Xem mẫu

  1. 10 lý do khi n b n b chóng m t Hãy th i m m t nh ng "th ph m" làm cho b n hay b chóng m t 1. Stress Stress là m t trong s nh ng nguyên nhân hàng u gây chóng m t. ư c bi t, có hơn m t n a các trư ng h p b chóng m t là do th ph m này. Khi m t ngư i b căng th ng nh t, hơi th c a h c a thư ng ng n và nông. i u này thư ng tác ng n các ng m ch r t l n. Khi y, máu n não và các b ph n khác c a cơ th s ít hơn. Vì v y, nó không ch làm b n c m th y chóng m t mà m t s ngư i còn b tê ngón tay và ngón chân. N ub nb au u, hãy n khám bác sĩ ư c lo i b t t c các v n b nh t t và có th th
  2. nghi m hơi th giúp ki m soát hay ngăn ch n chóng m t t n công. Stress, b b a, thi u máu... là nh ng nguyên nhân hàng u gây chóng m t. nh: Getty images. 2. ã b qua nh ng b a ăn N u b n có thói quen b qua b a ăn thư ng xuyên, ho c b n ang có m t ngày quá b n r n và ã không k p ăn trong nhi u gi thì có th s gây h ư ng huy t. M c ư ng huy t ch c n gi m chút ít so v i
  3. "chu n" là làm cho b n b váng u. Khi y, b n có th c m th y ói, tay chân run r y và chóng m t. Vì th , cách t t nh t tránh h ư ng huy t là m t ch ăn u ng u n. Dù b t c lý do gì cũng không nên b qua các b a ăn chính. C g ng ăn nhi u th c ph m giàu tinh b t - ư ng và protein . 3. ng lên ng i xu ng quá nhanh chóng t ng t ng i d y khi ang n m ho c ng lên ng i xu ng m t cách quá nhanh u có th khi n máu trong cơ th s không k p ph n ng (ch ng h n như không k p ch y lên não) và gây ra nh ng cơn váng u. Ngoài ra, cơ th b m t nư c có th làm cho v n này t i t hơn, do ó, u ng ít nh t 8 ly nư c m i ngày tránh m t nư c s giúp b n c m th y t t hơn trong trư ng h p này.
  4. 4. Kích thích t thay i Nhi u ph n thư ng c m th y chóng m t ngay trư c khi mang b u, trong khi mang thai ho c khi n chu kỳ nguy t san c a mình. Các chuyên gia cho r ng, nguyên nhân là do s thay i c a kích thích t estrogen có th làm cho nhi u ph n b váng u, chóng m t. U ng nhi u ch t l ng và ăn nhi u b a ăn nh thư ng xuyên có th giúp n nh ư ng huy t, gi m tình tr ng m t nư c, gi m thi u tình tr ng chóng m t khi kích thích t thay i. 5. Thi u máu Có kho ng 20% ph n ti n mãn kinh b thi u máu do thi u s t. Do thi u h ng c u nên khó g i ô-xy t i não, k t qu là d gây váng u.
  5. B sung s t có th giúp b n gi i quy t tri t v n . Tuy nhiên, hãy u ng viên s t dư i s giám sát c a bác sĩ m b o an toàn nh t. 6. B nh chóng m t và au n a u B nh au n a u chi m g n 15% t ng s dân M . Thư ng c 4 b nh nhân b au n a u thì có 1 ngư i b chóng m t nghiêm tr ng và chóng m t có th không i kèm v i au u. Thu c ch ng tr m c m, thu c ch n beta và ch n canxi có th ư c s d ng giúp nh ng cơn au nh c n a u và cũng giúp gi m s chóng m t. 7. B nh tuy n giáp Hơn 10% ph n tu i 50 có các tri u ch ng c a r i lo n ch c năng tuy n giáp. ây ư c coi là tình tr ng suy tuy n giáp, nó có th gây tăng cân ho c gi m cân, b nh tr m c m.
  6. Khi y, tai trong r t nh y c m v i hormone tuy n giáp vì th nh ng bi n ng y có th khi n b n b chóng m t. Nói chuy n v i bác sĩ tìm cách ki m soát r i lo n ch c năng tuy n giáp càng s m càng t t. 8. Ph n ng v i thu c H u như t t c các lo i thu c theo toa ho c thu c không theo toa u có m t s tác d ng ph có th gây chóng m t. M t s các lo i thu c này bao g m: thu c làm gi m huy t áp, thu c an th n, thu c làm thông mũi, thu c kháng histamine... N u b n ang c m th y chóng m t, hãy thông báo v i bác sĩ ư c ngưng dùng các lo i thu c này trong m t vài ngày, ho c gi m b t li u lư ng, th m chí thay i thu c u ng cho b n. 9. R i lo n lo âu
  7. Các bác sĩ m t l n n a nghĩ r ng hơi th ng n s d n n chóng m t. G n ây, m t nghiên c u m i cho th y có n 40% b nh nhân thư ng xuyên lo l ng g p nh ng b t thư ng tai trong. i u này có nghĩa là nó có th là lý do gây chóng m t. Ch ng h n như khi b n ang trong m t nhà hàng, c a hàng t p hóa, ho c trung tâm mua s m ông úc nào ó, t m nhìn c a b n s b nh hư ng, không khí xung quanh h n lo n vì th có th ây là lúc nh ng cơn chóng m t có th xu t hi n m t cách r t khó hi u. N u g p trư ng h p này, b n nên thăm khám bác sĩ ư c thăm khám tình tr ng tai trong c a b n. 10. Quá nhi u ch t d ch tai trong N u trong tai trong c a b n có s tích t các ch t d ch quá nhi u thì cũng gây nên chóng m t thư ng xuyên và nghiêm tr ng hơn. Kh năng nghe c a b n
  8. s kém và ù tai. Nh ng tri u ch ng này thư ng có th b t ng xu t hi n và kéo dài trong nhi u năm.Tình tr ng này cũng ph bi n ph n nhi u hơn nam gi i. M c dù không có cách ch a b nh này, nhưng ch ăn u ng t t có th giúp h n ch s t n công c a b nh. Các tri u ch ng này ôi khi bi n m t khá nhanh chóng.
nguon tai.lieu . vn