Xem mẫu

  1. 10 bư c làm ch máy ch p nh DSLR
  2. Các máy nh s ngày càng hi n i, và cách s d ng chúng cũng ph c t p không kém. Dư i ây là 10 bư c cơ b n giúp ngư i s d ng làm quen v i chi c máy nh s DSLR.
  3. 1. Hãy máy qu n lý m i th Con ngư i làm ch máy móc ch máy móc không làm ch con ngư i. Tr phi b n là th nh chuyên nghi p và bi t mình ang làm gì, còn l i, hãy chuy n sang ch ch p t ng. 2. S d ng ng ng m thay vì nhìn qua màn hình LCD Các máy nh s DSLR có tr ng lư ng tương i n ng so v i các lo i máy nh thông thư ng. Do ó, hãy gi máy m t c ly càng g n càng t t có ư c s cân b ng. 3. B t tính năng t cân b ng nh a ph n các máy nh s DSLR u có m t vài tính năng t ng tinh ch nh nh ch p (ví d như ch ng rung khi ch p). Hãy b t chúng lên, trư ng h p
  4. duy nh t mà b n không c n n các tính năng này là khi máy ư c t trên h th ng chân ch ng 3 chân. 4. Hãy ng kính ch ch p liên t c Tính năng ch p liên t c cho phép b n lưu gi l i t ng kho ng kh c áng nh trong cu c s ng, ch ng nào mà ngón tay b n v n còn trên nút b m. M t trong nh ng lý do quan tr ng nh t s h u máy nh s DSLR chính là t c ch p. 5. Ch p nh d ng nháp (RAW) thay vì nh d ng JPEG nh d ng RAW cho phép b n t cân ch nh l i m i th như là cân b ng sáng mà không nh hư ng n b c hình m u. Tuy nhiên nh d ng này l i r t ng n b nh - do ó hãy chu n b s n sàng th nh có dung lư ng l n.
  5. 6. Khi ch p g n, hãy s d ng ch Macro Ch này là t i ưu khi ch p các b c hình i v i các v t nh như bông hoa, côn trùng. Trong a s các trư ng h p, ch này s giúp hi n th rõ nét n i dung v t c n ch p, còn hình n n s ư c làm nhòe i. 7. Ch n t c ch p nhanh k p " óng khung" các kho ng kh c
  6. áng nh Hãy i u ch nh t c b m phím phù h p cũng như i u ch nh l i camera ch p khi c n ch p trong các s ki n th thao, hay ch p nh tr em, ho c khi ch p các v t th di chuy n nhanh. Tuy nhiên, trong các trư ng h p thi u ánh sáng hay ch p nh thác nư c, hãy ch n t c ch p ch m. 8. Ch thay i m t ch m i l n thi t l p Thay i các ch khi ch p s giúp các b c nh ch p có ư c ch t lư ng cao hơn. Tuy nhiên n u thay i quá nhi u ôi khi s tr nên r i r m. Hãy th i u ch nh t ng thi t l p m t, và lưu gi l i thi t l p ó khi ã v a ý. 9. C g ng tránh ch p dư i n ng g t Hãy c g ng tránh ch p trong các trư ng h p n ng g t hay ánh sáng
  7. m nh. ng kính s b nh hư ng b i ánh sáng và khi n cho v t th c n ch p b t i i. Bi n pháp t t nh t là thay i v trí máy hay di chuy n v t th c n ch p. 10. Ch p nh áp d ng nguyên t c "1 ph n 3" ây là m t ch ch p mà khi ch p, ng kính s ư c phân ra làm 9 ph n b i 2 ư ng c t ngang và d c. Ch p khi v t th c n ch p ã n m g n vào ô gi a, b c nh ch p s có ch t lư ng t t hơn r t nhi u.
nguon tai.lieu . vn