Xem mẫu

  1. 10 th thu t bài báo có hình th c h p d n N u b n là m t phóng viên ít chú ý t i vi c trình bày báo và không h ng thú tham gia vào quy trình này thì b n hãy lưu ý r ng s có nhi u ngư i c và nh bài báo c a b n n u nó ư c trình bày m t cách b t m t. Dư i ây là 10 l i khuyên dành cho phóng viên mu n có nh ng bài báo có hình th c h p d n và d hi u. 1. t mình vào v trí c a c gi Trư c khi b t u vi t ho c biên t p, b n hãy t h i: “N u mình là c gi , i m nào trong bài vi t này mình mu n ư c nhìn th y thay vì ư c k b ng l i?” ó có th là m t b c nh ho c hình minh h a, nhưng thông thư ng thì ch c n m t o n tách riêng kh i bài v i m t thông tin h p d n c gi ngay t cái nhìn lư t. 2. S m và luôn l p k ho ch H u như m i tin bài u có ti m năng trình bày h a. Nhưng nhi u bài báo không ư c trình bày b ng hình nh do không th i gian. Bí quy t ây là c n bàn b c v i nh ng ngư i có liên quan càng
  2. s m càng t t. Hãy h i ý ki n h ngay t khi bài vi t m i giai o n manh nha. Có th h chưa b t u sáng t o hình nh cho n khi b n chính th c b t èn xanh, nhưng ít nh t thì h ã có th b t u nghĩ v nó. 3. L p nhóm làm vi c N u là m t bài báo quan tr ng, hãy m i phóng viên nh ho c h as h a tham gia t u. M c ích không ph i là c h i cùng ghi l i hình nh các s ki n b n ang ưa tin mà là t h thu th p thông tin b ng hình nh có th ph tr và c ng c các thông tin b n vi t thay vì nh c l i chúng.
  3. 4. Luôn nghĩ t i h a S ki n x y ra âu, di n bi n như th nào, ai óng vai trò quan tr ng? i v i b t c tin bài nào b n vi t ho c hi u ính, hãy tính n kh năng có th dùng bi u , th , b n ch d n ho c các hình th c h a khác. 5. em tư li u v cho các h a s thi t k và m thu t Tên và s i n tho i c a các ngu n tin. M t b n v nháp v a i m ho c quá trình s ki n x y ra. nh nguyên li u (c a ngu n tin cho mư n ho c t ng) có th s d ng thành h a trong thi t k . Th m chí ngay c nh ng báo cáo t ng k t năm cũng có th ư c các ho s thi t k và m thu t quan tâm. 6. Tìm hi u cách ưa tin c a các t báo khác Khi ang thu th p thông tin, hãy ghi chép l i n u b n th y m t t báo khác cũng ưa tin v cùng m t v n và ăng c nh. Hãy báo cho biên t p viên m thu t ho c phòng nh và g i ý r ng h g i i n cho cơ quan báo chí ó xin m t b n sao c a các hình nh. 7. ng lãng phí th i gian c a phóng viên nh và h a s N u b n ang vi t m t bài báo v m t h a s a phương chuyên v ký h a, hãy h i mư n tác ph m c a h . Có th d dàng quét và s hóa nh ng tác ph m này. B n s ti t ki m ư c phim và
  4. th i gian, cũng như nh ng phi n nhi u khi ph i yêu c u m t phóng viên nh t i ch p l i các tác ph m này. 8. Quan tâm t i công vi c c a phóng viên nh và h a s i u quan tr ng là b n ph i s m bi t ư c li u hình nh và bài vi t có ăn nh p không. ng t i phút chót l i bu c b ph n dàn trang ph i thay i. Hãy ki m tra và xem các hình nh có phù h p v i bài không và ch ra nh ng i m b n cho r ng c n ph i ch nh s a. 9. ng can thi p quá sâu B n có th h i “Cho tôi xem b n bông c a bài chân dung ông th trư ng ư c không?” và cũng có th yêu c u “Có th ch p nh ông th trư ng ng i trên chi c xe p m t bánh trên nóc tòa nhà văn phòng c a ông v i mái tóc bay trong gió cho th y ông là m t ngư i vô tư ư c không?” Nhưng m t phóng viên nh c n ph i có th i gian bi n ý tư ng thành hình nh. ng coi anh ta như m t công nhân s n xu t. 10. Kéo h a s thi t k ho c biên t p viên n i dung vào cu c C n ph i xây d ng m i quan h t t v i các phóng viên nh và h a s m thu t. Nhưng m i n l c ph i h p gi a nh ng ngư i này s vô ích n u b n không cho ngư i ph trách vi c dàn trang bi t i u gì ang x y ra. Hãy kéo h vào cu c càng s m càng t t.
nguon tai.lieu . vn