Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 09 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè GIê CH¦¥NG TR×NH Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... Vµ Sè GIê PH¸T SãNG CñA §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: §µI TRUYÒN H×NH VIÖT NAM ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị Mã số Số giờ tính A B C 1 1. Số giờ chương trình truyền hình Giờ 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 02 - Tiếng nước ngoài Giờ 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 04 b) Chia theo nội dung chương trình 281 - Tin tức - Thời sự Giờ 05 - Khoa giáo - Văn nghệ Giờ 06 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Giờ 07 - Thanh thiếu niên Giờ 08 - Nội dung khác Giờ 09 c) Chia theo nguồn hình thành - Tự sản xuất Giờ 10 - Mua bản quyền trong nước Giờ 11 - Mua bản quyền nước ngoài Giờ 12 - Trao đổi Giờ 13 2. Số giờ phát hình Giờ 14 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 15 - Tiếng nước ngoài Giờ 16 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 17 b) Chia theo nội dung chương trình - Tin tức - Thời sự Giờ 18 - Khoa giáo - Văn nghệ Giờ 19 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Giờ 20 - Thanh thiếu niên Giờ 21 - Nội dung khác Giờ 22 - Quảng cáo Giờ 23 281
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc (Tiếp theo) Đơn vị Mã số Số giờ tính A B C 1 c) Chia theo nguồn hình thành - Tự sản xuất Giờ 24 - Mua bản quyền trong nước Giờ 25 - Mua bản quyền nước ngoài Giờ 26 - Trao đổi Giờ 27 3. Số giờ phát hình trên mạng internet Giờ 28 - Phát trực tuyến Giờ 29 - Phát không trực tuyến Giờ 30 4. Số thuê bao dịch vụ truyền hình Giờ 31 282 - Thuê bao truyền hình cáp Giờ 32 - Thuê bao truyền hình vệ tinh Giờ 33 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 282