Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 09B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸ TRÞ TµI S¶N Cè §ÞNH CñA C¸C Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... C¥ QUAN HµNH CHÝNH, §¥N VÞ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Sù NGHIÖP NHµ N¦íC ngµy 30 th¸ng 10 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Triệu đồng Giá trị tài sản Giá trị tài sản Giá trị cố định theo cố định theo hao mòn nguyên giá giá trị còn lại Số Số Số Số Số Số đầu cuối đầu cuối đầu cuối năm năm năm năm năm năm A 1 2 3 4 5 6 TæNG Sè Chia theo loại tài sản Danh mục tài sản cố định theo mục lục của báo cáo quyết toán hàng năm ... ... ... Chia theo cấp quản lý 1. Bộ, ngành Danh mục tài sản cố định theo mục lục của báo cáo quyết toán hàng năm ......... 2. Tỉnh, thành phố 72 Danh mục tài sản cố định theo mục lục của báo cáo quyết toán hàng năm ............... ............... ............... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 72
nguon tai.lieu . vn