¹t nh©n.
 16. C©u 41: Trªn mỈt níc c hai ngun kt hỵp A    B dao ®ng theo ph¬ng th¼ng ®ng víi ph-  vµ    π  π ¬ng tr×nh lÇn lỵt lµ u1 = a1 sin 40πt +  ( cm ) , u 2 = a 2 sin 40πt +  ( cm ) . Hai ngun ®, t¸c  6  2 ®ng lªn mỈt níc t¹i hai ®iĨm A vµ B c¸ch nhau 18 ( cm ) . Bit vn tc truyỊn sng trªn mỈt níc v = 120 ( cm / s ) . Gi C vµ D lµ hai ®iĨm trªn mỈt níc sao cho ABCD lµ h×nh vu«ng. TÝnh s ®iĨm dao ®ng víi biªn ® cc tiĨu trªn ®o¹n CD. A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 C©u 42: Chn ph¬ng ¸n sai. A. HiƯn tỵng quang dn lµ hiƯn tỵng gi¶m m¹nh ®iƯn tr cđa b¸n dn khi bÞ chiu s¸ng. B. Mçi ph«t«n ¸nh s¸ng bÞ hp thơ s gi¶i phng mt electron liªn kt ®Ĩ n tr thµnh mt electron t do chuyĨn ®ng trong khi cht b¸n dn. C¸c electron nµy tr thµnh c¸c electron dn. C. Mçi electron liªn kt ®ỵc gi¶i phng, s ®Ĩ l¹i mt “lç trng” mang ®iƯn d¬ng. D. Nh÷ng lç trng nµy kh«ng thĨ chuyĨn ®ng t nĩt m¹ng nµy sang nĩt m¹ng kh¸c vµ do ® kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh dn ®iƯn. C©u 43: Trong thÝ nghiƯm giao thoa I©ng kho¶ng c¸ch hai khe S1 vµ S2 lµ 1 ( mm ) , kho¶ng c¸ch gi÷a mỈt ph¼ng cha hai khe vµ mµn ¶nh lµ 1 ( m ) . Ngun s¸ng S ph¸t ¸nh s¸ng tr¾ng c bíc sng n»m trong kho¶ng t 0,4 ( µm ) ®n 0,75 ( µm ) ). Hi t¹i ®iĨm M c¸ch v©n s¸ng trung t©m 4 ( mm ) c my bc x¹ cho v©n s¸ng? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 C©u 44: Mt ngi c ®iĨm cc viƠn xa v« cng vµ ®iĨm cc cn c¸ch m¾t 20 (cm) nh×n vt AB qua mt hƯ gm hai thu kÝnh hi tơ O1 c tiªu c f1 = 30 ( cm ) vµ O2 c tiªu c f 2 = 4 ( cm ) . Hai thu kÝnh ®Ỉt ®ng trơc c¸ch nhau 34 ( cm ) . M¾t ®Ỉt s¸t t¹i O2. T×m kho¶ng c¸ch t vt ®n O1 khi ¶nh cui cng r¬i vµo ®iĨm cc cn cđa m¾t? A. 1379 cm B. 1380 cm C. 1381 cm D. 1382 cm C©u 45: Mt vt dao ®ng ®iỊu hoµ m« t¶ bi ph¬ng tr×nh: x = 6 sin( 5πt 1 + π / 4) ( cm ) . X¸c ®Þnh thi ®iĨm lÇn th hai c vn tc v1 = −15π ( cm / s ) . A. 1/60 s B. 11/60 s C. 5/12 s D. 7/12 s C©u 46: Chn ph¬ng ¸n sai khi ni vỊ dßng ®iƯn xoay chiỊu ®ỵc sư dơng rng r·i A. §i víi c¸c ng dơng thc tiƠn nh th¾p s¸ng, ®un nu, ch¹y c¸c m¸y qu¹t, m¸y c«ng cơ... th× dßng ®iƯn xoay chiỊu cịng cho kt qu¶ tt nh dßng ®iƯn kh«ng ®ỉi. B. Dßng ®iƯn xoay chiỊu dƠ s¶n xut h¬n (m¸y ph¸t ®iƯn xoay chiỊu c cu t¹o ®¬n gi¶n h¬n m¸y ph¸t ®iƯn mt chiỊu). C. Dßng ®iƯn xoay chiỊu c thĨ t¶i ®i xa ®ỵc víi hao phÝ Ýt vµ chi phÝ Ýt, viƯc ph©n phi ®iƯn cịng thun tiƯn h¬n nh m¸y bin th. Khi cÇn c dßng ®iƯn mt chiỊu, ngi ta c thĨ chnh lu dßng ®iƯn xoay chiỊu ®Ĩ t¹o ra dßng ®iƯn mt chiỊu. D. Dßng ®iƯn xoay chiỊu dƠ t¨ng, gi¶m hiƯu ®iƯn th (nh m¸y bin th) so víi dßng ®iƯn mt chiỊu. Tuy nhiªn, dßng ®iƯn xoay chiỊu kh«ng thĨ cung cp mt c«ng sut rt lín. C©u 47: Cho m¹ch ®iƯn xoay chiỊu nh h×nh v, X lµ ®ng c¬ ®iƯn Z C = 10 3 ( Ω ) , R = 10 ( Ω ) , U AB = 120 ( V ) , U MB = 60 ( V ) , u AM = 60 6 sin 100πt ( V ) . Vit biĨu thc hiƯu ®iƯn th tc thi gi÷a hai ®iĨm A, B. A. u AB = 120 2 sin( 100πt + π / 6) ( V ) B. u AB = 120 2 sin( 100πt + 5π / 6) ( V ) u AB = 120 2 sin( 100πt − π / 6) ( V ) u AB = 120 2 sin( 100πt − 5π / 6) ( V )
 17. C©u 48: Mt ®iƯn cc c giíi h¹n quang ®iƯn lµ λ 0 = 332 ( nm ) , ®ỵc chiu bi bc x¹ c bíc sng λ = 83 ( nm ) thÝch hỵp xy ra hiƯn tỵng quang ®iƯn. Sau khi chiu mt thi gian ®iƯn cc ®ỵc ni víi ®t qua mt ®iƯn tr R = 1 (Ω ) th× dßng ®iƯn cc ®¹i qua ®iƯn tr lµ A. 10,225 A B. 11,225 A C. 12,225 A D. 13,225 A C©u 49: M¹ch chn sng cđa mt m¸y thu gm mt tơ ®iƯn c ®iƯn dung bin thiªn vµ cun c¶m c ® t c¶m L = 25 / ( 288π 2 ) ( µH ) . §Ĩ c thĨ b¾t ®ỵc d¶i sng ng¾n c bíc sng t 10 ( m ) ®n 50 ( m ) th× ®iƯn dung bin thiªn trong kho¶ng nµo? A. 3 pF – 8 pF B. 3 pF – 80 pF C. 3,2 pF – 80 pF D. 3,2 pF – 8 pF C©u 50: B¾n h¹t α vµo h¹t nh©n nit¬ 7 N ®ng yªn, xy ra ph¶n ng h¹t nh©n: 14 α + 14 N→17 O + p . Bit r»ng hai h¹t sinh ra c vÐc t¬ vn tc nh nhau. X¸c ®Þnh ®ng n¨ng cđa 7 8 h¹t anpha. Cho khi lỵng cđa c¸c h¹t nh©n: m α = 4,0015u ; m N = 13,9992u ; ( m O = 16,9947u; m P = 1,0073u; 1u = 931 Mev / c 2 ) A. 1,553 MeV B. 1,556 MeV C. 1,554 MeV D. 1,555 MeV 150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TN ÔN THI ĐH-CĐ ẬẬẬ 1. Dao động điện từ trong mạch LC của máy phát dao động điều ha là: ̣ a. Dao động cưỡng bức với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito b. Dao động duy tŕ với tần số phụ thuộc đặc điểm của tranzito
 18. c. Dao động tự do với tần số f = 1/2 π LC d. Dao động tắt dần với tần số f = 1/2 ð L C 2. (I) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ luôn luôn có tia ló rời xa trục chính v́ (II) Tia sáng đi qua thấu kính phân kỳ giống như đi qua một lăng kính có đáy hướng ra ngoài. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 3. (I) Phương trnh vi phân của dao động điện từ và dao động cơ học có cùng ́ dạng v́ (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có sự giống nhau về quy luật biến đổi theo thời gian. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng 4. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = Uosint. Góc lệch pha của hiệu điện thế so với cường độ xác định bởi hệ thức nào sau đây? a. tgư = RC b. tgư = -RC c. tgư = 1/R C d. tgư = - 1/R C 5. Cho hai dao động điều hịa cng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x1 = A1sin(t + ư1); x2 = A2sin(t + ư2). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây? a. |ư2 – ư1| = (2k + 1)ð b. |ư2 – ư1| = (2k + 1)ð/2 c. |ư2 – ư1| = 2kð d. a hoặc b 6. Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi: a. T = mg(3coso - 2cos) b. T = mg(3cos - 2coso) c. T = mg(2cos – 3mgcoso) d. T = 3mgcoso – 2mgcos 7. (I) Máy biến thế không hoạt động được với dng điện không đổi v́ (II) máy ̣ biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng 8. Điện dung của tụ điện trong mạch dao động bằng 0,2 ìF. Để mạch có tần số riêng bằng 500Hz th́ hệ số tự cảm của cuộn cảm phải có giá trị nào sau đây (ð2=10) a. 0,1 H b. 0,2 H c. 0,5 H d. 0,8 H 9. Khảo sát hiện tượng giao thoa trên một dây đàn hồi AB có đầu A nối với nguồn có chu kỳ T, biên độ a, đầu B là đầu phản xạ có thể cố định hay tự do. Phương trình sĩng tới tại đầu phản xạ B: UTB = asin(2 ðt/T). Trường hợp đầu B cố định. Phương trình sĩng tới, sĩng phản xạ tại điểm M cách B một khoảng x là:
 19. a. UtM = asin2ð(t/T + x/); UPM = a sin2ð(t/T – x/) b. UtM = asin2ð(t/T – x/); UPM = a sin2ð(t/T + x/) c. UtM = asin2ð(t/T + x/); UPM = -a sin2ð(t/T – x/) d. UtM = asin2ð(t/T – x/); UPM = -a sin2ð(t/T + x/) 10. Phương trình no sau đây là phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hịa cng phương, cùng tần số: x1 = 4sin10 t; x2 = 4 3 sin(10t +ð / 2) ? a. x = 8sin(10t + ð /3) b. x = 8sin(10t - ð / 3) c. x = 4 3 sin(10t - ð /3) d. x = 4 3 sin(10t + ð /2) 11.Dng điện một chiều tạo bởi máy phát điện một chiều mà phần ứng chỉ có ̣ một khung dây có tính chất nào sau đây: a. Có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian b. Giống dng điện ̣ chỉnh lưu hai nửa chu kỳ b. Giống dng điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có gắn thêm bộ lọc d. Cả ̣ hai tính chât b và c 12. Hạt nhân . 92 234 U phóng xạ phát ra hạt . Tính năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt, biết m (U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He) = 4,0015u. a. 0,227.10-10 J b. 0,227.10-11 J c. 0,227.10-7 J d. 0,227.10-8 J 13.Một thấu kính lơm, lồi có chiết suất 1,5, có bán kính mặt lơm bằng 40 cm, bán kính mặt lồi bằng 20 cm. Trục chính của thấu kính thẳng đứng, mặt lơm ở trên. Tiêu cực của thấu kính có giá trị nào sau đây: a. 40 cm b. 60 cm c. 80 cm d. 30 cm 14.Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. Chiếu ánh sáng kích thích có = 0,36 um; quả cầu đặt cô lập có hiệu điện thế cực đại là 1,1 v. Bức xạ kích thích sẽ có bước sóng bao nhiêu nếu hiệu điện thế cực đại gấp đôi điện thế trên. a. 0,72 ìm b. 2,7 ìm c. 0,18 ìm d. 0,27 ìm 15. (I) Có thể dùng một phương pháp chung để nghiên cứu hai loại dao động điện từ và dao động cơ học v́ (II) Dao động điện từ và dao động cơ học có cùng bản chất. a. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu này có tương quan. b. Phát biểu I và phát biểu II đúng. Hai phát biểu không tương quan. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu I sai, phát biểu II đúng. 16.Một vật khi dich chuyển khỏi vị trí cân bằng một đoạn x chịu tác dụng của một lực f = -kx thì vật dao động ...... . Điền vào chỗ trống (......) một trong các cụm từ sau: a. Điều hịa b. Tự do c. Cưỡng bức d. Tắt dần
 20. 17.Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A một dao động điều hịa ngang cĩ tần số 100 Hz ta cĩ sĩng dừng, trn dy cĩ 4 mi nguyn. Vận tốc truyền sĩng trn dy cĩ gi trị bao nhiu? a. 20 m/s b. 40 m/s c. 30 m/s d. 60 m/s 18.Một người cao 1,7m có mắt cách cách đỉnh đầu 10 cm, đứng nhn vào một́ gương phẳng thẳng đứng. Khoảng cách từ bờ dưới của gương tới mặt đất nằm ngang có giá trị tối đa là bao nhiêu th́ người đó thấy được ảnh của chân mnh trong gương? ́ a. 0,8 m b. 0,85 m c. 0,75 m d. 0,6 m 19.I. Thí nghiệm Hertz II. Thí nghiệm Ruthefrord III. Thí nghiệm với khe Young IV. Thí nghiệm với tế bào quang điện Thí nghiệm có liên quan đến hiện tượng quang điện là: a. I b. II c. III v IV d. I và IV 20. Điều nào sau đây là sai khi nói về đường đi của tia sáng qua gương cầu. a. Tia tới song song trục chính của gương cầu lơm cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương. b. Tia tới song song trục chính của gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính của gương. c. Tia tới đỉnh gương cầu cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. d. Tia tới qua tâm C của gương cầu lơm cho tia phản xạ trùng với tia tới. 21. Hai điểm sáng S1S2 cùng ở trên trục chính, ở hai bên một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 9 cm. Hai điểm sáng cách nhau 24 cm. Thấu kính phải đặt cách S1 một khoảng bao nhiêu th́ ảnh của hai điểm sáng cho bởi thấu kính trùng nhau. a. 6 cm b. 12 cm c. 18 cm d. a hoặc c 22.Một vật AB song song một màn M, cách màn 100 cm. Di chuyển một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn ta tm được hai vị trí của thấu kính ́ cho ảnh rơ của vật trên màn. Hai ảnh này có độ lớn lần lượt là 4,5 cm và 2 cm. Đổ phần lơm vào một lớp nước, tiêu cự của thấu kính có giá trị nào sau đây: (chiết suất của nước n’=4/3) a. 48 cm b. 36 cm c. 24 cm d. 12 cm 23. (I) Với thấu kính phân kỳ, vật thật luôn luôn cho ảnh ảo gần thấu kính hơn vật v́ (II) Thấu kính phân kỳ có tác dụng làm tia ló lệch xa trục chính sp với tia tới. a. Hai phát biểu đều đúng, có liên quan b. Hai phát biểu đều đúng, không liên quan c. Phát biểu 1 đúng, phát biểu 2 sai d. Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng
nguon tai.lieu . vn